Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 04.08–06.08.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Dni Otwar­te Domu Ger­har­ta Hauptmanna

W sobo­tę 5. sierp­nia o godz. 12.00 zapra­sza­my do nasze­go muzeum na
pierw­szy z dwóch Dni Otwar­tych Domu Ger­har­ta Haupt­man­na. Ta corocz­na
impre­za upa­mięt­nia wpro­wa­dze­nie się pisa­rza do wybu­do­wa­ne­go w 1901
roku nowe­go domu w Jagniątkowie.

W tym dniu pro­po­nu­je­my spo­tka­nie z Alfre­dem Schwarz­ma­ie­rem, auto­rem
książ­ki „Haupt­man­no­wie i Mar­tu­sia. Życie Mar­ga­re­ty Heu­ma­der”.
Autor prze­śle­dził losy mło­dej dziew­czy­ny, któ­ra w 1937 roku  jako
16-lat­ka tra­fia do wil­li „Wie­sen­ste­in” z ogło­sze­nia pra­so­we­go.
Haupt­man­no­wie poszu­ki­wa­li kuchar­ki. Mar­ga­re­ta­Heu­ma­der, zwa­na przez
pisa­rza Mar­tą (w odróż­nie­niu od mał­żon­ki) spę­dzi tu dzie­więć
lat. Wyje­dzie pocią­giem spe­cjal­nym wraz z trum­ną z pisa­rzem. Przez
dal­szych kil­ka lat nadal będzie mia­ła związ­ki z Haupt­man­na­mi, gdyż
syn Benve­nu­to zapro­po­nu­je Mar­cie, aby w gmi­nie Tie­fen­bach koło Pasa­wy
(Bawa­ria) zosta­ła opie­kun­ką jego cór­ki Anji.

[1]

Doro­ta Kuź­nik. Malarstwo

Głów­nym tema­tem obra­zów Doro­ty Kuź­nik jest kobie­ta. Artyst­ka
podej­mu­je pró­bę zobra­zo­wa­nia tego co skła­da się na kobie­cość,
defi­niu­je ją, okre­śla jej sta­tus, kon­dy­cję spo­łecz­ną i
kul­tu­ro­wą. Nie zoba­czy­my na wysta­wie por­tre­tów kon­kret­nych kobiet
ani auto­por­tre­tów, ale repre­zen­ta­cje i mani­fe­sta­cje kobie­co­ści oraz
kobie­ce­go uni­wer­sum. U pod­staw per­spek­ty­wy z jakiej Kuź­nik malu­je
kobie­ty leżą jej wła­sne doświad­cze­nia, któ­re uni­wer­sa­li­zu­je,
nada­jąc im ponad­cza­so­wy i ponad­jed­nost­ko­wy wymiar. Wykre­owa­ne przez
nią posta­cie wykra­cza­ją dale­ko poza mode­lo­we repre­zen­ta­cje
kobie­co­ści. Artyst­ka pod­wa­ża obraz ide­al­nej kobie­ty zako­rze­nio­ny w
kul­tu­rze zma­sku­li­ni­zo­wa­nej i patriar­chal­nej. W sze­ro­kim wachla­rzu
pre­zen­to­wa­nych przez nią wize­run­ków obok kobie­ty mat­ki i tema­tu
macie­rzyń­stwa, idei sio­strzeń­stwa i posio­strze­nia, waż­ne miej­sce
zaj­mu­je figu­ra kobie­ty androgynicznej.

[2]

Kon­cert Muzy­ki Fil­mo­wej — kon­cert promenadowy

W let­nie nie­dzie­le waka­cji o godz. 17.00 zapra­sza­my na kon­cer­ty do
Musz­li Kon­cer­to­wej w Par­ku Zdro­jo­wym w Cieplicach.

6 sierp­nia wystą­pi zespół Tor­ci­do, w skła­dzie: Julia Gadzi­na -
skrzyp­ce, Mate­usz Wój­cik — akor­de­on, Łukasz Schmidt — gita­ra i
saksofon,Tomasz Gadzi­na — instru­men­ty kla­wi­szo­we, Hubert Cel -
instru­men­ty per­ku­syj­ne z  Kon­cer­tem Muzy­ki Filmowej

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2527/Dni-Otwarte-Domu-Gerharta-Hauptmanna
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2496/Dorota-Kuznik-Malarstwo
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2520/Najpiekniejsze-Tanga-i-Walce-koncert-promenadowy
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2004–06.08.23.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds