Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PACJENCI.PRO / Raport PACJENCI.PRO już dostępny

Nie ma dziś zdro­wia bez orga­ni­za­cji pacjentów

Orga­ni­za­cje pacjen­tów od lat reali­zu­ją wie­le dzia­łań nie tyl­ko na
rzecz swo­ich pod­opiecz­nych, ale tak­że zdro­wia całe­go
spo­łe­czeń­stwa. Szcze­gól­nie dziś, w cza­sie pan­de­mii COVID-19,
doświad­cze­nie i głos pacjen­tów są nie­oce­nio­ne w deba­cie publicz­nej
na temat kształ­tu poli­ty­ki zdro­wot­nej. Czy goto­wość orga­ni­za­cji
pacjen­tów do budo­wa­nia przy­ja­zne­go oby­wa­te­lom pań­stwa idzie w parze
z umo­co­wa­niem ich roli na grun­cie pol­skiej legi­sla­cji? Jakich
roz­wią­zań ocze­ku­ją pacjen­ci, aby ich głos był sły­sza­ny i
uwzględ­nia­ny? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia moż­na zna­leźć w rapor­cie
pt. „Rola orga­ni­za­cji pacjen­tów w sys­te­mach opie­ki zdro­wot­nej w
Pol­sce i na świe­cie” oraz doku­men­cie „Kie­run­ki zmian doty­czą­ce
par­ty­cy­pa­cji orga­ni­za­cji pacjen­tów w two­rze­niu poli­ty­ki zdro­wot­nej w
Pol­sce”, opra­co­wa­nych z ini­cja­ty­wy PACJENCI.PRO Aka­de­mia Roz­wo­ju
Orga­ni­za­cji Pacjen­tów, przez eks­per­tów HTA Con­sul­ting przy wspar­ciu
mery­to­rycz­nym Rzecz­ni­ka Praw Pacjen­ta, we współ­pra­cy z orga­ni­za­cja­mi
pacjen­tów.

RAPORT PACJENCI.PRO — jaka jest rola orga­ni­za­cji pacjentów?

Punk­tem wyj­ścia do zało­że­nia orga­ni­za­cji pacjen­tów są zazwy­czaj
oso­bi­ste doświad­cze­nia zwią­za­ne z cho­ro­bą, a moty­wa­cją chęć
pomo­cy innym w podob­nej sytu­acji. Aby orga­ni­za­cje mogły stać się
doce­nia­nym part­ne­rem w dys­ku­sji o roz­wią­za­niach słu­żą­cych
pacjen­tom w całej Pol­sce, koniecz­na jest wie­dza na temat
funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu ochro­ny zdro­wia i roli jaką może w nim
peł­nić głos pacjentów.

_– Opra­co­wa­nia z jed­nej stro­ny dostar­cza­ją wie­dzy o mode­lach
zaan­ga­żo­wa­nia orga­ni­za­cji pacjen­tów w Pol­sce, z dru­giej — o
roz­wią­za­niach sto­so­wa­nych w innych kra­jach, takich jak Cze­chy, Wiel­ka
Bry­ta­nia, Holan­dia czy Kana­da. Ana­li­zę przy­kła­dów dobrych prak­tyk
dopeł­nia­ją wnio­ski z warsz­ta­tów, wywia­dów i badań ankie­to­wych
prze­pro­wa­dzo­nych z udzia­łem 42 orga­ni­za­cji pacjen­tów dzia­ła­ją­cych
w całej Pol­sce. Mamy nadzie­ję, że raport, jak i wypra­co­wa­ne
wspól­nie z orga­ni­za­cja­mi pacjen­tów kie­run­ki zmian, będą słu­ży­ły
zwięk­sze­niu zaan­ga­żo­wa­nia pacjen­tów i ich orga­ni­za­cji w pro­ce­sach
two­rze­nia poli­ty­ki zdro­wot­nej i sta­ną się przed­mio­tem pogłę­bio­nej
dys­ku­sji wszyst­kich uczest­ni­ków sys­te­mu ochro­ny zdro­wia. __W
opra­co­wa­niach wyraź­nie widzi­my otwar­tość orga­ni­za­cji pacjen­tów do
dia­lo­gu z decy­den­ta­mi oraz ocze­ki­wa­nie, że ich głos w dys­ku­sji nt.
ochro­ny zdro­wia powi­nien być uwzględ­nio­ny. To dobry moment aby
wspól­nie zasta­no­wić się jak to osią­gnąć _– mówi dr Mag­da­le­na
Wła­dy­siuk, autor­ka opra­co­wań wice­pre­zes HTA Consulting.

