Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie do udzia­łu w kon­kur­sach RDzMP

Dzień dobry,

Rada Dia­lo­gu z Mło­dym Poko­le­niem zapra­sza do udzia­łu w dwóch
kon­kur­sach:

Zostań AMBA­SA­DO­REM MŁO­DE­GO POKO­LE­NIA RP!

Trwa II edy­cja kon­kur­su AMBA­SA­DOR MŁO­DE­GO POKO­LE­NIA. Chce­my wyróż­nić
dzia­łal­ność mło­dych osób, aktyw­ność Mło­dzie­żo­wych Rad i
Sej­mi­ków,  samo­rzą­dy, szko­ły, fir­my i orga­ni­za­cje sprzy­ja­ją­ce
mło­dym ludziom oraz ini­cja­ty­wy mło­dzie­żo­we, dla­te­go pod­czas
uro­czy­stej KON­FE­REN­CJI WE WRZE­ŚNIU przy­zna­my aż 8 NAGRÓD ⤵️

 1. Lider Mło­de­go Poko­le­nia – wzór god­ny naśladowania;

 2. Naj­ak­tyw­niej­sza Mło­dzie­żo­wa Rada Gminy/Młodzieżowa Rada
Powiatu/Młodzieżowy Sej­mik Województwa;

 3. Naj­bar­dziej przy­ja­zny mło­dzie­ży samo­rząd lokal­ny w Pol­sce –
gmina/powiat/województwo;

 4. Mece­nas mło­de­go poko­le­nia – oso­ba, któ­ra swo­imi dzia­ła­nia­mi
przy­czy­nia się do wspie­ra­nia postu­la­tów ludzi mło­dych, dzia­ła
aktyw­nie na rzecz mło­dzie­żo­we­go sek­to­ra – oso­ba fizyczna;

 5. Orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa wspie­ra­ją­ca dzia­ła­nia mło­dych ludzi;

 6. Naj­przy­jaź­niej­sza fir­ma wspie­ra­ją­ca swo­imi dzia­ła­nia­mi ludzi
mło­dych;

 7. Naj­cie­kaw­sze wyda­rze­nie wspie­ra­ją­ce roz­wój poli­ty­ki mło­dzie­żo­wej
w Pol­sce;

 8. Naj­ak­tyw­niej­sza i dzia­ła­ją­ca na rzecz mło­de­go poko­le­nia
szkoła/uczelnia/środowisko nauko­we.

 Jak wziąć udział w konkursie❓

 Zgło­sze­nie może zło­żyć każ­da oso­ba fizycz­na do 30. roku życia,
każ­da orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa oraz mło­dzie­żo­wa rada. Zgło­sić
moż­na zarów­no swo­ją kan­dy­da­tu­rę, jak i kan­dy­da­tu­rę innych osób,
orga­ni­za­cji, firm, samo­rzą­dów itd.

 For­mu­larz oraz umo­ty­wo­wa­nie kan­dy­da­tu­ry nale­ży prze­słać do 1
WRZE­ŚNIA 2023 ROKU na adres elek­tro­nicz­nej skrzyn­ki pocz­to­wej:
sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl.

 Regu­la­min kon­kur­su i for­mu­larz zgło­sze­nio­wy znaj­du­je się na stro­nie:
https://www.gov.pl/web/dlamlodych/zostan-ambasadorem-mlodego-pokolenia–ii-edycja-konkursu

Miej wpływ na POLI­TY­KĘ MŁODZIEŻOWĄ!

Został nie­ca­ły mie­siąc na zgło­sze­nie kan­dy­da­tu­ry do III kaden­cji
Rady Dia­lo­gu z Mło­dym Pokoleniem.

Rada Dia­lo­gu z Mło­dym Poko­le­niem to powo­ła­ny w 2019 r. pierw­szy w
histo­rii Pol­ski organ dia­lo­gu oby­wa­tel­skie­go pomię­dzy mło­dym
poko­le­niem Pola­ków a naj­waż­niej­szy­mi insty­tu­cja­mi państwowymi.

Zada­nia Rady:

 ·         wyra­ża­nie opi­nii w spra­wach doty­czą­cych sto­so­wa­nia usta­wy
w zakre­sie doty­czą­cym mło­de­go pokolenia;

 ·         wyra­ża­nie opi­nii o pro­jek­tach aktów praw­nych oraz
pro­gra­mach rzą­do­wych w zakre­sie doty­czą­cym mło­de­go pokolenia;

 ·         ini­cjo­wa­nie i wspie­ra­nie dzia­łań na rzecz zwięk­sza­nia
pozio­mu par­ty­cy­pa­cji oby­wa­tel­skiej mło­dych ludzi w Rze­czy­po­spo­li­tej
Pol­skiej;

 ·         two­rze­nie forum dia­lo­gu mię­dzy orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi
i inny­mi insty­tu­cja­mi spo­łecz­ny­mi a orga­na­mi wła­dzy publicz­nej w
zakre­sie doty­czą­cym mło­de­go pokolenia;

 ·         wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści insty­tu­cji dia­lo­gu oby­wa­tel­skie­go
dzia­ła­ją­cych na rzecz mło­de­go poko­le­nia, w tym dzie­ci i mło­dzie­ży,
ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem mło­dzie­żo­wych rad gmin.

Jak zgło­sić kandydaturę❓

Nale­ży wysłać zgło­sze­nia, któ­re powin­no zawierać:

 ·         wnio­sek pre­zen­tu­ją­cy kan­dy­da­ta, wska­zu­ją­cy jego
kwa­li­fi­ka­cje przy­dat­ne do wyko­ny­wa­nia zadań człon­ka Rady;

 ·         oświad­cze­nie kan­dy­da­ta o nie­ka­ral­no­ści za prze­stęp­stwa
umyśl­ne;

 ·         oświad­cze­nie Par­la­men­tu Stu­den­tów Rze­czy­po­spo­li­tej
Pol­skiej, popie­ra­ją­ce kan­dy­da­ta na człon­ka Rady.

 Nabór trwa do 31 SIERP­NIA 2023 ROKU. Zgło­sze­nie moż­na prze­słać: w
for­mie elek­tro­nicz­nej z elek­tro­nicz­nym pod­pi­sem kwa­li­fi­ko­wa­nym lub w
wer­sji papie­ro­wej pocztą.

Szcze­gó­ły i regu­la­min:
https://www.gov.pl/web/pozytek/zostan-czlonkiem-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem
[1]

Links:
——
[1] https://www.gov.pl/web/pozytek/zostan-czlonkiem-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem