Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 08.06–11.06.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

II Jele­nio­gór­ski Festi­wal Wina Pol­skie­go — O winie w Kotlinie

Zapra­sza­my na II Jele­nio­gór­ski Festi­wal Wina Pol­skie­go — O winie w
Kotli­nie

W sobo­tę 10 czerw­ca zapra­sza­my od godz. 12 do 21, w nie­dzie­lę 11
czerw­ca od 12 do 17.

Wśród wystaw­ców znaj­dzie się 12 dol­no­ślą­skich win­nic oraz 2
sero­war­nie. Na miej­scu, bez­po­śred­nio na sto­iskach wystaw­ców
skosz­to­wać moż­na będzie na kie­lisz­ki oraz zaku­pić na butel­ki wina
pro­du­ko­wa­ne lokal­nie od A do Z, a tak­że poroz­ma­wiać o winie i jego
powsta­wa­niu. Oprócz tego, w ramach przy­go­to­wa­ne­go pro­gra­mu,
zapra­sza­my na cie­ka­we wykła­dy i pre­lek­cje, min. o histo­rii winiar­stwa
i innych desty­la­tów w Jele­niej Górze, o tym, czy w Pol­sce moż­na
pro­du­ko­wać dobre wino, z cze­go wyni­ka jego cena oraz jak łączyć
wino z potra­wa­mi. Na festi­wal zapro­si­li­śmy rów­nież dwóch lokal­nych
pro­du­cen­tów sera, czy­li tego, co z winem łączy się naj­le­piej, ale
to nie wszyst­ko, ponie­waż wino naj­le­piej degu­stu­je się przy muzy­ce.
Zapra­sza­my na muzycz­ną ucztę pod­czas, któ­rej wystą­pi Jacek
Szre­nia­wa Band oraz duet Rogul­ski — Nowic­ki. Na finał nato­miast dla
miło­śni­ków blu­esa i dobre­go brzmie­nia – kon­cert for­ma­cji Noc­na
Zmia­na Bluesa.

[1]

Nep­tu­na­lia

11 czerw­ca od 12 do 17 na Pla­cu Ratu­szo­wym w Jele­niej Górze
zapra­sza­my na “Nep­tu­na­lia” —  Mia­sto Jele­nia Góra oraz mia­sto
part­ner­skie Mię­dzyz­dro­je zapra­sza­ją na Świę­to morza w górach
czy­li Nep­tu­na­lia w Jele­niej Górze.

W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi Kolo­ro­wy Orszak Nep­tu­na, szan­ty i muzycz­ne
opo­wie­ści, ani­ma­cje dla dzie­ci, bań­ki mydla­ne, dart XXL oraz mini
stre­fa chil­lo­ut z nad­mor­skim piaskiem.

[2]

Roz­bój­nik Hot­zen­plotz — PREMIERA

To spek­takl dla dzie­ci przed­szkol­nych i wcze­snosz­kol­nych, na pod­sta­wie
tek­stu Otfrie­da Preus­sle­ra – nie­miec­kie­go pisa­rza, auto­ra wie­lu
ksią­żek dla dzie­ci, po któ­re tek­sty bar­dzo chęt­nie się­ga­ją
teatry w całej Polsce.

„Roz­bój­nik Hot­zen­plotz” to przy­go­do­wa opo­wieść z wie­lo­ma
zwro­ta­mi akcji, w któ­rej pozna­je­my histo­rię dwóch chłop­ców –
Kac­pra i Józia, ich zma­gań ze strasz­nym roz­bój­ni­kiem Hot­zen­plot­zem.
To opo­wieść peł­na magii, cza­ro­dziej­skich złych mocy, któ­re
głów­ni boha­te­ro­wie poko­nu­ją dzię­ki spry­to­wi i łączą­cej ich
przy­jaź­ni. Jak zakoń­czy się ta histo­ria? Jeśli chcie­li­by­ście
dowie­dzieć się, co spo­tka Roz­bój­ni­ka, zapra­sza­my do nasze­go teatru.

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2281
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2282/Naptunalia
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2337/Rozbojnik-Hotzenplotz-PREMIERA
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2008–11.06.23%20v1_0.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds