Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie do udzia­łu w bada­niu PFRON aktyw­ność spo­łecz­na i obywatelska

Sza­now­ni Państwo,

Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych przy­go­to­wał
krót­ką ankie­tę badaw­czą on-line, do wypeł­nie­nie któ­rej zapra­sza­my
oso­by nie­peł­no­spraw­ne i ich opie­ku­nów. Ankie­ta pozwo­li zobra­zo­wać,
jak kształ­tu­je się aktyw­ność spo­łecz­na i oby­wa­tel­ska osób
nie­peł­no­spraw­nych oraz jakie są w tym zakre­sie potrze­by. Waż­nym
zagad­nie­niem jest rów­nież pozna­nie potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych w
zakre­sie kon­tak­tów z admi­ni­stra­cją publiczną.

Ankie­ty nie trze­ba dru­ko­wać. Wypeł­nia się ją i wysy­ła komputerowo.

Zwra­ca­my się do Pań­stwa z ser­decz­ną proś­bą, o prze­ka­za­nie
infor­ma­cji o bada­niu i lin­ku do ankie­ty jak naj­więk­szej gru­pie osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi lub ich opiekunom.

Poni­żej prze­sy­łam link do ankie­ty. Link jest uni­wer­sal­ny, będzie
dzia­łać zarów­no po wysła­niu mailem, zamiesz­cze­niu na stro­nie
inter­ne­to­wej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9

Pro­si­my o wypeł­nie­nie ankie­ty w ter­mi­nie do 6 wrze­śnia 2022 r.

Z powa­ża­niem,

Piotr Wój­to­wicz
Samo­dziel­ny Spe­cja­li­sta
ds. badań i analiz

Biu­ro ds. Ana­liz, Pro­gnoz i Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej
tel. 225055742

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds