Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na semi­na­rium na temat kobiet doj­rza­łych i San­dwich Generation

Udo­stęp­niam infor­ma­cję o Seminarium 

na temat kobiet doj­rza­łych i
San­dwich Gene­ra­tion, któ­re orga­ni­zu­ją Dobre Kadry. Cen­trum
badaw­czo-szko­le­nio­we Sp. z o.o.

_Projekt Time4Help to mię­dzy­na­ro­do­we przed­się­wzię­cie, któ­re­go celem
jest wypra­co­wa­nie nowych roz­wią­zań na rzecz wspar­cia kobiet
doj­rza­łych (w wie­ku 45–65 lat). _

_Zapraszamy do udzia­łu w bez­płat­nym semi­na­rium pre­zen­tu­ją­cym
dotych­cza­so­we rezul­ta­ty pro­jek­tu, w ramach któ­re­go proponujemy:_
_1. Zapo­zna­nie się z wyni­ka­mi badań zebra­ny­mi w pro­jek­cie w celu
lep­sze­go dosto­so­wa­nia dzia­łań kie­ro­wa­nych do gru­py doce­lo­wej: kobie­ty
45–65._
_Szczególnie pole­ca­my raport z badań semio­tycz­nych i wykry­te wize­run­ki
kul­tu­ro­we kobiet doj­rza­łych oraz wyni­ki bada­nia CATI na
repre­zen­ta­tyw­nej gru­pie Polek w wie­ku 45–65 lat. Dys­po­nu­je­my tak­że
wyni­ka­mi badań porów­naw­czych z pię­ciu kra­jów europejskich._
_2. Wdro­że­nie mode­lu Time4Help przez pra­co­daw­ców zatrud­nia­ją­cych
kobie­ty doj­rza­łe, fir­my szko­le­nio­we czy agen­cje zatrud­nie­nia.
Wyko­rzy­sta­nie wska­zań wyni­ka­ją­cych z pro­jek­tu dla służb HR,
mene­dże­rów i samych kobiet 45–65 (zatrud­nia­nie, rozwój)._

_Realizację semi­na­riów zapla­no­wa­li­śmy na kwie­cień 2021 r. _
_Ze wzglę­du na warun­ki pan­de­mii pro­po­nu­je­my semi­na­rium w try­bie zdal­nym
na plat­for­mie Zoom w dogod­nym dla obu stron ter­mi­nie. _

_Zapraszamy do kontaktu:_
_dr hab. inż. Doro­ta Kwiatkowska-Ciotucha:_
’_dorota.kwiatkowska@dobrekadry.pl’; tel. 602 170 976_
_dr inż. Urszu­la Załuska:_
’_urszula.zaluska@dobrekadry.pl’,

Mar­ta Micha­łow­ska
koor­dy­na­tor projektów

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych
Ul. Hugo­na Koł­łą­ta­ja 31/1–2
50–004 Wro­cław

www.dfop.org.pl [1]
www.facebook.com/dfop.org [2]

www.maleinicjatywy.pl [3]
www.facebook.com/maleinicjatywy [4]

www.wro-ngo.pl [5]
www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych [6]

www.malegranty.pl [7]
www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty  [8]

www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu [9]

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds