Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

z NFM — nt. Wiel­kiej Impro­wi­za­cji. JAZ­Z­TO­PAD FESTIVAL

w dniach 13,19 lute­go 2021

 

Naro­do­we Forum Muzy­ki (NFM) we Wro­cła­wiu zapra­sza na kon­cer­ty z cyklu
Wiel­ka Improwizacja.

Pro­jek­ty odbę­dą się w ramach współ­pra­cy Jaz­z­to­pad Festi­val z
Insty­tu­tem Kul­tu­ry Pol­skiej w Nowym Jorku.

13 lute­go 2021, sobo­ta, 20.00  Naro­do­we Forum Muzy­ki, Sala Głów­na
Radek Nowic­ki Quar­tet  [1]

Stre­aming:

Naro­do­we Forum Muzy­ki / Jaz­z­to­pad Festi­val Polish Cul­tu­ral Insti­tu­te New
York

Jazz at Lin­coln Cen­ter Polish Music Cen­ter USC Thorn­ton Scho­ol of Music

19 lute­go 2021, pią­tek, 20.00 Naro­do­we Forum Muzy­ki, Sala Czer­wo­na
Maniu­cha & Ksa­we­ry [2]

Stre­aming:

Naro­do­we Forum Muzy­ki / Jaz­z­to­pad Festi­val Polish Cul­tu­ral Insti­tu­te New
York

Cen­ter for World Music Polish Music Cen­ter USC Thorn­ton Scho­ol of Music

Cen­ter for Tra­di­tio­nal Music and Dance

Link do materiałów:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CUr3n5meWIuL8JiUpCBUnoHZtJwSdSqD

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz bile­ty są dostęp­ne w Kasie NFM oraz na
www.nfm.wroclaw.pl [3].

Zapra­sza Zespół NFM

 

Dodat­ko­we infor­ma­cje we wcze­śniej­szym artykule

https://kson.pl/wielka-improwizacja-w-narodowym-forum-muzyki-styczen-luty-2021-jazztopad-festival