Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Świę­to Muzy­ki i nowo­ści w Ope­rze Wrocławskiej

Świę­to Muzy­ki oraz nowo­ści
w Ope­rze Wrocławskiej

Dro­dzy Melo­ma­ni i Sym­pa­ty­cy Ope­ry Wro­cław­skiej!
Dziś pra­gnie­my podzie­lić się z Wami wra­że­nia­mi z wczo­raj­sze­go
kon­cer­tu, a tak­że zapro­sić na naj­bliż­sze spek­ta­kle bale­to­we. Poni­żej
rów­nież zapo­wia­da­my nad­cho­dzą­cy sezon artystyczny.

Świę­to Muzy­ki za nami!
Arty­ści Ope­ry Wro­cław­skiej skra­dli ser­ca wspa­nia­łej publicz­ność,
zebra­nej wczo­raj (21 czerw­ca) na uli­cy Świd­nic­kiej, frag­men­ta­mi z
naj­słyn­niej­szych dzieł ope­ro­wych. Nie zabra­kło arii z Car­men, Don
Gio­va­nie­go czy Cyga­ne­rii. Zabrzmia­ła tak­że m.in. uwer­tu­ra do Nabuc­co
oraz słyn­ne Va pen­sie­ro…
Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Soli­stom, Chó­ro­wi, Bale­to­wi i Orkie­strze Ope­ry
Wro­cław­skiej pod batu­tą Ada­ma Bana­sza­ka — to oni spra­wi­li, że
wczo­raj­szy wie­czór był tak wyjątkowy.

Praw­dzi­wą nie­spo­dzian­ką dla wszyst­kich zgro­ma­dzo­nych była zapo­wiedź
naj­now­szej pre­mie­ry — ope­ry Cza­ro­dziej­ski Flet: Bre­slau, któ­rą
przed­sta­wił na tele­bi­mie sam Marek Kra­jew­ski — cenio­ny pisarz, autor
zna­nych kry­mi­na­łów. Stwo­rzył on nowe dia­lo­gi do ope­ry Mozar­ta, a w
samej sztu­ce poja­wi się zna­na lite­rac­ka postać — Eber­hard Mock.
Jak bar­dzo tajem­ni­ce Bre­slau lat dwu­dzie­stych ubie­głe­go wie­ku
odzwier­cie­dla­ją świat boha­te­rów jed­ne­go z naj­bar­dziej enig­ma­tycz­nych
dzie­ła w histo­rii ope­ry? Odpo­wiedź już 1 października!

Nowy reper­tu­ar
Świę­to Muzy­ki było tak­że oka­zją do zapo­zna­nia się z reper­tu­arem na
nowy sezon arty­stycz­ny.
Oprócz ope­ry Cza­ro­dziej­ski Flet: Bre­slau na deskach teatru wysta­wio­ne
zosta­ną rów­nież inne dzie­ła, m.in. Mada­me But­ter­fly, Hal­ka,
Poła­wia­cze pereł czy Faust.

Bale­to­wy week­end
Nie zapo­mi­na­my rów­nież o spek­ta­klach bie­żą­cych.
Jesz­cze w ten week­end 23, 24 oraz 25 czerw­ca zapra­sza­my do Ope­ry
Wro­cław­skiej na Tryp­tyk bale­to­wy — Fli­ght, Bole­ro i Elsa Cana­sta!
Fli­ght w cho­re­ogra­fii Mał­go­rza­ty Dzier­żon powstał w 2016 r. w
Wiel­kiej Bry­ta­nii na 90. rocz­ni­cę naj­star­sze­go w tym kra­ju zespo­łu
tań­ca — Ram­bert. Był czę­ścią pro­gra­mu Współ­cze­śni,
pre­zen­tu­ją­ce­go po raz pierw­szy na dużą ska­lę trzy pra­ce nowe­go
poko­le­nia cho­re­ogra­fów. Fli­ght to pró­ba przed­sta­wia potrze­by ruchu,
zmia­ny, cyklicz­no­ści jaką moż­na zaob­ser­wo­wać w natu­rze, jak i
sta­nów emo­cjo­nal­nych, któ­re towa­rzy­szą ludziom, któ­rzy znaj­du­ją
się na gra­ni­cy, gdzieś “pomię­dzy” — w dro­dze, w ocze­ki­wa­niu, w
poszu­ki­wa­niu. Inspi­ra­cją jest tema­ty­ka migra­cji, utwór nie podej­mu­je
jed­nak tema­tu w kon­tek­ście politycznym.

Bole­ro w cho­re­ogra­fii Meryl Tan­kard powsta­ło w Lyonie w 1998 r. jako
efekt bli­skiej współ­pra­cy cho­re­ogra­fa z arty­stą wizu­al­nym.
Inspi­ro­wa­ni muzy­ka Mau­ri­ce­’a Rave­la i atmos­fe­rą mia­sta, Meryl Tan­kard i
Régis Lan­sac stwo­rzy­li boga­tą pale­tę obra­zów w peł­ni zin­te­gro­wa­nych
z ruchem tan­ce­rzy, któ­rych posta­cie są widocz­ne dla widza jedy­nie w
syl­wet­ce.

Elsa Cana­sta w cho­re­ogra­fii Javie­ra De Fru­tos obcho­dzi w tym roku
dwu­dzie­stą rocz­ni­cę i jako pro­duk­cja była pre­zen­to­wa­na przez zespo­ły
w Anglii, Szko­cji i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Inspi­ro­wa­na posta­cia­mi,
wyda­rze­nia­mi i kolo­ry­tem życia towa­rzy­skie­go lat 20. XX w. Elsa Cana­sta
to zapro­sze­nie na przy­ję­cie, gdzie muzy­ka Cole­’a Por­te­ra pod­kre­śla
zmy­sło­wość i zło­żo­ność mię­dzy­ludz­kich rela­cji, a pro­jekt
sce­no­gra­fii Jean-Mar­ca Puis­san­t’a zachę­ca tan­ce­rzy do podej­mo­wa­nia
zuchwa­łych i cza­sem ryzy­kow­nych kroków…

Bile­ty dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej ope­ry oraz w kasach
bile­to­wych.

Do zoba­cze­nia!

Reper­tu­ar

KON­TAKT
tel. +48 71 370 88 80
 e‑mail: ‘opera@opera.wroclaw.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>opera@opera.wroclaw.pl

         [1]

         [2]

         [3]

Links:
——
[1] https://link.freshmail.mx/c/9hth4u5ypx/sgfjtl0ysn
[2] https://link.freshmail.mx/c/0rnxsco8sq/sgfjtl0ysn
[3] https://link.freshmail.mx/c/vmcazrk8kd/sgfjtl0ysn
[4] https://link.freshmail.mx/r/sgfjtl0ysn/2kzvioolrx