Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na Kon­fe­ren­cję Mło­dzie­żo­wych Rad i Śro­do­wisk Mło­dzie­żo­wych, 19 wrze­śnia 2023 r.

Sza­now­ni Państwo!

Rada Dia­lo­gu z Mło­dym Poko­le­niem wspól­nie z Kan­ce­la­rią Pre­ze­sa Rady
Mini­strów zapra­sza­ją na Kon­fe­ren­cję Mło­dzie­żo­wych Rad i Śro­do­wisk
Mło­dzie­żo­wych. Pod­czas wyda­rze­nia pozna­my lau­re­atów kon­kur­su
„Amba­sa­dor Mło­de­go Poko­le­nia RP — II Edy­cja”, poroz­ma­wia­my o
wzra­sta­ją­cym zaan­ga­żo­wa­niu mło­dych w życie publicz­ne w
szcze­gól­no­ści w kon­tek­ście dzia­łań rzą­du takich jak wzmac­nia­nie
mło­dzie­żo­wych rad przy JST czy wpro­wa­dze­nie Fun­du­szu Młodzieżowego.

Kie­dy?
19 WRZE­ŚNIA 2023 r. godz. 12:00–18:00

Gdzie?
Kan­ce­la­ria Pre­ze­sa Rady Mini­strów przy al. Ujaz­dow­skich 1/3 w Warszawie

Co pla­nu­je­my w trak­cie Konferencji?

- pane­le dys­ku­syj­ne nt. aktyw­no­ści mło­dzie­ży w życiu publicznym

- warsz­ta­ty

- gala kon­kur­su „Amba­sa­dor Mło­de­go Poko­le­nia RP”

Jak się zapi­sać?
Zapi­sy przez for­mu­larz inter­ne­to­wy:
https://konferencjakprm.webankieta.pl [1]

Będę wdzięcz­ny za umiesz­cze­nie infor­ma­cji o powyż­szym wyda­rze­niu na
Pań­stwa stro­nie inter­ne­to­wej, mediach spo­łecz­no­ścio­wych  a tak­że
prze­ka­za­nie jej do orga­ni­za­cji młodzieżowych.

  ARKA­DIUSZ LECH
asy­stent dyrek­to­ra
Wydział Pro­gra­mo­wa­nia, Ana­liz i Dia­lo­gu Oby­wa­tel­skie­go
Depar­ta­ment Spo­łe­czeń­stwa Obywatelskiego

Arkadiusz.Lech@kprm.gov.pl
gov.pl/premier [2]

Al.Ujazdowskie 1/3, 00–583 Warszawa

————————-

RODO — Infor­ma­cja doty­czą­ca prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych znaj­du­je
się w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa
Rady Mini­strów.
Ta wia­do­mość jest prze­zna­czo­na do wyłącz­ne­go użyt­ku jej adre­sa­ta.
Jeśli otrzy­ma­li Pań­stwo tę wia­do­mość przez pomył­kę, pro­si­my
o bez­zwłocz­ne skon­tak­to­wa­nie się z nadaw­cą oraz jej usu­nię­cie.
Jeśli nie są Pań­stwo adre­sa­tem tej wia­do­mo­ści, to jej wykorzystanie,

w szcze­gól­no­ści poprzez roz­po­wszech­nia­nie, dys­try­bu­cję, powie­la­nie,
publi­ka­cję wia­do­mo­ści lub zawar­tych w niej infor­ma­cji i/lub
doku­men­tów, jest zabronione.

Links:
——
[1] https://konferencjakprm.webankieta.pl
[2] https://www.gov.pl/premier