Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Świa­to­we Dni Cegły w Jele­niej Górze

Świa­to­we Dni Cegły w Jele­niej Górze

Spo­tka­nie w BWA: 17 czerw­ca (sobo­ta), godz. 19:00

Kolej­na odsło­na wysta­wy poświę­co­nej „Maga­zyn Mate­ria­łów
Lite­rac­kich – Cegła”. Jak zapo­wia­da Karol Pęcherz: będzie to
pre­zen­ta­cja mono­gra­fii pod­su­mo­wu­ją­ca nasze dzia­ła­nia w latach
2001–2022. Tym razem wra­ca­my do macie­rzy, czy­li do Jele­niej Góry, gdzie
w 2000 r. gru­pa stu­den­tów Kole­gium Kar­ko­no­skie­go wpa­dła na pomysł aby
zro­bić lite­rac­kie­go zina. Roz­sta­wia­my się w Book Truc­ku księ­gar­ni
Taj­ne Kom­ple­ty przed BWA, w któ­rym wyeks­po­nu­je­my wszyst­kie nume­ry
„Maga­zyn Mate­ria­łów Lite­rac­kich – Cegła”. Star­tu­je­my we
czwar­tek (15 czerw­ca) o godz. 16:00. Dzia­ła­my do nie­dzie­li (18
czerw­ca), do godz. 16:00.

Kul­mi­na­cja Świa­to­wych Dni odbę­dzie się w sobo­tę (17 czerw­ca) o godz.
19:00. W jele­nio­gór­skim BWA odbę­dzie się spo­tka­nie redak­cyj­ne z
gru­pą zało­ży­ciel­ską „Cegły”. Weź­mie w nim udział duża gru­pa
osób zwią­za­nych z lite­ra­tu­rą, sztu­ka­mi wizu­al­ny­mi oraz kul­tu­rą
alter­na­tyw­ną. Zapraszamy!

„Maga­zyn Mate­ria­łów Lite­rac­kich – Cegła” to cza­so­pi­smo wyda­wa­ne
od 2001 roku w for­mu­le „pisma – gadże­tu”, w nowa­tor­skich for­mach
wydaw­ni­czych. Maga­zyn poświę­co­ny jest kon­fron­ta­cji twór­czej mło­dych
auto­rów tek­stów poetyc­kich, pro­za­tor­skich i kry­tycz­no-lite­rac­kich z
auto­ra­mi uzna­ny­mi. Wyda­no dotych­czas 49 nume­rów, każ­dy jest uni­kal­nym
pro­jek­tem, któ­ry wykra­cza poza for­my tra­dy­cyj­ne­go cza­so­pi­sma. Pudeł­ko
od papie­ro­sów, gra w kar­ty – flirt, wysta­wa pla­ka­tów z poezją
kon­kret­ną, wyko­rzy­sta­nie lustrza­ne­go odbi­cia, numer cegły na
pie­cząt­kach lub magne­sach na auta z lite­rac­ki­mi cyta­ta­mi kla­sy­ków –
to tyl­ko nie­któ­re ze zre­ali­zo­wa­nych pomy­słów.
W BWA odbę­dzie się pro­mo­cja mono­gra­fii, a zara­zem art booka,
pod­su­mo­wu­ją­cej dzia­łal­ność maga­zy­nu. Auto­ra­mi czę­ści mery­to­rycz­nej
i opi­so­wej są: prof. Anna Mar­kow­ska (per­spek­ty­wa antro­po­lo­gicz­na), dr
Jakub Skur­tys (per­spek­ty­wa lite­rac­ka), prof. Mar­cin Czer­wiń­ski
(per­spek­ty­wa filo­zo­ficz­no-eks­pe­ry­men­tal­na), dr Karo­li­na Wiśniew­ska
(per­spek­ty­wa wizu­al­na). Na art book skła­da­ją się trzy odręb­ne
czę­ści wydaw­ni­cze: zestaw pla­ka­tów, wydaw­nic­two zino­we oraz część
albu­mo­wa. Całość opa­trzo­na jest ilu­stra­cja­mi i histo­ria­mi powsta­nia
wszyst­kich dotych­cza­so­wych nume­rów „Cegły”.

Orga­ni­za­tor:
Fun­da­cja na rzecz Kul­tu­ry i Edu­ka­cji im. Tymo­te­usza Karpowicza

Part­ne­rzy:
Ośro­dek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu
Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze

_Wydarzenie zor­ga­ni­zo­wa­ne w ramach środ­ków Ośrod­ka Kul­tu­ry i Sztu­ki
we Wro­cła­wiu. Wro­cław­ski Insty­tut Kul­tu­ry jest Part­ne­rem Wydaw­ni­czym
„Maga­zy­nu Mate­ria­łów Lite­rac­kich – Cegła” oraz mono­gra­fii w
ramach Wro­cław­skie­go Pro­gra­mu Wydawniczego._

_BWA jest finan­so­wa­ne z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry._
————————————————————————————————————
Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 7526669, 75 7675132
www.galeria-bwa.karkonosze.com [1]
‘bwa@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>bwa@jeleniagora.pl

Face­bo­ok: @bwa.jeleniagora
Insta­gram: @bwajeleniagora
You Tube: BWA Jele­nia Góra

Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 16:00.
Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9:00 — 17:00, w
sobo­ty w godz. 10:00 — 16:00.