Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Szan­se. Dostęp­ność. Part­ner­stwo. Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią na ryn­ku pra­cy – okrą­gły stół z oka­zji Dnia Przedsiębiorczości”.

21 czerw­ca w Cen­trum Dia­lo­gu Spo­łecz­ne­go w War­sza­wie odbę­dzie wyjąt­ko­we spo­tka­nie mię­dzy­śro­do­wi­sko­we „Szan­se. Dostęp­ność. Part­ner­stwo. Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią na ryn­ku pra­cy – okrą­gły stół z oka­zji Dnia Przed­się­bior­czo­ści”. Pol­ska nadal pod wzglę­dem wskaź­ni­ka bier­no­ści zawo­do­wej osób nie­peł­no­spraw­nych pla­su­je się w czo­łów­ce w Euro­pie, a wskaź­nik zatrud­nie­nia OzN wyno­si tyl­ko ok. 16% i nie zmie­nia się zna­czą­co od lat. Dla­te­go nad­rzęd­nym celem obrad, w któ­rym udział wezmą przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji i insty­tu­cji wspie­ra­ją­cych oso­by nie­peł­no­spraw­ne oraz śro­do­wi­ska przed­się­bior­ców jest poka­za­nie aktu­al­nych moż­li­wo­ści i per­spek­tyw zatrud­nie­nia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, zarów­no rucho­wą jak i inte­lek­tu­al­ną w obec­nych realiach gospo­dar­czych i uwa­run­ko­wa­niach praw­no-spo­łecz­nych. Sta­ni­sław Schu­bert Zwią­zek Przed­się­bior­ców i Pra­co­daw­ców / Union of Entre­pre­neurs and Employ­ers Pol­sko-Ukra­iń­ska Izba Gospo­dar­cza War­szaw­ska Izba Gospo­dar­cza (WIG) Ane­ta Englot Marek Tra­czyk Kata­rzy­na Kacz­mar­ska Mar­cin Nowac­ki Andrzej Drozd Mini­ster­stwo Rodzi­ny i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej PFRON ZUS Fun­da­cja Inte­gra­cja Ogól­no­pol­ska Baza Pra­co­daw­ców Osób Nie­peł­no­spraw­nych — OBPON dr n. pr. Marek Woch Adam Abra­mo­wicz #akty­wi­za­cja­za­wo­do­wa #rynek­pra­cy #nie­peł­no­spraw­ność #dzień­przed­się­bior­czo­ści #pra­co­daw­ca #pra­cow­nik

 

https://medicalpress.pl/rynek/w‑dzie-przedsibiorczoci-bd-obradowa-o-poprawie-sytuacji-osb-z-niepenosprawnociami-na-rynku-pracy_60RGe97AYj/