Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Co nowe­go w dostępności …?

Sza­now­ni Państwo,

 poni­żej prze­ka­zu­je­my skrót naj­now­szych infor­ma­cji, któ­re poja­wi­ły
się w zakład­ce Aktu­al­no­ści [1] na stro­nie Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus
w dniach 30.05–09.06.2023 r. Zachę­ca­my do lektury.

 ·        Wspar­cie dla miast z Fun­du­szy Nor­we­skich. 20 pol­skich miast
otrzy­ma­ło gran­ty na dostęp­ność — każ­de z nich po 100 tyś zł na
sprzęt i szko­le­nia: budo­wę wind w obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej,
zakup sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia popra­wia­ją­cych dostęp do usług
publicz­nych w mie­ście (np. prze­no­śnych pętli induk­cyj­nych, usłu­gi
tłu­ma­cze­nia na żywo na Pol­ski Język Migo­wy), szko­le­nia z zakre­su
dostęp­no­ści dla urzęd­ni­ków, szko­le­nia dla osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, zakup sprzę­tu do zajęć dla osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w gmin­nych insty­tu­cjach kul­tu­ry. Gran­ty
otrzy­ma­ły: Wał­brzych, Busko-Zdrój, Krap­ko­wi­ce, Soko­łów Pod­la­ski,
Świ­dwin, Gra­je­wo, Legni­ca, Nowy Targ, Mie­lec, Gło­gów, Mrą­go­wo,
Rumia, Bił­go­raj, Pia­stów, Nakło nad Note­cią, Kra­śnik, Chełm,
Mińsk Mazo­wiec­ki, Prza­snysz oraz Skarżysko-Kamienna.

 ·        WAT opra­cu­je tech­no­lo­gie, któ­ra pozwo­li oso­bom nie­wi­do­mym
lepiej poznać zabyt­ko­we par­ki i ogro­dy. Naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii
Tech­nicz­nej we współ­pra­cy z Pol­skim Związ­kiem Nie­wi­do­mych pra­cu­ją
nad nowym rodza­jem tyflo­map, któ­re mają poka­zy­wać klu­czo­we cechy
ogro­dów decy­du­ją­ce o ich sty­lu i wyjąt­ko­wo­ści. Pro­jekt “Tech­no­lo­gia
opra­co­wa­nia tyflo­map zabyt­ko­wych zało­żeń par­ko­wych” finan­so­wa­ny jest
przez NCBiR w ramach pro­gra­mu “Rze­czy są dla ludzi”. Wię­cej infor­ma­cji
w arty­ku­le PAP [2].

 ·        W dniach 6–7 czerw­ca odby­ły się 2 Tar­gi Dostęp­no­ści w
Opo­lu. Tar­gi odby­ły się w Cen­trum Wysta­wien­ni­czo-Kon­gre­so­wym i
zgro­ma­dzi­ły bli­sko 50 wystaw­ców. Pro­gram wyda­rze­nia oprócz czę­ści
wysta­wien­ni­czej obej­mo­wał tak­że inne wyda­rze­nia: Kon­fe­ren­cja Nauko­wa,
Rand­ki z pra­co­daw­ca­mi, Stre­fa Infor­ma­cyj­na, Stre­fa Doświad­cza­nia,
Kon­fe­ren­cja PUP w Opolu.

 ·        6 czerw­ca, w Zabrzu odby­ła się rów­nież kolej­na z cyklu
kon­fe­ren­cja ZUS „Wdra­ża­nie i moni­to­ro­wa­nie dostęp­no­ści w
insty­tu­cjach publicz­nych dla osób ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi”, któ­rej
celem była popu­la­ry­za­cja dobrych prak­tyk w zakre­sie wdra­ża­nia
dostęp­no­ści dla osób ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi, w ramach rzą­do­we­go
Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus na lata 2018–2025. Pod­czas kon­fe­ren­cji
poru­szo­no m.in. takie zagad­nie­nia jak: wdra­ża­nie i moni­to­ro­wa­nie
dostęp­no­ści przez Urząd Miej­ski w Zabrzu, mecha­nizm postę­po­wa­nia
skar­go­we­go, stan dostęp­no­ści w insty­tu­cjach publicz­nych, dostrze­ga­nie
popra­wy dostęp­no­ści przez oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, pożycz­ki z
Fun­du­szu Dostęp­no­ści czy dzia­łal­ność Ośrod­ka Wspar­cia Archi­tek­tu­ry
Dostęp­nej. Kolej­na kon­fe­ren­cja już 4 lip­ca w Szczecinie.

Z powa­ża­niem

Domi­ni­ka Wierzbowska

Links:
——
[1] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o‑funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/#/domyslne=1
[2] https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci‑w/pap-o-tyflomapach-opracowywanych-w-wat/

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds