Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DZIEŃ MAT­KI z Vitą

Wspa­nia­łe kobie­ty i MAMY  przy­go­to­wa­ły prze­świet­ną impre­zę z tej wspa­nia­łej oka­zji jakim jest DZIEŃ MAT­KI. Wszyst­ko przy­go­to­wa­ne per­fek­cyj­nie, wspa­nia­ła opra­wa, życze­nia wygło­szo­ne przez Pre­ze­sa wraz z sym­bo­licz­ną wią­zan­ką na ręce NAJ­STAR­SZEJ MAMY ale tyl­ko wie­kiem bo cza­sa­mi cia­ło mdłe ale duch ocho­czy co było widać. Świet­na muzy­ka, któ­ra od pierw­szych minut pod­ry­wa­ła do tań­ca, do tego gorą­ca kieł­ba­sa i wspa­nia­ła kaszan­ka z rusz­tu i prze­pysz­ne cia­sta dopeł­nia­ły resz­ty. Jed­nym sło­wem nic dodać, tyl­ko cie­szyć się z tego, co uda­ło się wycza­ro­wać WSPA­NIA­ŁYM KOBIE­TOM. Jesz­cze raz WIEL­KI  SZACUNEK.
 
 Ryszard Buziuk
349295250 235186059234682 1854746182533064292 n
350104460 1243776556272583 7433350319975726939 n
eeee4093 b646 40e7 b296 5ea9d351fc72

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds