Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 11.08–13.08.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

XX Cie­plic­kie Kon­cer­ty Organowe

XX Cie­plic­kie Kon­cer­ty Orga­no­we ‑Jubi­le­usz

start godzi­na 19;15 Ewan­ge­lic­ki Kościół Zba­wi­cie­la w Cie­pli­cach.
Wstęp wol­ny

Każ­da nie­dzie­la lip­ca i sierpnia

Pięk­ny pro­spekt orga­no­wy z 1777 roku wyszedł spod ręki Wagnera.

[1]

Park Nor­we­ski — Park Kul­tu­ry 2023

To ple­ne­ro­we, mię­dzy­po­ko­le­nio­we wyda­rze­nie, któ­re­go zada­niem jest
inte­gra­cja wewnątrz rodzi­ny, ale tak­że pomię­dzy rodzi­na­mi oraz
przede wszyst­kim spo­tka­nie z WAMI. Chce­my wspól­nie two­rzyć rze­czy
pro­ste ale pięk­ne, obej­rzeć mądry i dobry spek­takl, cie­szyć się
słoń­cem w pięk­nych oko­licz­no­ściach przyrody.

[2]

Festi­val del­l’Ar­te 2023

Kolej­na edy­cja Festi­va­lu dell’Arte w Doli­nie Pała­ców i Ogro­dów
zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Wszyst­kich miło­śni­ków sztuk
wsze­la­kich zapra­sza­my do Kotli­ny Jeleniogórskiej

Wyda­rze­nia bile­to­wa­ne pod nume­rem tele­fo­nu: + 48 789828731, +48
451014119

lub e‑mail: marketing@dolinapalacow.plbiuro@dolinapalacow.pl

Na pozo­sta­łe wyda­rze­nia obo­wią­zu­je rezer­wa­cja miejsc pod nume­rem
tele­fo­nu: +48 789828731 lub +48 451014119

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2504/XX-Cieplickie-Koncerty-Organow
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2422/Park-Norweski-Park-Kultury-2023
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2487/Festival-dell-Arte-2023
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2011–13.08.23.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds