Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Odpo­wiedź na pismo w spra­wie pane­li ste­ru­ją­cych w windach

Co dalej z dostęp­no­ścią wind w wie­żow­cach —  oto kore­spon­den­cja w tej spra­wie, prze­czy­taj­cie bo wresz­cie spra­wa jest jasna, a zarząd­cy wspól­not i zarzą­dy spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wych mają obo­wią­zek zapew­nić dostępność.