Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Tłu­my na Dniach Otwar­tych Kolei Dol­no­ślą­skie. Spół­ka razem z Dol­no­ślą­za­ka­mi świę­to­wa­ła otwar­cie nowej hali serwisowej 

Tłu­my na Dniach Otwar­tych Kolei Dol­no­ślą­skie. Spół­ka razem z Dol­no­ślą­za­ka­mi świę­to­wa­ła otwar­cie nowej hali serwisowej

Pra­wie 2 tysią­ce osób w róż­nym wie­ku wzię­ło udział w Dniach Otwar­tych Kolei Dol­no­ślą­skich zor­ga­ni­zo­wa­nych w dniach 25–26 sierp­nia. Prze­woź­nik zapro­sił Dol­no­ślą­za­ków do nowo otwar­tej, nowo­cze­snej hali ser­wi­so­wej przy ul. Pąt­now­skiej w Legni­cy. Wśród atrak­cji zna­la­zły się m.in. kon­cer­ty zespo­łu Cze­sław Śpie­wa i Gabrie­la Fle­sza­ra, prze­jaz­dy dre­zy­ną, stre­fa gastro i sto­iska part­ne­rów tj. Kolej­ko­wo, PKP PLK czy Dol­no­ślą­skiej Orga­ni­za­cji Turystycznej.

Dni Otwar­te Kolei Dol­no­ślą­skich były nie­roz­łącz­nie zwią­za­ne z ofi­cjal­nym otwar­ciem nowo­cze­snej hali ser­wi­so­wej, któ­ra pozwo­li spół­ce na obni­że­nie kosz­tów utrzy­ma­nia pocią­gów i bar­dziej efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­nie par­ku tabo­ro­we­go. Prze­woź­nik udo­wod­nił tym wyda­rze­niem, jak waż­ne jest włą­cza­nie miesz­kań­ców regio­nu do świę­to­wa­nia waż­nych zre­ali­zo­wa­nych inwe­sty­cji. Hala „to klu­czo­wa inwe­sty­cja kole­jo­wa w regio­nie” – pod­kre­ślał na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w dniu 25 sierp­nia Damian Sta­wi­kow­ski, pre­zes Kolei Dol­no­ślą­skich.

Już w pierw­szym spe­cjal­nym pocią­gu trans­por­tu­ją­cym pasa­że­rów na teren impre­zy zna­la­zło się ponad 170 osób.

Wie­rzę, że takie wyda­rze­nia jak Dni Otwar­te KD są bar­dzo waż­ne, jeśli chce­my popu­la­ry­zo­wać podró­żo­wa­nie kole­ją na Dol­nym Ślą­sku i w całej Pol­sce. Dzię­ki temu, kole­ja­rze sta­ją się bliż­si miesz­kań­com, a pocią­gi bar­dziej przy­ja­zne. To, w połą­cze­niu z inwe­sty­cja­mi tj. nowa hala ser­wi­so­wa czy zakup nowe­go tabo­ru, budu­je w efek­cie zaufa­nie do naj­bar­dziej eko­lo­gicz­ne­go i czę­sto naj­szyb­sze­go środ­ka trans­por­tu – doda­je Damian Sta­wi­kow­ski, pre­zes Kolei Dolnośląskich.

Hala ser­wi­so­wa kosz­to­wa­ła ok. 70 mln zł. Środ­ki na nią pocho­dzi­ły ze wspar­cia Unii Euro­pej­skiej oraz Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.