Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 02–04.12.22

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Coś na ząb wg. „Karius og Bak­tus” Thor­bjør­na Egnera

“Karius i Bak­tus” to histo­ria, napi­sa­na przez nor­we­skie­go pisa­rza
Thor­bjør­na Egne­ra, opo­wia­da­ją­ca o dwóch trol­lach żyją­cych w
ustach chłop­ca, któ­ry nie nale­żał do czy­ściosz­ków myją­cych zbyt
czę­sto zęby, będąc jed­no­cze­śnie wiel­kim miło­śni­kiem sło­dy­czy.
Pro­ste, dydak­tycz­ne prze­sła­nie powiast­ki połą­czo­ne z atrak­cyj­ną
for­mą prze­ka­zu spo­wo­do­wa­ły, że “Karius i Bak­tus” sta­ła się nie
tyl­ko ulu­bio­ną lek­tu­rą skan­dy­naw­skich dzie­ci, ale tak­że docze­ka­ła
się wie­lu tłu­ma­czeń, adap­ta­cji teatral­nych oraz fil­mo­wych.
[1]

Kon­cert świą­tecz­ny – Kolę­dy w róż­nych odsło­nach języ­ko­wych i
świą­tecz­ne przeboje

Skład zespo­łu: Julia Fer­cho – mez­zo­so­pran, Mał­go­rza­ta Przy­bysz
– mez­zo­so­pran, Marek Mikul­ski – gita­ra klasyczna.

Infor­ma­cja i rezer­wa­cja codzien­nie w godzi­nach 18.00–21.00, tel. 739
158 806.

[2]

SCRO­OGE. OPO­WIEŚĆ WIGILIJNA

Scro­oge. Opo­wieść wigi­lij­na o Duchu jest adap­ta­cją jed­ne­go z
naj­po­pu­lar­niej­szych dzieł Dic­ken­sa, któ­re jest zna­ne w Pol­sce pod
tytu­łem Opo­wieść wigi­lij­na i wie­lo­krot­nie było adap­to­wa­ne na
sce­nę i ekran. Koja­rzy się z magią Świąt Boże­go Naro­dze­nia i ta
magia spra­wia, że wszyst­ko sta­je się moż­li­we, a dobro zawsze
zwy­cię­ża. Ebe­ne­zer Scro­oge – boha­ter sztu­ki, to samot­nik
stro­nią­cy od ludzi, dba­ją­cy jedy­nie o pomna­ża­nie swo­je­go majątku.

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1684/Cos-na-zab-wg-Karius-og-Baktus-Thorbjorna-Egnera
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1641/Koncert-swiateczny-Koledy-w-roznych-odslonach-jezykowych-i-swiateczne-przeboje
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1715/SCROOGE-OPOWIESC-WIGILIJNA
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/filter?institutionName=&categoryName=&start_date=2022–01-20&end_date=2022–01-28
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2022%20informator%20weekendowy%2002–04.12.22–1.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018