Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na spo­tka­nie dia­lo­go­we “Czy­ja jest kultura?”

*Czy­ja jest kultura?*

*Kim są odbior­cy i odbior­czy­nie kul­tu­ry w Jele­niej Górze? Ile wyda­je
się na kul­tu­rę i w jaki
spo­sób prze­kła­da się to na uczest­nic­two? W jakim stop­niu kul­tu­ra jest
eks­klu­zyw­na, a w
jakim włą­cza­ją­ca? Dla kogo są wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne — dla osób
przy­jezd­nych czy
miesz­ka­ją­cych w Jele­niej Górze? Jak ma się kul­tu­ra insty­tu­cjo­nal­na i
poza­in­sty­tu­cjo­nal­na?

Zapra­sza­my na spo­tka­nie dia­lo­go­we, któ­re budu­je prze­strzeń do
zro­zu­mie­nia innych, a nie
prze­ko­ny­wa­nia do swo­ich poglą­dów. Celem takiej roz­mo­wy jest pozna­nie
róż­nych
per­spek­tyw i pró­ba ich lep­sze­go zro­zu­mie­nia. Zapra­sza­my do udzia­łu w
roz­mo­wie, w któ­rej
każ­dy ma rów­ne pra­wa i ma szan­sę zostać wysłuchanym.

Zapra­sza­my na spo­tka­nie dia­lo­go­we *“Czy­ja jest kul­tu­ra?”, któ­re
odbę­dzie się 03.11
w Gale­rii BWA przy ul. Dłu­giej 1 w godzi­nach 17:00–19:30.*
*
*Spo­tka­nie facy­li­to­wać będą: Doro­ta Whit­ten i Maja Zabokrzycka.

Uprzej­mie pro­si­my o zgło­sze­nie się przez link:
https://forms.gle/WsuwSmFccaujYcSr5

Maja Zabo­krzyc­ka
Pre­ze­ska Fun­da­cji Dom Poko­ju
tel. 731 733 614

**Fun­da­cja Dom Poko­ju ‘dompokoju@dompokoju.org’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>dompokoju@dompokoju.org
        ul. Wł. Łokiet­ka 5/1 www.dompokoju.org
<http://www.dompokoju.org/
        50–243 Wro­cław lokietka5.pl
<http://lokietka5.pl/

Links:
——
[1] http://www.dompokoju.org
[2] http://www.dompokoju.org/
[3] http://lokietka5.pl/