_ _

Kul­tu­ra współ­pra­cy z pacjentami

Raport dowo­dzi, że coraz wię­cej państw two­rzy sprzy­ja­ją­ce warun­ki
dla roz­wo­ju kul­tu­ry współ­pra­cy z pacjen­ta­mi i roz­wi­ja moż­li­wo­ści
ich zaan­ga­żo­wa­nia w kształ­to­wa­nie roz­wią­zań zdro­wot­nych np. w
pro­ce­sy two­rze­nia koszy­ka świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych, reform
sys­te­mo­wych czy pro­ce­sów refun­da­cji leków. Takie kie­run­ki obra­ły
m.in. Wiel­ka Bry­ta­nia, Kana­da, Szwaj­ca­ria, Austra­lia czy Cze­chy. W
Wiel­kiej Bry­ta­nii zna­mien­ne jest zaufa­nie pokła­da­ne w wie­dzy i
doświad­cze­niu orga­ni­za­cji pacjen­tów oraz prze­ko­na­nie, że wno­szą
one dużą war­tość jako part­ne­rzy i „eks­per­ci” w kształ­to­wa­niu
tego, co zasad­ni­czo jest dobrem wspól­nym bry­tyj­skie­go sys­te­mu opie­ki
zdro­wot­nej. Jed­no­cze­śnie od orga­ni­za­cji pacjen­tów ocze­ku­je się
pro­fe­sjo­nal­ne­go i odpo­wie­dzial­ne­go postępowania.

_– Mam wra­że­nie, że obec­nie w Pol­sce jeste­śmy na takim eta­pie,
gdzie orga­ni­za­cje pacjen­tów są dostrze­ga­ne przez decy­den­tów, ale
nie zawsze są postrze­ga­ne jako part­ne­rzy w dys­ku­sjach o zdro­wiu.
Tym­cza­sem my chce­my być istot­ną czę­ścią i uczest­ni­ka­mi dia­lo­gu o
roz­wią­za­niach dla zdro­wia publicz­ne­go. Dla­te­go dobrym i słusz­nym
kie­run­kiem jest dąże­nie do wypra­co­wa­nia pro­gra­mu współ­pra­cy
Mini­ster­stwa Zdro­wia z orga­ni­za­cja­mi pacjen­tów — _mówi Doro­ta
Kory­ciń­ska, Pre­zes Zarzą­du OFO — Ogól­no­pol­skiej Fede­ra­cji
Onko­lo­gicz­nej.

Czy pra­wo gwa­ran­tu­je pacjen­tom uczest­nic­two w kształ­to­wa­niu sys­te­mu
ochro­ny zdrowia?

W Rapor­cie przy­to­czo­ny został przy­kład Czech, gdzie w ostat­nich
latach wpro­wa­dzo­no roz­wią­za­nia gwa­ran­tu­ją­ce orga­ni­za­cjom pacjen­tów
sta­ły udział w kształ­to­wa­niu poli­ty­ki zdro­wot­nej kra­ju. W 2017 roku
cze­ski Mini­ster Zdro­wia powo­łał cia­ło dorad­cze — Radę Pacjen­tów.
Człon­ko­wie Rady wybra­ni są tak, aby pacjen­ci o róż­nych potrze­bach
byli w niej w rów­nym stop­niu repre­zen­to­wa­ni. W prak­ty­ce
przed­sta­wi­cie­le Rady włą­cza­ni są w pra­ce legi­sla­cyj­ne, kon­sul­tu­ją
i opi­niu­ją, a tak­że ini­cju­ją wła­sne pro­jek­ty roz­wią­zań
sys­te­mo­wych.

