Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie autor­skie wokół książ­ki „Ludzie, któ­rym zależy”

Dzień dobry,

11 wrze­śnia zapra­sza­my na otwar­te spo­tka­nie autor­skie wokół książ­ki
„Ludzie, któ­rym zale­ży” („Per­so­nas que cuidan”), któ­rą w
2022 roku wyda­ła Fun­da­cja Chi­le­na para la Disca­pa­ci­dad. Wyda­rze­nie
odbę­dzie się w ramach spo­tka­nia networ­kin­go­we­go Ogól­no­pol­skiej Sie­ci
Tury­sty­ki Wytchnie­nio­wej i towa­rzy­szy tego­rocz­nej odsło­nie Kon­fe­ren­cji
Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Krót­kiej Prze­rwy (ISBA), któ­ra już w
dniach 11–14 wrze­śnia odbę­dzie się w sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska.
Spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi i przed­sta­wi­ciel­ka­mi Fun­da­cji Chi­le­na para
la Disca­pa­ci­dad adre­su­je­my do wszyst­kich osób dzia­ła­ją­cych w obsza­rze
aktyw­nych usług wytchnie­nio­wych — zarów­no w obie­gu insty­tu­cjo­nal­nym,
jak i poza­rzą­do­wym. Pod­czas spo­tka­nia pozna­my dobre prak­ty­ki zwią­za­ne
z two­rze­niem tego typu usług, poroz­ma­wia­my na temat dobrych prak­tyk i
roz­wią­zań, któ­re spraw­dza­ją się w codzien­nej pra­cy sek­to­rze
wytchnie­nio­wym.

Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje:
Spo­tka­nie odbę­dzie się 11 wrze­śnia w godzi­nach 14:00–15:30 w
Dol­no­ślą­skim Cen­trum Fil­mo­wym (ul. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go
64A). Wstęp na nie jest otwar­ty i nie wyma­ga wcze­śniej­szych zapi­sów.
Spo­tka­nie odbę­dzie się w języ­ku hisz­pań­skim z kon­se­ku­tyw­nym
tłu­ma­cze­niem na język pol­ski. Dodat­ko­wo pod­czas spo­tka­nia zapew­nia­my
tłu­ma­cze­nie na Pol­ski Język Migo­wy.
Uczest­nic­two w wyda­rze­niu rów­no­znacz­ne jest a akcep­ta­cją posta­no­wień
Regu­la­mi­nu dostęp­ne­go na miej­scu wyda­rze­nia oraz w Inter­ne­cie po
klik­nię­ciu tego lin­ku: [LINK [1]].

Spo­tka­nie autor­skie odby­wa się w ramach zada­nia „Ogól­no­pol­ska Sieć
Tury­sty­ki Wytchnie­nio­wej – spo­tka­nie networ­kin­go­we”. Zada­nie
finan­so­wa­ne jest ze środ­ków Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa
Dol­no­ślą­skie­go.
Part­ne­rem i gospo­da­rzem wyda­rze­nia jest Dol­no­ślą­skie Cen­trum Fil­mo­we -
insty­tu­cja Kul­tu­ry Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go.
Spo­tka­nie autor­skie jest wyda­rze­niem towa­rzy­szą­cym Kon­fe­ren­cji
Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Krót­kiej Prze­rwy (ISBA). Szcze­gó­ło­we
infor­ma­cje na temat kon­fe­ren­cji dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej:
[https://isba.me/pl/home-pl].

Goście i gości­nie:
Matias Poble­te San­do­val — jest peda­go­giem spe­cjal­nym z tytu­łem magi­stra
admi­ni­stra­cji i spraw publicz­nych. Pro­mu­je pra­wa osób
nie­peł­no­spraw­nych poprzez dzia­ła­nie i doświad­cze­nie jako pre­zes i
zało­ży­ciel Chi­lij­skiej Fun­da­cji na Rzecz Nie­peł­no­spraw­no­ści (FCHD).
Obec­nie fun­da­cja, któ­rej prze­wod­ni­czy, jest obec­na w całym Chi­le, co
odróż­nia ją od innych fun­da­cji dzia­ła­ją­cych w tej samej dzie­dzi­nie
w tym kra­ju. Jako pre­zes i zało­ży­ciel FCHD, jego pra­ca cha­rak­te­ry­zu­je
się mię­dzy­sek­to­ro­wą pra­cą z wła­dza­mi i orga­ni­za­cja­mi
spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go w róż­nych regio­nach Chi­le. Jako
dok­to­rant nie­peł­no­spraw­no­ści na Uni­wer­sy­te­cie Fava­lo­ro w Argen­ty­nie
inte­re­su­je się wpły­wem i skut­ka­mi prze­pi­sów apa­ra­tu publicz­ne­go w
zakre­sie nie­peł­no­spraw­no­ści.
María José Sala­zar Soto — jest pra­cow­ni­kiem socjal­nym ze
spe­cja­li­za­cją w zakre­sie rodzi­ny i roz­wo­ju spo­łecz­ne­go, absol­went­ką
meto­do­lo­gii oce­ny warun­ków rodzi­ciel­stwa, stu­dent­ką Diplo­ma in Gen­der
Main­stre­aming in Public Poli­cy oraz magi­strem stu­diów nad rodzi­ną i
roz­wo­jem. Jest tak­że człon­kiem rady spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go
Kra­jo­wej Służ­by ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych w regio­nie La Arau­ca­nía
w Chi­le. W swo­jej karie­rze pra­co­wa­ła w szkol­nic­twie spe­cjal­nym,
szkol­nic­twie wyż­szym (z udzia­łem oby­wa­te­li) i bada­niach spo­łecz­nych
nad nie­peł­no­spraw­no­ścią, sta­ra­jąc się przy­czy­nić do włą­cze­nia
spo­łecz­ne­go i zawo­do­we­go małych dzie­ci potrze­bu­ją­cych wspar­cia i/lub
nie­peł­no­spraw­nych inte­lek­tu­al­nie oraz ich rodzin. Obec­nie odpo­wia­da za
Natio­nal Gen­der Equ­ity and Empo­wer­ment of Women oraz obszar Rodzin i
Opie­ku­nów Chi­lij­skiej Fun­da­cji ds. Nie­peł­no­spraw­no­ści, gdzie
reali­zo­wa­ła róż­ne pro­gra­my mają­ce na celu widocz­ność i
przy­wódz­two osób nie­peł­no­spraw­nych i opie­ku­nów. Podob­nie wdro­żo­no
pro­gra­my, któ­re łączą pra­cę opie­kuń­czą z per­spek­ty­wy płci. W
2022 roku koor­dy­no­wa­ła reali­za­cję pilo­ta­żo­we­go pro­jek­tu, któ­re­go
uczest­ni­ka­mi są boha­te­ro­wie książ­ki „Ludzie, któ­rym zale­ży”.
Mode­ra­tor­ka spo­tka­nia: Alek­san­dra Maty­ja — badacz­ka komu­ni­ka­cji
spo­łecz­nej i migra­cji, dok­tor języ­ko­znaw­stwa. Pra­cu­je jako
wykła­dow­czy­ni w Insty­tu­cie Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej
Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, tre­ner­ka mię­dzy­kul­tu­ro­wa oraz edu­ka­tor­ka.
Jest autor­ką arty­ku­łów nauko­wych z zakre­su nauki o komu­ni­ko­wa­niu
spo­łecz­nym i mediach.

Ogól­no­pol­ska Sieć Tury­sty­ki Wytchnie­nio­wej powsta­ła w 2022 roku i
zrze­sza oso­by i pod­mio­ty z całej Pol­ski, zaj­mu­ją­ce się tury­sty­ką
spo­łecz­ną oraz te odpo­wie­dzial­ne za wdra­ża­nie i reali­za­cję róż­nych
form opie­ki wytchnie­nio­wej dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ich
rodzin. Sieć, któ­ra powsta­ła z ini­cja­ty­wy orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych,
ma cha­rak­ter mię­dzy­sek­to­ro­wy i zapra­sza do współ­pra­cy orga­ni­za­cje
poza­rzą­do­we, pod­mio­ty publicz­ne oraz pry­wat­ne. Nad­rzęd­nym celem sie­ci
jest roz­wój usług wytchnie­nio­wych w sek­to­rze tury­sty­ki poprzez
zwięk­sze­nie dostę­pu do aktyw­nych form opie­ki wytchnie­nio­wej, budo­wa­nie
świa­do­mo­ści potrze­by roz­wo­ju ofer­ty tury­sty­ki wytchnie­nio­wej i
zwięk­sza­nie dostę­pu dla sze­ro­kich grup spo­łecz­nych w tego rodza­ju
ofer­cie. Aby go zre­ali­zo­wać, sieć orga­ni­zu­je spo­tka­nia, warsz­ta­ty i
wizy­ty stu­dyj­ne, aktyw­nie uczest­ni­czy w kon­sul­ta­cjach i wyda­rze­niach
bran­żo­wych, podej­mu­je wspól­ne dzia­ła­nia rzecz­ni­cze i pro­mo­cyj­ne.
Zapra­sza­my do współpracy!

Kon­fe­ren­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Krót­kiej Prze­rwy (ISBA)
jest szcze­gól­nym forum spo­tkań dla wszyst­kich orga­ni­za­cji
świad­czą­cych usłu­gi krót­kiej prze­rwy (opie­ki wytchnie­nio­wej) oraz
osób korzy­sta­ją­cych bądź zain­te­re­so­wa­nych korzy­sta­niem z tych
usług. Pod­czas kon­fe­ren­cji oma­wia­ne będą kwe­stie wska­zy­wa­ne przez
usta­wo­daw­ców i pod­mio­ty kształ­tu­ją­ce poli­ty­kę w tej dzie­dzi­nie oraz
spe­cja­li­zu­ją­cych się w niej badaczy.

Głów­nym celem kon­fe­ren­cji jest wypra­co­wa­nie lep­sze­go zro­zu­mie­nia
isto­ty i uwa­run­ko­wań usług krót­kiej prze­rwy (opie­ki wytchnie­nio­wej)
oraz upo­wszech­nia­nie wie­dzy o moż­li­wych for­mach wspar­cia, któ­re będą
odpo­wie­dzią na indy­wi­du­al­ne potrze­by osób, rodzin, opie­ku­nów i
bli­skich. Kon­fe­ren­cja stwa­rza oka­zję do zapo­zna­nia się z roz­wo­jem
nowych, inno­wa­cyj­nych spo­so­bów świad­cze­nia usług w zależ­no­ści od
zgła­sza­nych, indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Tego­rocz­na edy­cja wyda­rze­nie odby­wa się w dniach 11–14 wrze­śnia w
Dol­no­ślą­skim Cen­trum Fil­mo­wym oraz Con­cor­dia Design. Orga­ni­za­to­ra­mi
kon­fe­ren­cji są Fun­da­cja Ima­go, Wro­cław­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na Rzecz
Osób Z Nie­peł­no­spraw­no­ścią Inte­lek­tu­al­ną BONI­TUM, Fun­da­cja
„Potra­fię Pomóc” oraz Fun­da­cja Ład­ne Histo­rie.
Ser­decz­nie zapraszamy.–

Pozdra­wiam | Best regards,

Hali­na Bernatt

(+48) 698–611-129

Fun­da­cja Ład­ne Historie

Al. Nie­pod­le­gło­ści 12a/1, 58–100 Świdnica

NIP: 8842769171 | KRS: 0000640105

www.ladnehistorie.pl [2]

Anu­luj sub­skryp­cję [3]

Links:
——
[1] https://drive.google.com/file/d/1D9di_ceE4CP6wJ3vUKqrMzn5Zo-2v4sv/view?usp=sharing
[2] http://www.ladnehistorie.pl
[3] https://multisend-unsubscribe.gmail.com/p/AJkpobzJ5_FrkzNIE8SCGc7WyhEuzq0wU1lNA3F7IAVlaLnhgS1QV3H_t2zId3N30EvuOdZaPeOvkC2Az7Sn427Dg5pocIRB8GMXo2l48WwdL7bCNkntQTwS7JBzVaCTraaQaskh1L58PCpTVvtMVuczgPkAMnPBOKfsL8EQ0hs6AbTzJ61T5XS3KJOk8HeC4Z_04g7KJ–RWLmkkQPcL93fF1AlK7DxoPIqYhkJjQ==