Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowa hala ser­wi­so­wa Kolei Dol­no­ślą­skich ofi­cjal­nie otwar­ta. “To klu­czo­wa inwe­sty­cja kole­jo­wa w regio­nie” – pod­kre­śla Damian Sta­wi­kow­ski, pre­zes spółki.

Nowa hala ser­wi­so­wa Kolei Dol­no­ślą­skich ofi­cjal­nie otwar­ta. „To klu­czo­wa inwe­sty­cja kole­jo­wa w regio­nie” – pod­kre­śla Damian Sta­wi­kow­ski, pre­zes spółki.

Nowa infra­struk­tu­ra prze­glą­do­wo-napraw­cza pozwo­li na obni­że­nie kosz­tów utrzy­ma­nia pocią­gów i bar­dziej efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­nie par­ku tabo­ro­we­go. Hala powsta­ła na tere­nie nale­żą­cym do spół­ki przy ul. Pąt­now­skiej w Legni­cy. Dziś (25 sierp­nia) pod­czas uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z jubi­le­uszem 15-lecia KD mia­ło miej­sce ofi­cjal­ne jej otwarcie. 

Przez lata Kole­je Dol­no­ślą­skie zyska­ły opi­nię lide­ra w dzie­dzi­nie usług kole­jo­wych, pod­no­sząc stan­dar­dy podró­żo­wa­nia i inwe­stu­jąc w nowo­cze­sny tabor. Sta­łe roz­sze­rza­nie sie­ci połą­czeń zaowo­co­wa­ło osią­gnię­ciem impo­nu­ją­ce­go rekor­du: w lip­cu prze­woź­nik prze­je­chał milion kilo­me­trów. Tak dyna­micz­ny roz­wój wyma­ga odpo­wied­nie­go zaplecza. 

– To waż­ny dzień nie tyl­ko dla Kolei Dol­no­ślą­skich, ale dla całe­go woje­wódz­twa. Sta­nę­li­śmy w pew­nym momen­cie przed wyzwa­niem: albo być zależ­nym od ser­wi­so­wa­nia nowo­cze­sne­go tabo­ru KD, albo unie­za­leż­nić się, budu­jąc nową halę ser­wi­so­wo-napraw­czą. Byli­śmy prze­ko­na­ni, że ten obiekt nale­ży wybu­do­wać, bo wpły­nie to pozy­tyw­nie nie tyl­ko na jakość ser­wi­so­wa­nia pocią­gów, ale tak­że obni­ży kosz­ty ich utrzy­ma­nia i zaofe­ru­je nowe miej­sca pra­cy w regio­nie – mówił pod­czas ofi­cjal­ne­go otwar­cia hali Ceza­ry Przy­byl­ski, mar­sza­łek woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go.

Nie­zbęd­na do roz­wo­ju infrastruktura

Nowa hala ser­wi­so­wa Kolei Dol­no­ślą­skich ma ponad 6,5 tysią­ca mkw. powierzch­ni, trzy tory o dłu­go­ści 120 metrów, jeden tor prze­zna­czo­ny na cało­rocz­ną myj­nię auto­ma­tycz­ną. Obiekt jest wypo­sa­żo­ny w tokar­kę pod­to­ro­wą (na odręb­nym torze), nad­ziem­ną i pod­ziem­ną infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną oraz zbior­ni­ki i dys­try­bu­to­ry paliwa. 

– Ta „szo­pa” (w języ­ku kole­jar­skim hala ser­wi­so­wa) jest nie­zwy­kle efek­tow­na i zosta­ła wybu­do­wa­na z wiel­kim roz­ma­chem. Dzię­ki niej, będzie moż­na reali­zo­wać pra­ce utrzy­ma­nio­we i ser­wi­so­we w naj­wyż­szym stan­dar­dzie, po to, aby Kole­je Dol­no­ślą­skie mogły świad­czyć jak naj­lep­sze usłu­gi. Pra­cow­ni­cy będą mogli pra­co­wać w kom­for­to­wych warun­kach na mia­rę XXI wie­ku, a pasa­że­ro­wie uzy­ska­ją jesz­cze lepiej przy­go­to­wa­ne pocią­gi to tego, aby bez­piecz­nie i eko­lo­gicz­nie podró­żo­wać po Dol­nym Ślą­sku czy nawet nad morze w ramach waka­cyj­nej ofer­ty Kolei Dol­no­ślą­skich – doda­je Andrzej Bit­tel, peł­no­moc­nik rzą­du ds. prze­ciw­dzia­ła­nia wyklu­cze­niu komu­ni­ka­cyj­ne­mu.

Klu­czo­wa inwe­sty­cja kole­jo­wa na Dol­nym Śląsku

Kole­je Dol­no­ślą­skie dzię­ki dłu­go­fa­lo­wej stra­te­gii sys­te­ma­tycz­nie uno­wo­cze­śnia­ją i posze­rza­ją swo­je zaple­cze tech­nicz­ne. W zeszłym roku prze­woź­nik zaku­pił aż 31 nowo­cze­snych pocią­gów pasa­żer­skich (6 sztuk impuls2 oraz 25 sztuk Elf2), dzię­ki cze­mu stał się posia­da­czem naj­więk­szej flo­ty pojaz­dów Elf2 w Polsce.

– Mamy halę ser­wi­so­wą, któ­ra jest dowo­dem na to, jak pręż­nie i dobrze roz­wi­ja­ją się Kole­je Dol­no­ślą­skie. Ta kaden­cja stoi pod zna­kiem rene­san­su połą­czeń kole­jo­wych. Te dzia­ła­nia to prze­ję­cia nie­czyn­nych linii, rewi­ta­li­za­cje, a mar­ka KD zaczy­na poja­wiać się w miej­sco­wo­ściach, któ­re od 20 lat nie widzia­ły pocią­gu. To wszyst­ko jest dowo­dem tego, że wybra­ny na począt­ku kaden­cji kie­ru­nek był słusz­ny – mówi Tymo­te­usz Myr­da, czło­nek zarzą­du Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.

Wspar­cie samo­rzą­du województwa

Inwe­sty­cja zosta­ła zre­ali­zo­wa­na przy wspar­ciu Unii Euro­pej­skiej w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go. Cał­ko­wi­ty koszt budo­wy wyniósł 75 mln zł, z cze­go 55 mln to środ­ki unijne.

– To klu­czo­wa inwe­sty­cja kole­jo­wa w regio­nie. Bez wspar­cia Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go i całe­go zespo­łu Kolei Dol­no­ślą­skich, wybu­do­wa­nie tej nowo­cze­snej hali ser­wi­so­wo-napraw­czej nie było­by moż­li­we. Ten obiekt będzie poma­gał nam codzien­nie, aby pasa­że­ro­wie mogli podró­żo­wać w jesz­cze bar­dziej kom­for­to­wych warun­kach. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do powsta­nia tego obiek­tu – zazna­cza Damian Sta­wi­kow­ski, pre­zes Kolei Dol­no­ślą­skich.