Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go 01/03/2021

Dnia 15.03.2021 r.o godz. 15.00 rostrzy­gnię­to prze­targ nr 01/03/2021.

Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył: D P C sp. j. ul. Armii Kra­jo­wej 15/7, 45–071 Opo­le i z tym Ofe­ren­tem zosta­nie zawar­ta umo­wa na audyt projektu.