Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalej­do­skop Radia KSON — pią­tek 09.10.2020 | 12.00

Już jutro o 12.00

 

W piąt­ko­wym Kalej­do­sko­pie Radia Kson pro­po­nu­je­my Państwu:
 
- rela­cję z obcho­dów Świa­to­wych Dni Tury­sty­ki, impre­zy któ­ra odby­ła się w Pozna­niu. Był tam Sta­ni­sław Schu­bert, któ­ry roz­ma­wiał z wice­mi­ni­strem Andrze­jem Gut-Mosto­wym, Rafa­łem Szlach­tą — dyrek­to­rem Depar­ta­men­tu Tury­sty­ki w Mini­ster­stwie Roz­wo­ju, lau­re­ata­mi Odzna­ki “Za Zasłu­gi dla Tury­sty­ki” — Mał­go­rza­tą i Kami­lem Kowa­le­wi­cza­mi oraz lau­re­atem I nagro­dy dzien­ni­kar­stwa tury­stycz­ne­go — Lesz­kiem Sadkowskim
 
- z Bar­to­szem Lipiń­skim będzie­my roz­ma­wiać o Radzie Senio­rów, dzia­ła­ją­cej przy Pre­zy­den­cie Jele­niej Góry
 
- naszym gościem będzie tak­że Adam Dąbrow­ski, któ­ry sta­wia pierw­sze kro­ki w zawo­dzie dzien­ni­kar­skim, u nas w Radiu KSON
 
- prze­ka­że­my tak­że rela­cję z corocz­ne­go pik­ni­ku inte­gra­cyj­ne­go Koła Dia­be­ty­ków w Jele­niej Górze. Sta­ni­sław Schu­bert zapro­sił do mikro­fo­nu Wal­de­ma­ra Wiśniew­skie­go, pre­ze­sa koła oraz Andrze­ja Prze­by­cie­nia z Pie­cho­wic i Euge­niu­sza Nowic­kie­go z Jele­niej Góry
 
Kata­rzy­na Pie­tusz­ko zapra­sza na pro­gram punk­tu­al­nie o godzi­nie 12.00.
 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds