Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Moż­li­wość wjaz­du samo­cho­dem na “szpil­ko­stra­dę” dla osób nie­peł­no­spraw­nych legi­ty­mu­ją­cych się kar­tą parkingową?