Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Poczet kró­lów i ksią­żąt na pocią­gach Kolei Dolnośląskich

Poczet kró­lów i ksią­żąt na pocią­gach Kolei Dolnośląskich

Jako pierw­szy z wład­ców na kole­jo­we szla­ki z Wro­cła­wia w kie­run­ku Szklar­skiej Porę­by wyru­szył Miesz­ko I. Doce­lo­wo wszyst­kich pocią­gów Kolei Dol­no­ślą­skich z wize­run­ka­mi kró­lów i ksią­żąt będzie 31. Pro­jekt łączą­cy histo­rycz­ną prze­szłość z nowo­cze­sny­mi pojaz­da­mi KD jest czę­ścią obcho­dów jubi­le­uszu 15-lecia prze­woź­ni­ka. Por­tre­ty powsta­ły na bazie dzieł pocz­tu Alek­san­dra Lessera.

Wize­run­ki wład­ców mają przy­bli­żać podróż­nym waż­ne posta­cie, wyda­rze­nia i cie­ka­wost­ki, zwią­za­ne z histo­rią nasze­go kra­ju i regio­nu. Kan­wą pro­jek­tu „Z prze­szło­ści w przy­szłość – poczet kró­lów i ksią­żąt na pocią­gach KD” są rysun­ki Alek­san­dra Les­se­ra – pol­skie­go mala­rza i kry­ty­ka sztu­ki żyją­ce­go w XIX wieku.

– Gra­tu­lu­ję Kole­jom Dol­no­ślą­skim pomy­słu i spraw­no­ści we wdro­że­niu pro­jek­tu – pod­kre­śla Ceza­ry Przy­byl­ski, mar­sza­łek woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go.Pro­jek­tu waż­ne­go histo­rycz­nie, poka­zu­ją­ce­go, że patrzy­my w przy­szłość, ale też pamię­ta­my o prze­szło­ści. Posta­cie pol­skich wład­ców zosta­ły sta­ran­nie dobra­ne, tak, by pasa­że­ro­wie, któ­rzy wsia­da­ją do pocią­gów, poczu­li się zain­try­go­wa­ni i się­gnę­li po infor­ma­cje publi­ko­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Kolei Dolnośląskich.

Alek­san­der Les­ser uwiecz­nił 43 czar­no-bia­łe por­tre­ty wład­ców, głów­nie pol­skich. Histo­rycz­ne ryci­ny sie­dzi­bę. Dobór syl­we­tek wład­ców znaj­du­ją się w Muzeum Mie­dzi w Legni­cy – mie­ście, w któ­rym Kole­je Dol­no­ślą­skie mają swo­ją został skon­sul­to­wa­ny z Mar­ci­nem Maku­chem, histo­ry­kiem i dyrek­to­rem legnic­kie­go muzeum.

Doce­lo­we wize­run­ki na bazie rycin opra­co­wał pocho­dzą­cy rów­nież z Legni­cy arty­sta gra­fik Piotr Wajs. Jego zada­niem było nada­nie uwspół­cze­śnio­ne­go i dopa­so­wa­ne­go do potrzeb eks­po­no­wa­nia na pocią­gach wyglą­du – tak, by zain­te­re­so­wać histo­rią tak­że młod­szych podróż­nych. Pra­ce nad stwo­rze­niem podo­bizn wład­ców trwa­ją od kil­ku mie­się­cy. Doce­lo­wo 31 wize­run­ków poja­wi się na 25 pojaz­dach Elf 2 i sze­ściu hybry­dach Impuls 2.

– Celem tego pro­jek­tu jest przede wszyst­kim edu­ka­cja histo­rycz­na i chęć przy­po­mnie­nia podróż­nym o naszej toż­sa­mo­ści naro­do­wej – zazna­cza Damian Sta­wi­kow­ski, pre­zes Kolei Dol­no­ślą­skich. – Podróż pocią­giem może być przy oka­zji nie­ty­po­wą lek­cją histo­rii. Do posze­rza­nia wie­dzy mają zachę­cać uwspół­cze­śnio­ne wize­run­ki kró­lów i ksią­żąt, a tak­że bły­ska­wicz­na dostęp­ność cyfro­wa pakie­tów cie­ka­wych infor­ma­cji na temat każ­de­go z nich.

Por­tre­tom eks­po­no­wa­nym na nowych pojaz­dach KD będzie towa­rzy­szyć kod QR, odsy­ła­ją­cy do źró­deł infor­ma­cji histo­rycz­nych na temat posta­ci wład­ców. Aby tra­fić na stro­nę z pakie­tem infor­ma­cji i cie­ka­wo­stek, wystar­czy zeska­no­wać kod przy pomo­cy smartfona.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o pro­jek­cie znaj­du­ją się na stro­nie dedy­ko­wa­nej 15-leciu Kolei Dolnośląskich.

20230614 115731

20230614 120210

20230614 120525

20230614 114118

20230614 114212