Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wide­oro­zmo­wa z kon­sul­tan­tem ZUS, w tym kon­sul­ta­cje w języ­ku migo­wym PJM

ZUS od dzi­siaj miga przez Internet 🙂

 

PLIK PDF https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=965

 

Dzień dobry,

Prze­sy­łam infor­ma­cję na temat nowej usłu­gi ZUS — e‑wizyty.

Jest to wide­oro­zmo­wa z eks­per­tem ZUS .  Umoż­li­wia zała­twie­nie
więk­szo­ści spraw bez koniecz­no­ści wycho­dze­nia z domu :

https://www.zus.pl/e‑wizyta

Nasi klien­ci mogą rów­nież uma­wiać się na kon­sul­ta­cje w języ­ku
migo­wym PJM w spra­wie zasił­ków oraz eme­ry­tur i rent:

https://www.zus.pl/e‑wizyta/e‑wizyta-w-zus-przez-internet-w-polskim-jezyku-migowym

Ser­decz­nie pozdrawiam

Marzan­na Damasiewicz

Kie­row­nik Inspek­to­ra­tu ZUS

Zakład Ubez­pie­czeń Społecznych

Oddział w Wałbrzychu

Inspek­to­rat w Jele­niej Górze

ul. Sygie­tyń­skie­go 10

58–506 Jele­nia Góra

tel. 75– 64 ‑68–528