Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

War­to wie­dzieć co cze­ka nas za parę lat…

Poni­żej przed­sta­wia­my do kon­sul­ta­cji społecznej

pro­jekt umo­wy part­ner­skiej w spra­wie kolej­nej per­spek­ty­wy pro­gra­mo­wej na lata UE 2021 — 2027.

Biu­ro Rady Dia­lo­gu Spo­łecz­ne­go z upo­waż­nie­nia Pana Jana
Klim­ka, Prze­wod­ni­czą­ce­go Zespo­łu ds. fun­du­szy euro­pej­skich RDS,
prze­sła­ło pismo doty­czą­ce kon­sul­ta­cji pro­jek­tu Umo­wy part­ner­stwa
zawie­ra­ją­cej usta­le­nia dla reali­za­cji poli­ty­ki spój­no­ści 2021–2027 w Pol­sce wraz z
załącz­ni­ka­mi. Zgod­nie z ocze­ki­wa­niem poszcze­gól­ne woje­wódz­kie Rady
Dia­lo­gu Spo­łecz­ne­go powin­ny prze­słać ewen­tu­al­ne uwa­gi do pro­jek­tu do
dnia 15 lute­go 2021 r.

Jako spo­łecz­ny eks­pert WRDS Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, będę
sta­rał się odnieść do tre­ści tego waż­ne­go doku­men­tu, któ­ry z
pew­no­ścią do poło­wy lute­go będzie przed­mio­tem wymia­ny poglą­dów
człon­ków zespo­łów WRDS w try­bie onli­ne na tą oka­zję dobrze by
było, gdy­bym mógł prze­nieść opi­nię innych śro­do­wisk, stąd gdy­byś miał jakieś
uwa­gi, to pode­ślij, ja podzie­lę się swo­imi, gdy przej­rzę ten 166
stro­ni­co­wy dokument.

Pozdra­wiam,

Leszek Pie­czyń­ski

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — -

W pikach pdf pro­jekt UP i pismo z proś­bą o kon­sul­ta­cję projektu.

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=962

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=963

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=961