Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Daj­my szan­sę oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na ryn­ku pra­cy Pod­pi­sa­no pierw­sze poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy z orga­ni­za­cja­mi pracodawców

W śro­dę, 21 czerw­ca b.r. w Cen­trum Part­ner­stwa Spo­łecz­ne­go „Dia­log” w War­sza­wie, z ini­cja­ty­wy Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych (KSON), odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie mię­dzy­śro­do­wi­sko­we Szan­se. Dostęp­ność. Part­ner­stwo. Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią na ryn­ku pra­cy – okrą­gły stół z oka­zji Dnia Przed­się­bior­czo­ści”, pod­czas któ­re­go pod­pi­sa­no poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy na rzecz akty­wi­za­cji zawo­do­wej OzN z orga­ni­za­cja­mi pracodawców.

 

Pol­ska nadal pod wzglę­dem wskaź­ni­ka bier­no­ści zawo­do­wej osób  z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi pla­su­je się na 5 miej­scu w Euro­pie, co może nie­po­ko­ić. Dla­te­go tak waż­ny jest dia­log i part­ner­stwo mię­dzy orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, związ­ka­mi pra­co­daw­ców i insty­tu­cja­mi publicz­ny­mi, aby two­rzyć roz­wią­za­nia i pro­jek­ty pro­za­trud­nie­nio­we, któ­re będą dopa­so­wa­ne do potrzeb osób poszu­ku­ją­cych zatrud­nie­nia i roz­wo­ju kom­pe­ten­cji oraz ocze­ki­wań przedsiębiorców.

- KSON pro­wa­dzi dzia­ła­nia od 20 lat. Od ostat­nie­go okrą­głe­go sto­łu, któ­ry miał miej­sce pod koniec 2022 roku, zmie­ni­ło się wie­le i to w bar­dzo dobrym kie­run­ku. Jako orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa, przez te pół roku bar­dzo się roz­wi­nę­li­śmy, powo­ła­li­śmy nowy oddział w War­sza­wie z agen­cją zatrud­nia­nia – mówi­ła Iwo­na Pikosz-Nuñez, Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­cy KSON, CSI Pro­jek­ty – Ape­lu­je­my do przed­się­bior­ców — daj­my szan­sę Oso­bom Nie­peł­no­spraw­nym! 

Poro­zu­mie­nie, któ­re­go stro­na­mi są KSON, CSI Pro­jek­ty oraz orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców: Zwią­zek Pra­co­daw­ców i Przed­się­bior­ców (ZPP), Pol­sko-Ukra­iń­ska Izba Gospo­dar­cza (PUIG), War­szaw­ska Izba Gospo­dar­cza (WIG) oraz Kra­jo­wy Zwią­zek Rewi­zyj­ny Spół­dziel­ni „Samo­po­moc Chłop­ska”, pozwo­li na pro­wa­dze­nie dzia­łań edu­ka­cyj­nych, szko­le­nio­wych oraz infor­ma­cyj­nych, sprzy­ja­ją­cych two­rze­niu nowych sta­no­wisk pra­cy i roz­wo­ju zawo­do­we­go osób nie­peł­no­spraw­nych w Pol­sce, w tym tak­że uchodź­ców z Ukrainy.

W szcze­gól­no­ści zapla­no­wa­no dzia­ła­nia mają­ce na celu przy­go­to­wa­nie poten­cjal­nych pra­cow­ni­ków – osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi – do wej­ścia na rynek pra­cy, na kon­kret­ne sta­no­wi­ska, poprzez reali­za­cję indy­wi­du­al­nych pro­gra­mów roz­wo­ju kom­pe­ten­cji zawo­do­wych reali­zo­wa­nych przez zespół pro­fe­sjo­nal­nych dorad­ców zawo­do­wych i szko­le­niow­ców, orga­ni­za­cję pro­gra­mu pro­za­trud­nie­nio­wych oraz szko­leń jak rów­nież pro­fe­sjo­nal­ne pośred­nic­two pra­cy — wspar­cie w dobo­rze i rekru­ta­cji odpo­wied­nich pra­cow­ni­ków na odpo­wied­nie sta­no­wi­ska pracy.

- Tego rodza­ju ini­cja­ty­wy są bar­dzo istot­ne. Pamię­taj­my, akty­wi­za­cja się opła­ca. – zazna­czył Andrzej Drozd, wice­pre­zes PUIG. - Do tan­ga trze­ba dwoj­ga a nawet troj­ga. Bar­dzo wie­lu Pra­co­daw­ców ma poczu­cie misji. Na ryn­ku są oso­by nie­peł­no­spraw­ne poszu­ku­ją­ce pra­cy i są orga­ni­za­cje takie jak KSON, któ­re tę pra­cę ofe­ru­ją. – doda­ła Ane­ta Jolan­ta Englot, Pre­zes Kra­jo­we­go Związ­ku Rewi­zyj­ne­go Spół­dziel­ni „Samo­po­moc Chłopska”.

- My zna­my ogra­ni­cze­nia wyni­ka­ją­ce z nie­peł­no­spraw­no­ści, wal­czy­my z barie­ra­mi i wie­my, jak wspie­rać OzN w odna­le­zie­niu się na ryn­ku pra­cy i w codzien­no­ści. Przed­się­bior­cy mają tym­cza­sem prze­strzeń, aby zaufać i dać szan­sę na roz­wój OzN poprzez sta­że i zatrud­nie­nia. To bar­dzo waż­na współ­pra­ca i szan­sa dla każ­dej ze stron. —  pod­kre­ślił Sta­ni­sław Schu­bert, Pre­zes KSON.

Rolę part­ner­stwa pod­kre­śla­li wszy­scy, tak­że przed­sta­wi­cie­le insty­tu­cji publicz­nych.
Naj­więk­sze efek­ty przy­no­si współ­pra­ca. Orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we zawsze były naj­bli­żej osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i naj­bli­żej ich rodzin. A sta­bil­ne zatrud­nie­nie jest rze­czą bar­dzo istot­ną dla każ­de­go z nas. – dodał Krzysz­tof Cze­chow­ski, koor­dy­na­tor ds. dostęp­no­ści, Zakład Ubez­pie­czeń Społecznych.

- Pamię­taj­my, że NIK nie jest po to aby znaj­do­wać nie­pra­wi­dło­wo­ści, a po to aby podej­mo­wać pró­bę roz­wią­zań. Jako oby­wa­tel tego kra­ju, bar­dzo liczę na to, że nasza współ­pra­ca będzie aktyw­na i kon­ty­nu­owa­na.– zazna­czył Kon­rad Kostęp­ski, Głów­ny spe­cja­li­sta kon­tro­li pań­stwo­wej, Depar­ta­ment Pra­cy, Spraw Spo­łecz­nych i Rodzin Naczel­nej Izba Kon­tro­li, któ­ra tak­że przy­glą­da się sytu­acji OzN na ryn­ku pracy.

Pod­ję­ta ini­cja­ty­wa wpi­su­je się w zało­że­nia stra­te­gii na rzecz praw osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na lata 2021–2030, obo­wią­zu­ją­cej w Unii Euro­pej­skiej, któ­ra zakła­da reali­za­cję kom­plek­so­wych dzia­łań na rzecz popra­wy jako­ści życia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w Euro­pie, w tym zapew­nia­ją­cych rów­ne szan­se i dostęp do uczest­nic­twa w życiu spo­łecz­nym i gospodarczym.

Patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem obję­li: Peł­no­moc­nik Rzą­du ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Mini­ster­stwo Rodzi­ny i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz Rzecz­nik Małych i Śred­nich Przedsiębiorstw.

Part­ne­ra­mi spo­tka­nia byly: Zwią­zek Przed­się­bior­ców i Pra­co­daw­ców, War­szaw­ska Izba Gospo­dar­czą, Pol­sko-Ukra­iń­ska Izba Gospo­dar­cza oraz Kra­jo­wy Zwią­zek Rewi­zyj­ny Spół­dziel­ni „Samo­po­moc Chłopska”.

Patro­ni medial­ni wyda­rze­nia: Maga­zyn Inte­gra­cja, Niepelnosprawni.pl, Razem z Tobą, Co w Zdro­wiu, Medi­cal­press, Medkurier.

O KSON

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (KSON) — ini­cja­tor spo­tka­nia to para­so­lo­wa orga­ni­za­cja pożyt­ku publicz­ne­go, któ­ra dzia­ła na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych nie­prze­rwa­nie od ponad 20 lat. Misją Sej­mi­ku jest akty­wi­za­cja spo­łecz­na i zawo­do­wa osób nie­peł­no­spraw­nych fizycz­nie jak i inte­lek­tu­al­nie, ochro­na pra­wa do rów­no­ści szans, reha­bi­li­ta­cja oraz kom­plek­so­we roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów tych osób poprzez pod­ję­cie sze­re­gu dzia­łań przy współ­pra­cy z jed­nost­ka­mi samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, part­ne­ra­mi spo­łecz­ny­mi i instytucjonalnymi.

Przy­kła­dy pro­jek­tów pro­za­trud­nie­nio­wych reali­zo­wa­nych przez KSON:

  • Zatrud­niO­Ny+ — celem pro­jek­tu jest akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi poprzez kom­plek­so­we przy­go­to­wa­nie do pra­cy, zgod­nie z pla­nem dzia­ła­nia, poprzez udział uczest­ni­ków w cyklu dzia­łań dorad­czych, szko­le­nio­wych oraz sta­żach zawo­do­wych. Pro­jekt obej­mie dzia­ła­nia­mi 412 osób.
  • Absol­went – Nasta­wiO­Ny na pra­cę! — celem pro­jek­tu jest udzie­le­nie 100 stu­den­tom i absol­wen­tom szkół wyż­szych z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi wszech­stron­nej i pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy w wej­ściu na rynek pra­cy poprzez zapla­no­wa­nie i wdro­że­nie indy­wi­du­al­nej ścież­ki karie­ry zawo­do­wej oraz pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji zawodowych.
  • Włą­czam ON! — celem pro­jek­tu jest wspar­cie osób znaj­du­ją­cych się w naj­trud­niej­szej sytu­acji na ryn­ku pra­cy. Efek­tem koń­co­wym wspar­cia udzie­la­ne­go uczest­ni­kom pro­jek­tu jest ich wej­ście na rynek pra­cy. Cel ten zosta­nie osią­gnię­ty poprzez indy­wi­du­al­ne i kom­plek­so­we wspar­cie akty­wi­za­cyj­ne osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Pro­jekt obej­mu­je dzia­ła­nia­mi 300 osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, a jego reali­za­cja zapla­no­wa­na jest do 03.2024 roku.

Wię­cej infor­ma­cji na: https://www.kson.pl/

Biu­ro orga­ni­za­cyj­ne wydarzenia:

Patry­cja Jaku­bow­ska
tel. 502 571 169
biuro@isir.eu
Insty­tut Stra­te­gii i Roz­wo­ju
Ul. Żura­wia 6/12, 00–503 Warszawa

Wię­cej na temat KSON:
Moni­ka Kaspro­wiak
tel. 605 975 275
koordynator@kson.pl
https://www.kson.pl/