_– Orga­ni­za­cje pacjen­tów w Cze­chach sta­ją się stop­nio­wo świa­do­mym
part­ne­rem dla orga­nów admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej. Jeste­śmy zapra­sza­ni
do wspól­ne­go sto­łu i do podej­mo­wa­nych decy­zji doty­czą­cych zdro­wia
wno­si­my swo­je bez­po­śred­nie doświad­cze­nie. W 2017 roku powsta­ła Rada
Pacjen­tów, któ­ra jest orga­nem dorad­czym Mini­stra Zdro­wia.
Uczest­ni­cząc w Radzie, może­my zgła­szać uwa­gi do wszel­kie­go rodza­ju
prze­pi­sów praw­nych, któ­re przy­go­to­wu­je Mini­ster­stwo Zdro­wia, pro­sić
o zaję­cie sta­no­wi­ska róż­nych spe­cja­li­stów z Mini­ster­stwa, któ­rzy
przy­go­to­wu­ją te usta­wy. Może­my wła­ści­wie od począt­ku być obec­ni
w pro­ce­sie przy­go­to­wy­wa­nia prze­pi­sów praw­nych — _mówi Simo­na
Zabran­ska, czło­nek Rady Orga­ni­za­cji Pacjen­tów w Czechach.

_ _

W Pol­sce w ostat­nich latach pacjen­ci coraz czę­ściej są włą­cza­ni
do udzia­łu w two­rze­niu cen­tral­nych roz­wią­zań sys­te­mo­wych -
głów­nie przez Mini­ster­stwo Zdro­wia lub Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia.
Jed­nak pro­ces ich anga­żo­wa­nia nie został spre­cy­zo­wa­ny w sto­sow­nych
regu­la­cjach. Orga­ni­za­cje pacjen­tów czę­sto wska­zu­ją na to, że w
rela­cjach z decy­den­ta­mi wciąż czu­ją się peten­ta­mi, a nie
part­ne­ra­mi. Wyją­tek sta­no­wi Rzecz­nik Praw Pacjen­ta, któ­ry w lutym
2020 r. powo­łał Radę Orga­ni­za­cji Pacjen­tów, w skład któ­rej
wcho­dzą przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji pacjen­tów w Pol­sce. Do
uczest­nic­twa w Radzie może zgło­sić się każ­da orga­ni­za­cja. Obec­nie
nale­żą do niej 82 orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, któ­re repre­zen­tu­ją
głos śro­do­wi­ska pacjentów.

_– Rzecz­nik Praw Pacjen­ta od wie­lu lat współ­pra­cu­je z orga­ni­za­cja­mi
poza­rzą­do­wy­mi, od ubie­głe­go roku rów­nież w ramach Rady Orga­ni­za­cji
Pacjen­tów przy RPP. Sta­ra­my się wsłu­chi­wać w głos pacjen­tów,
któ­ry jest dla nas bar­dzo waż­ny w kon­tek­ście pod­sta­wo­wych fila­rów
dzia­łań Rzecz­ni­ka, jaki­mi są edu­ka­cja, bez­pie­czeń­stwo i wspar­cie.
W dia­lo­gu orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z admi­ni­stra­cją publicz­ną
wyda­rzy­ło się wie­le dobre­go, jed­nak nadal mamy spo­ro do zro­bie­nia.
Isto­tą jest mądra stra­te­gia i jasne zasa­dy współ­pra­cy pomię­dzy
admi­ni­stra­cją, a orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, sys­te­ma­tycz­ne
posze­rza­nie kom­pe­ten­cji orga­ni­za­cji, by były one jak naj­moc­niej
zaan­ga­żo­wa­ne we współ­kre­owa­nie sys­te­mu ochro­ny zdro­wia _– mówi
Jakub Gołąb, Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Dia­lo­gu Spo­łecz­ne­go i
Komu­ni­ka­cji w Biu­rze Rzecz­ni­ka Praw Pacjenta.

