Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jaz­da maga­zyn moto­ry­za­cyj­ny — nie­dzie­la 25.10.2020 | 14.00


 

Cze­mu wszyst­kie samo­cho­dy, od kil­ku­na­stu lat, są tak podob­ne do sie­bie? Jeśli nie prze­czy­ta­my nazwy na tyl­nej kla­pie, albo nie znam znacz­ka logo­ty­po­we­go z przo­du — to odróż­nie­nie mar­ki jest nie­zwy­kle trudne.
Dla­cze­go tak się dzie­je powie Pań­stwu Jerzy Dwo­rak w pro­gra­mie motoryzacyjnym
Jaz­da. Pre­mie­ra, nie­dzie­la, godzi­na 14.00.