Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

WITA­MY LATO 2023

Witam ser­decz­nie ! 
W dniu dzi­siej­szym uro­czy­ście przy­wi­ta­li­śmy “LATO”, oczy­wi­ście hucz­ne powi­ta­nie odby­ło się na “JAŚ­KO­WEJ POLA­NIE” w sie­dzi­bie KSON. Nasze pięk­ne dziew­czy­ny ubra­ne bar­dzo kolo­ro­wo, przy­ozdo­bio­ne pięk­ny­mi wian­ka­mi przy­go­to­wa­ły jak zawsze wspa­nia­łą zaba­wę. Przy­wi­tał nas Pre­zes Sta­ni­sław Schu­bert, prze­ka­zu­jąc ser­decz­ne życze­nia wszyst­kim OJCOM, boć to dziś ich święto.

 Wszy­scy męż­czyź­ni zosta­li obda­rze­ni pre­zen­ta­mi. Głów­ną pro­wa­dzą­cą, oraz jed­ną z orga­ni­za­to­rek była Danu­sia, poma­ga­ły wspa­nia­łe dziew­czy­ny, Maria, Boże­na, Regi­na, Dzi­dzia. Nie moż­na zapo­mnieć o pomo­cy Mir­ka, a przy gril­lu Sta­sia, Lesz­ka i Maria­na. Ktoś to wszyst­ko musiał przy­go­to­wać i ogar­nąć, chwa­ła tym ludziom za to. Opra­wę muzycz­ną spra­wo­wał  jak zawsze wspa­nia­le DJ Jurek.
Kole­żan­ka Danu­sia wraz ze swo­ją asy­stent­ką Dzi­dzią, przy­go­to­wa­ły sze­reg zabaw­nych kon­kur­sów. Były wybo­ry  kró­lo­wej — Kró­lo­wą Wio­sny — (kon­ku­ren­cja była zacię­ta) — wygra­ła Bogu­sia z Kowar (zresz­tą bar­dzo traf­ny wybór), nato­miast Kró­lem został wybra­ny Mirek. Jak przy­sta­ło na poważ­ną impre­zę, po wybo­rze PARA KRÓ­LEW­SKA  otwo­rzy­ła dal­szą tanecz­ną część zaba­wy. Za TĄ parą w tany ruszy­ła resz­ta towa­rzy­stwa. Dobry humor dopi­sy­wał wszyst­kim, wpływ na to oczy­wi­ście mia­ło bar­dzo dobre jedze­nie, weso­ła, skocz­na muzy­ka. Kole­żan­ka Bożen­ka zwi­ja­ła się jak w ukro­pie roz­no­sząc wszyst­kim bądź to gorą­cą kieł­ba­skę z gril­la, bądź chleb z pysz­nym smal­cem i ogórkiem.
Fan­ta­stycz­na zaba­wa prze­pla­ta­na weso­ły­mi kon­kur­sa­mi trwa­ła ku ucie­sze zgro­ma­dzo­nych licz­nie uczestników.
Jesz­cze raz gorą­ce podzię­ko­wa­nia dla wspa­nia­łej wyżej wymie­nio­nej eki­py za przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie fan­ta­stycz­nej zabawy.
Współ­pra­ca z taki­mi ludź­mi to praw­dzi­wa przyjemność.
   
Ryszard Buziuk