Wspól­nie w tro­sce o zdro­wie społeczeństwa

Rok 2020 upły­nął pod zna­kiem pan­de­mii COVID-19. Obna­ży­ła ona
bra­ki w sys­te­mie ochro­ny zdro­wia, ale rów­nież poka­za­ła, jak waż­na
jest, po pierw­sze — współ­pra­ca wszyst­kich pod­mio­tów sys­te­mu, po
dru­gie — głos pacjen­tów. Pol­skie orga­ni­za­cje pacjen­tów wyra­ża­ją
goto­wość do zaan­ga­żo­wa­nia się w pro­ce­sy zwią­za­ne z
kształ­to­wa­niem sys­te­mu ochro­ny zdro­wia, ocze­ku­ją rów­nież otwar­te­go
dia­lo­gu i trans­pa­rent­nych zasad współ­pra­cy z decydentami.

- _Musimy być lide­ra­mi w tym co robi­my, w dzie­dzi­nie, któ­rą się
zaj­mu­je­my. Musi­my ini­cjo­wać dzia­ła­nia. Jestem prze­ko­na­na, że
wów­czas będzie­my trak­to­wa­ni przez admi­ni­stra­cję publicz­ną, w tym
Mini­ster­stwo Zdro­wia, Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia jako part­ne­rzy do
dys­ku­sji, a kli­ni­cy­ści będą nas zapra­szać do wspól­nych dzia­łań.
Po pan­de­mii COVID-19 cze­ka nas gigan­tycz­na prze­bu­do­wa całe­go sys­te­mu
doty­czą­ce­go dia­gno­sty­ki. W cią­gu roku ogrom pacjen­tów nie został
pod­da­ny dia­gno­zie, bo zgła­sza­li­śmy się do leka­rza istot­nie rza­dziej
niż do tej pory. Musi­my wdro­żyć tzw. szyb­ką ścież­kę, aby w
cią­gu mie­sią­ca dia­gno­zo­wać pacjen­tów i włą­czać ich do lecze­nia.
Ale żeby dia­gno­zo­wać to też musi zostać prze­bu­do­wa­ny cały sys­tem.
Musi­my w tym zakre­sie wszy­scy współ­pra­co­wać. Nie da się
pro­fe­sjo­nal­nie prze­pro­wa­dzić zmian, jeśli nie będzie­my dzia­łać
razem — orga­ni­za­cje pacjen­tów, kli­ni­cy­ści, decy­den­ci, biz­nes i media
- _mówi Mali­na Wie­czo­rek, Pre­zes Fun­da­cji SM Walcz o Siebie.

—————————————————————————————————–

Jaki był rok 2020 dla zdro­wia publicz­ne­go i orga­ni­za­cji pacjentów?

Rok 2020 upły­nął pod zna­kiem COVID-19. Epi­de­mia obna­ży­ła bra­ki
sys­te­mu ochro­ny zdro­wia, ale rów­nież poka­za­ła, jak waż­ne są, po
pierw­sze — współ­pra­ca wszyst­kich pod­mio­tów sys­te­mu, po dru­gie -
głos pacjen­tów w dys­ku­sji na temat zdro­wia. Rosną­ca rola
orga­ni­za­cji pacjen­tów w Pol­sce w minio­nym roku szła w parze z
rosną­cy­mi wyzwa­nia­mi, z jaki­mi mie­rzy­ły się one na co dzień. Jaki
był 2020 rok dla zdro­wia publicz­ne­go i orga­ni­za­cji pacjen­tów w
Pol­sce?

2020: nowa rze­czy­wi­stość, nowe kompetencje

Inny, trud­ny, wyma­ga­ją­cy — takie okre­śle­nia pada­ją w sto­sun­ku do
mija­ją­ce­go roku. Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa wszyst­kich posta­wi­ła w
nie­zna­nej dotąd sytu­acji i zmu­si­ła do natych­mia­sto­we­go i
ela­stycz­ne­go dosto­so­wa­nia się do nowej rze­czy­wi­sto­ści. Zdro­wie
publicz­ne, któ­re dotych­czas poja­wia­ło się zdaw­ko­wo w deba­cie
publicz­nej, zaczę­ło być odmie­nia­ne przez wszyst­kie przypadki.

_– Pan­de­mia, któ­ra dotknę­ła nasz kraj w mar­cu 2020 roku
zwe­ry­fi­ko­wa­ła funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­za­cji pacjen­tów i w zde­cy­do­wa­ny
spo­sób wpły­nę­ła na to, jak dziś dzia­ła­my. Musie­li­śmy reago­wać
szyb­ko. Natych­miast uru­cho­mi­li­śmy spo­tka­nia live z naszy­mi eks­per­ta­mi
i oka­za­ło się, że są one nie­zmier­nie efek­tyw­ne. Z tych
bez­po­śred­nich spo­tkań przez okien­ko kom­pu­te­ra może sko­rzy­stać
jesz­cze wię­cej osób z róż­nych regio­nów Pol­ski. Oka­za­ło się, że
przez inter­net moż­na pro­wa­dzić nawet zaję­cia zum­by, orga­ni­zo­wać
spo­tka­nia z reha­bi­li­tan­tem. Pan­de­mia poka­za­ła nam nowe moż­li­wo­ści,
ale wie­le moż­li­wo­ści rów­nież nam zabra­ła. Mam nadzie­ję, że
szyb­ko wró­ci­my do sytu­acji, w któ­rej może­my spo­ty­kać się
bez­po­śred­nio ‑_ mówi Anna Kupiec­ka, pre­zes Fun­da­cji Onko­ca­fe — Razem
Lepiej.__

_ _

_– Skut­ki pan­de­mii — zdro­wot­ne, spo­łecz­ne i eko­no­micz­ne będzie­my
odczu­wać w per­spek­ty­wie dłu­go­ter­mi­no­wej. Z pew­no­ścią dziś dużo
bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek zda­je­my sobie spra­wę, jak wiel­kie
zna­cze­nie dla roz­wo­ju i funk­cjo­no­wa­nia spo­łe­czeń­stwa ma sys­tem
zdro­wia publicz­ne­go i jak bar­dzo potrzeb­ne są inwe­sty­cje, zarów­no w
zdro­wie publicz­ne, jak i w sys­tem ochro­ny zdro­wia _– mówi dr hab. n.
med. Mariusz Guj­ski, Dzie­kan Wydzia­łu Nauk o Zdro­wiu War­szaw­skie­go
Uni­wer­sy­te­tu Medycznego.

Pan­de­mia przy­spie­szy­ła roz­wój nowych tech­no­lo­gii a co za tym idzie
koniecz­ność umac­nia­nia kom­pe­ten­cji cyfro­wych. Trans­for­ma­cja cyfro­wa
i digi­ta­li­za­cja dla jed­nych ozna­cza wygod­niej­sze i efek­tyw­niej­sze
funk­cjo­no­wa­nie w codzien­nym życiu — m.in. w pra­cy, dla innych sta­no­wi
wyzwanie._ _Przed takim wyzwa­niem w 2020 roku sta­nę­ły m.in.
orga­ni­za­cje pacjentów._ — W obli­czu zgła­sza­nych przez orga­ni­za­cje
pacjen­tów potrzeb edu­ka­cyj­nych, w ramach pro­gra­mu PACJENCI.PRO
uru­cho­mi­li­śmy webi­na­ria on-line z eks­per­ta­mi w dzie­dzi­nie narzę­dzi
inter­ne­to­wych. Zale­ża­ło nam aby orga­ni­za­cje pacjen­tów mia­ły
kom­pe­ten­cje, dzię­ki któ­rym będą mogły w dal­szym cią­gu poma­gać
pacjen­tom i ich bli­skim — _mówi Bogna Cichoc­ka-Duma, dyrek­tor
gene­ral­na Związ­ku Pra­co­daw­ców Inno­wa­cyj­nych Firm Far­ma­ceu­tycz­nych
INFAR­MA.

Z jaki­mi wyzwa­nia­mi mie­rzy­ły się orga­ni­za­cje pacjen­tów w 2020 roku?

Bez­po­śred­nie spo­tka­nia z pacjen­ta­mi, kon­sul­ta­cje z rodzi­na­mi i
bli­ski­mi, warsz­ta­ty poma­ga­ją­ce w wal­ce z cho­ro­bą ale i wspól­ne
spę­dza­nie cza­su to codzien­ność pra­cy orga­ni­za­cji pacjen­tów.
Codzien­ność, któ­ra w mar­cu 2020 roku zosta­ła nagle wstrzy­ma­na,
zaś przed orga­ni­za­cja­mi pacjen­tów poja­wi­ły się nowe wyzwa­nia i
koniecz­ność opa­no­wa­nia nowych kom­pe­ten­cji. Orga­ni­za­cje pacjen­tów
sta­nę­ły przed pyta­nia­mi: Jak pro­wa­dzić dzia­łal­ność w nowej
rze­czy­wi­sto­ści? Jak roz­li­czyć zapla­no­wa­ne wyda­rze­nia, któ­re nie
mogą odbyć się zgod­nie z usta­le­nia­mi? Jak utrzy­mać zespół
pra­cow­ni­ków? Skąd pozy­skać środ­ki na dzia­łal­ność sta­tu­to­wą w
obli­czu wstrzy­ma­nych dota­cji i mniej­szych przy­cho­dów ze zbió­rek
cha­ry­ta­tyw­nych?

_– __Ostatni czas był takim testem dla nas wszyst­kich — przede
wszyst­kim, czy prze­trwa­my. Wie­le orga­ni­za­cji nie pora­dzi­ło sobie w
tej trud­nej rze­czy­wi­sto­ści. S__zczególnie teraz widać rów­nież,
jak orga­ni­za­cje pacjen­tów są potrzeb­ne. C__zęsto to one są
pośred­ni­kiem mię­dzy samym pacjen­tem a sys­te­mem opie­ki zdro­wot­nej.
Tłu­ma­czą pew­ne pro­ce­sy, pozwa­la­ją przez nie przejść. Czu­ję, że
dziś jeste­śmy dużo bar­dziej odpo­wie­dzial­ni za bez­pie­czeń­stwo i
życie ludzi. Dla­te­go my sta­ra­my się podej­mo­wać te zada­nia, któ­re
są dziś naj­bar­dziej istot­ne _– mówi Dag­ma­ra Sam­sel­ska pre­zes AMI­CUS
Fun­da­cji Łusz­czy­cy i ŁZS.

