Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie z Micha­łem Wiśnickim

Mamy za sobą pierw­sze z trzech przed waka­cyj­nych spo­tkań w KSON, popro­wa­dził je Pan Michał Wiśnic­ki — tera­peu­ta i reha­bi­li­tant. W swo­im wystą­pie­niu na wstęp­nie poin­for­mo­wał nas kto może sko­rzy­stać z dar­mo­wej “reha­bi­li­ta­cji domo­wej” pole­ga­ją­cej na tym, że odby­wa się ona w domu pacjen­ta w ramach NFZ. Sko­rzy­stać z niej mogą oso­by posia­da­ją­ce znacz­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści, skie­ro­wa­nie od leka­rza z odpo­wied­nią adno­ta­cją histo­rii cho­ro­by. Prze­wi­dzia­ne na to jest 80 wizyt w cią­gu roku kalen­da­rzo­we­go. Na począt­ku jest prze­pro­wa­dzo­ny wywiad z pacjen­tem i roz­pi­sa­nie spo­so­bu i zakre­su zapla­no­wa­nej reha­bi­li­ta­cji w któ­rej skład będą wcho­dzić masaż, ćwi­cze­nia rucho­we. Naj­waż­niej­sze jest w tym tema­cie podej­ście men­tal­ne zarów­no reha­bi­li­tan­ta jak i pacjen­ta, musi­my zdać sobie spra­wę, że nie we wszyst­kich rodza­jach cho­rób może nastą­pić rady­kal­na popra­wa zdro­wia fizycz­ne­go. Może­my nato­miast spo­wo­do­wać, że pacjent poczu­je się tro­chę lepiej, mniej doku­cza­ją­cy ból spra­wi więk­szą chęć do zaan­ga­żo­wa­nia w ćwiczenia.

Pan Michał jed­no­znacz­nie stwier­dza, że w zasa­dzie pod­sta­wą reha­bi­li­ta­cji jest ruch. Szcze­gól­nie w cho­ro­bach zwy­rod­nie­nio­wych sta­wów ćwi­cze­nia powo­du­ją wzmoc­nie­nie siły mię­śnio­wej, zwięk­sza się zakres rucho­wy sta­wów. Gene­ral­nie cho­dzi, o to  aby nasze sta­wy poru­sza­ły się w peł­nym zakre­sie i obu­do­wa­ne były moc­ny­mi mię­śnia­mi. Następ­nym pro­ble­mem, któ­ry poru­szył Pan Michał była oste­opo­ro­za, czy­li odwap­nie­nie kości. Jak się oka­zu­je i tu ruch jest istot­nym czyn­ni­kiem, bo aby kości się uwap­nia­ły muszą pod­le­gać ści­ska­niu i roz­cią­ga­niu. Kolej­na spra­wa jaką poru­szył wykła­dow­ca to  krę­go­słup. Opo­wie­dział o krzy­wi­znach nasze­go krę­go­słu­pa, któ­re jak się oka­zu­je są nie­zbęd­ne w naszym funk­cjo­no­wa­niu np. nosze­nie cię­ża­rów robie­nie skło­nów. Ale żeby nie poja­wia­ły się zwy­rod­nie­nia, dys­ko­pa­tie potrzeb­ny jest ruch w każ­dym kie­run­ku (rota­cja) np. skrę­ty w jed­ną i dru­gą stro­nę, cho­dze­nie, któ­re powo­du­je kom­pre­sję i dekom­pre­sję powo­du­ją­cą nawod­nie­nie krę­go­słu­pa. Oka­zu­je się, że dzie­ci i mło­dzież do oko­ło 25 lat mają naczy­nia, któ­re zasi­la­ją krąż­ki mię­dzy krę­go­we w sub­stan­cje odżyw­cze i wodę. Nie­ste­ty w póź­niej­szym okre­sie musi­my zadbać o jego kon­dy­cję poprzez wcze­śniej opi­sa­ne ćwi­cze­nia, może do tych ćwi­czeń docho­dzić pły­wa­nie i upra­wia­nie spor­tu w spo­sób rekre­acyj­ny. Sport wyczy­no­wy upra­wia­ny bez kon­tro­li może spo­wo­do­wać tyl­ko komplikacje 
Jak się oka­za­ło na sku­tek bar­dzo duże­go zaan­ga­żo­wa­nia słu­cha­czy i zada­wa­nia nie­zli­czo­nych pytań Pan Michał stwier­dził, że co inne­go zapla­no­wał na pierw­szy wykład, ale nic stra­co­ne­go bowiem po waka­cjach praw­do­po­dob­nie spo­tka­my się ponow­nie z Panem Michałem.
 
 
Ryszard Buziuk

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds