Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KSO­NA­LIA 2023 ZMIA­NY W PROGRAMIE

Uwa­ga w związ­ku z zała­ma­niem pogo­dy w cza­sie kso­na­liów w dniu 29.08.2023 nastę­pu­ją zmia­ny w pro­gra­mie impre­zy
Zamiast wyjaz­du do sta­cji tury­stycz­nej ORLE i i obser­wa­cją “ciem­ne­go nie­ba” pozo­sta­je­my w DCS, gdzie zapra­sza­my wszyst­kich na potań­ców­kę przy muzyce.