_‑_ Naj­waż­niej­sze wyzwa­nia są zwią­za­ne z dotar­ciem do pacjen­tów,
ponie­waż z powo­du pan­de­mii i ryzy­ka zaka­że­nia SARS-CoV‑2 Towa­rzy­stwo
„J‑elita” zre­zy­gno­wa­ło w 2020 r. z orga­ni­za­cji spo­tkań
edu­ka­cyj­nych, spo­tkań inte­gra­cyj­nych, festy­nów i pik­ni­ków, a
wolon­ta­riu­sze orga­ni­za­cji nie mogli dotrzeć do cho­rych na szpi­tal­nych
oddzia­łach. W związ­ku z tym „J‑elita” prze­nio­sła swo­je
aktyw­no­ści do sie­ci, co wią­za­ło się rów­nież z wyzwa­nia­mi
tech­nicz­ny­mi i logi­stycz­ny­mi — mówi dr hab. Mał­go­rza­ta Mos­sa­kow­ska,
pre­zes hono­ro­wa Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Wspie­ra­nia Osób z Nie­swo­isty­mi
Zapa­le­nia­mi Jeli­ta „J‑elita”.____

_ _

Czy czer­pie­my z doświad­czeń orga­ni­za­cji pacjentów?

Rok 2020 dla zdro­wia publicz­ne­go zapo­wia­dał się bar­dzo dobrze.
Zarzą­dze­niem Rzecz­ni­ka Praw Pacjen­ta z dnia 5 lute­go 2020, zosta­ła
powo­ła­na Rada Orga­ni­za­cji Pacjen­tów przy Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta, w
skład któ­rej wcho­dzą przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji pacjen­tów w
Pol­sce. Tuż po powsta­niu Rada szyb­ko musia­ła zacząć dzia­łać w
nowej rze­czy­wi­sto­ści. Dziś nale­ży do niej 80 orga­ni­za­cji
poza­rzą­do­wych, któ­re repre­zen­tu­ją głos śro­do­wi­ska pacjen­tów
róż­nych grup m.in. onko­lo­gii, cho­rób cywi­li­za­cyj­nych,
auto­im­mu­no­lo­gicz­nych, neu­ro­lo­gii i psy­chia­trii, senio­rów oraz osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i niesamodzielnych.

Do zadań Rady nale­ży: okre­śla­nie obsza­rów zagro­żeń w
funk­cjo­no­wa­niu sys­te­mu ochro­ny zdro­wia i przed­sta­wia­nie ich
Rzecz­ni­ko­wi, wyra­ża­nie sta­no­wisk w spra­wach przed­sta­wio­nych przez
Rzecz­ni­ka Praw Pacjen­ta, wspar­cie Rzecz­ni­ka Praw Pacjen­ta w
podej­mo­wa­nych dzia­ła­niach, w szcze­gól­no­ści zwią­za­nych z edu­ka­cją
i pro­mo­cją praw pacjen­ta. Obok bie­żą­ce­go dzia­ła­nia i spo­tkań
zespo­łów robo­czych w 2020 roku odby­ły się 3 duże spo­tka­nia Rady
Orga­ni­za­cji Pacjen­tów z Rzecz­ni­kiem Praw Pacjen­ta oraz zapro­szo­ny­mi
gość­mi i eks­per­ta­mi. Tema­tem roz­mów była m.in. epi­de­mia
koro­na­wi­ru­sa i dostęp do świad­czeń zdro­wot­nych w cza­sie COVID-19.

***

PACJENCI.PRO Aka­de­mia Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Pacjen­tów to ogól­no­pol­ska
ini­cja­ty­wa, któ­rej celem jest edu­ka­cja, wymia­na doświad­czeń i
wspar­cie orga­ni­za­cji pacjen­tów, w reali­za­cji swo­ich celów
sta­tu­to­wych oraz zwięk­sze­nia udzia­łu w budo­wa­niu sys­te­mu ochro­ny
zdro­wia. Ini­cja­ty­wa reali­zo­wa­na jest w ramach part­ner­stwa Wydzia­łu
Nauk o Zdro­wiu War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go i Związ­ku
Pra­co­daw­ców Inno­wa­cyj­nych Firm Far­ma­ceu­tycz­nych INFAR­MA pod
patro­na­tem hono­ro­wym Rzecz­ni­ka Praw Pacjenta.

Wię­cej nt. PACJENCI.PRO: https://www.pacjenci.pro/