Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 01/03/2022

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 01/03/2022
Zapy­ta­nia Ofer­to­we Opu­bli­ko­wa­no: 15 mar­ca 2022

Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę złożył:

D P C sp. j. ul. Armii Kra­jo­wej 15/7, 45–071 Opo­le i z tym Ofe­ren­tem zosta­nie zawar­ta umo­wa na audyt projektu.