Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Win­dy nadal nie­do­stęp­ne senio­rom i niepełnosprawnym

Oto kolej­ny zain­spi­ro­wa­ny przez KSON ele­ment wspar­cia dla wyrów­ny­wa­nia szans i deba­rie­ry­za­cji wind oso­bo­wych w budyn­kach miesz­kal­nych i nie tylko.