Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SENIO­RZY W GÓRACH — GÓRA MOŻLIWOŚCI

SENIO­RZY W SUDE­TACH – GÓRA MOŻLIWOŚCI 

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze w part­ner­stwie z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go reali­zu­je pro­jekt „Senio­rzy w Sude­tach – Góra Możliwości”.

Celem pro­jek­tu – mówi M. Dęb­ski Vice­pre­zes KSON jest zapo­bie­ga­nie wyklu­cze­niu spo­łecz­ne­mu senio­rów. Szcze­gól­ny nacisk mówi M. Dęb­ski posta­wi­li­śmy na wspar­cie  wzmac­nia­ją­ce aktyw­ność  spo­łecz­ną senio­rów w zakre­sie tury­sty­ki,  spor­tu, kul­tu­ry i edu­ka­cji. Pro­jekt ma cha­rak­ter mię­dzy­po­ko­le­nio­wy co ozna­cza, że w zaję­ciach  kul­tu­ral­nych i tury­stycz­nych wezmą udział oso­by mło­de  — rodzin­ne poko­le­nie senio­rów. Na tej zasa­dzie będzie­my reali­zo­wa­li wyciecz­ki po Dol­nym Ślą­sku, zaję­cia rucho­wo – tanecz­ne, pila­tes, tań­ce relaksacyjne.

Odpo­wia­da­jąc na zapo­trze­bo­wa­nie śro­do­wi­ska wie­le zajęć, warsz­ta­tów poświę­co­nych będzie tema­ty­ce potrzeb senio­rów  w kon­tek­ście wyklu­cze­nia i izo­la­cji jakie nie­sie za sobą poczu­cie  samot­no­ści, dzię­ki cze­mu senio­rzy prze­ko­na­ją się, że wiek eme­ry­tal­ny może być nowym i satys­fak­cjo­nu­ją­cym okre­sem w życiu. Celem zajęć warsz­ta­to­wych  będzie dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści senio­rów przy obsłu­dze smart­fo­nów, wzmoc­nie­nie umie­jęt­no­ści cyfro­wych. Dziś bez tych umie­jęt­no­ści senio­rzy pozo­sta­ją w „obję­ciach XX wie­ku”, a prze­cież świat idzie do przodu.

W ramach pro­jek­tu będzie­my korzy­sta­li z sean­sów kino­wych, kon­cer­tów Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej, sztuk teatral­nych czy muze­ów, a fina­łem będzie pik­nik inte­gra­cyj­ny na Pola­nie Orle w Jakuszycach.

W pro­jek­cie może wziąć udział 60 senio­rów. Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny.

Cie­szy­my się mówi M. Dęb­ski, że uda­ło nam się odbu­do­wać kadrę wolon­ta­riu­szy i pra­cow­ni­ków KSON wzbo­ga­ca­jąc obec­ny skład o nowe, mło­de, wykształ­co­ne, peł­ne empa­tii i  chę­ci dzia­ła­nia oso­by. Na czas dział­ko­wo – urlo­po­wy wstrzy­ma­li­śmy coty­go­dnio­we spo­tka­nia na ZOOM, ale już spo­ty­ka­ją się w KSON człon­ko­wie naszych orga­ni­za­cji w tym nowych jak na przy­kład Kar­ko­no­ski Klub Kibi­ców Nie­peł­no­spraw­nych  i Cen­trum Edu­ka­cji Zdro­wot­nej VITA któ­re zain­au­gu­ru­je swo­ją dzia­łal­ność na spo­tka­niu w sie­dzi­bie KSON                      6  czerw­ca 2022 roku.

Wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by zapra­sza­my do kon­tak­tu z biu­rem KSON   od godzi­ny 10.00  do 16.00 przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47A lub pod nume­rem tele­fo­nu 75 75 242 54 oraz na stro­nie www.kson.pl.  Słu­chaj­cie też radia KSON i pierw­szych zre­ali­zo­wa­nych rela­cji tele­wi­zyj­nych na naszym FB.

Przy­go­to­wu­je­my też nowe nume­ry Gaze­ty Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ.