Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 23.06–25.06.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Pest­ka — SKA­CZE W BLOKI

Skok w Blok to dobra zaba­wa, miło spę­dzo­ny czas, świet­ne waka­cje,
rewe­la­cyj­ne warsz­ta­ty, zna­ko­mi­ci ani­ma­to­rzy i akto­rzy, fan­ta­stycz­ne
wspo­mnie­nia. To ani­ma­cyj­no-arty­stycz­ny pro­jekt reali­zo­wa­ny na
podwór­kach dużych sku­pisk miesz­ka­nio­wych na tere­nie całe­go mia­sta.
Prócz pra­cy warsz­ta­to­wej w każ­dym miej­scu zapla­no­wa­nych jest wie­le
nie­spo­dzia­nek, któ­re mają roz­wi­jać wyobraź­nię. Od 2008 roku
reali­zu­je­my pro­gram aktyw­nej ani­ma­cji pod­czas wypo­czyn­ku let­nie­go.
Jest to podróż w głąb mia­sta, gdzie pozna­je­my rodzi­ców i dzie­ci.
Nasz pro­jekt to przede wszyst­kim nie­za­po­mnia­ne atrak­cje dla
naj­młod­szych miesz­kań­ców nasze­go mia­sta. Trzy­na­sta edy­cja,
skła­dać się będzie z wie­lu nie­spo­dzia­nek. Zwień­cze­niem każ­de­go
dnia będzie ple­ne­ro­we kino na każ­dym podwór­ku, w któ­rym
pre­zen­to­wać będzie­my kino familijne.

[1]

Roz­bój­nik Hot­zen­plotz — Waka­cje z Teatrem

To spek­takl dla dzie­ci przed­szkol­nych i wcze­snosz­kol­nych, na
pod­sta­wie tek­stu Otfrie­da Preus­sle­ra – nie­miec­kie­go pisa­rza, auto­ra
wie­lu ksią­żek dla dzie­ci, po któ­re tek­sty bar­dzo chęt­nie się­ga­ją
teatry w całej Polsce.

„Roz­bój­nik Hot­zen­plotz” to przy­go­do­wa opo­wieść z wie­lo­ma
zwro­ta­mi akcji, w któ­rej pozna­je­my histo­rię dwóch chłop­ców –
Kac­pra i Józia, ich zma­gań ze strasz­nym roz­bój­ni­kiem Hot­zen­plot­zem.
To opo­wieść peł­na magii, cza­ro­dziej­skich złych mocy, któ­re
głów­ni boha­te­ro­wie poko­nu­ją dzię­ki spry­to­wi i łączą­cej ich
przy­jaź­ni. Jak zakoń­czy się ta histo­ria? Jeśli chcie­li­by­ście
dowie­dzieć się, co spo­tka Roz­bój­ni­ka, zapra­sza­my do nasze­go teatru.

[2]

Teatr Maska: Paradox

Autor­ski dra­mat inspi­ro­wa­ny dwie­ma książ­ka­mi Jose­pha Hellera

Para­graf 22 i Clo­sing Time.

Wizyj­na opo­wieść peł­na prze­wrot­nych akcji i napię­cia
dra­ma­tur­gicz­ne­go. Zwra­ca się wprost do wraż­li­wo­ści widza i wie­dzie
jego emo­cje na wypra­wę… na gro­te­sko­wą wyciecz­kę szla­kiem stra­chu
o wła­sne życie.

Spek­takl uka­zu­je bez­sens woj­ny i woj­ska jako insty­tu­cji, obna­ża
wszel­kie mecha­ni­zmy rzą­dzą­ce się logi­ką absur­du. Jej boha­te­ro­wie
to zbio­ro­wi­sko waria­tów, fana­ty­ków, idiotów

i opor­tu­ni­stów, ale nade wszyst­ko ludzi, któ­rzy pra­gną jed­ne­go –
prze­żyć.

I z dru­giej stro­ny to współ­cze­sne spoj­rze­nie  boha­te­ra na
ota­cza­ją­cy nas świat, któ­ry jest rów­nież pełen para­dok­sów i
sta­no­wi cho­ry sys­tem, do któ­re­go nie­ste­ty wszy­scy  jeste­śmy
“wtło­cze­ni”.

Powa­ga prze­pla­ta się z gro­te­ską, a mądrość z głu­po­tą. Wszyst­ko
wzię­te jest w cudzy­słów, choć kon­tekst pre­zen­ta­cji jest jak
naj­bar­dziej poważ­ny – jest nim bowiem tro­ska o ludz­kie życie.

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2293/pestka-SKACZE-W-BLOKI
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2342/Rozbojnik-Hotzenplotz-Wakacje-z-Teatrem
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2453/Teatr-Maska-Paradox
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2023–24.06.23v1.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds