Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Tury­sty­ki 2020

Tym razem, z uwa­gi na pandemię,w dniu 28.09.2020r.…

na tere­nie tar­gów poznań­skich w pawi­lo­nie „zie­mia” spo­tka­ło się ponad 150 dzia­ła­czy tury­stycz­nych, przed­się­bior­ców bran­ży i  dzien­ni­ka­rzy w ramach obcho­dów Świa­to­we­go Dnia Tury­sty­ki. Pol­ska Orga­ni­za­cja Tury­stycz­na roz­strzy­gnę­ła kon­kur­sy na „dzien­ni­kar­stwo tury­stycz­ne”. Rola mediów w odkry­wa­niu i popu­la­ry­za­cji god­nych zwie­dze­nia, a nie zawsze roz­po­zna­wal­nych atrakcjiturystycznych,jest nie do pomi­nię­cia. Nagro­dy dzien­ni­kar­skie za tę for­mę popu­la­ry­za­cji regio­nów otrzy­ma­li: Leszek Sad­kow­ski za repor­taż „Szla­kiem wiel­ko­pol­skich paro­wo­zów- atrak­cje nie tyl­ko dla miło­śni­ków kolei”, Mag­da­le­na Zby­lut-Wiśniew­ska z Radia Kra­ków, otrzy­ma­ła nagro­dę za jeden z odcin­ków audy­cji Skar­by Mało­pol­ski. Kolej­ne wyróż­nie­nie otrzy­mał Jan Ulic­ki, spe­cja­li­zu­ją­cy się w foto­gra­fii dale­kich odle­gło­ści, a jego zdję­cie poka­zu­je samo­lot pod­cho­dzą­cy do lądo­wa­nia na tle Tatr. Foto­gra­fię wyko­na­no z odle­gło­ści ponad 100 km.Wyróż­nio­no tak­że­Ada­ma Pachu­rę z Tele­wi­zji Sudec­ka, za mate­riał uka­zu­ją­cy góry Sowie, czy­li wyjąt­ko­we miej­sce na mapie Dol­ne­go Ślą­ska, ide­al­ne dla tury­stów lubią­cych ciszę, spo­kój oraz pie­sze wędrów­ki. Roz­da­no rów­nież 17 odzna­czeń za  zasłu­gi w roz­wo­ju pol­skiej tury­sty­ki, któ­re wrę­czył sekre­tarz sta­nu w Mini­ster­stwie Roz­wo­ju­An­drzej Gut-Mosto­wy. Pośród wyróż­nio­nych zna­leź­li się orga­ni­za­to­rzy tury­sty­ki tacy jakPKP Inter­ci­ty czy PKS „POLO­NUS”, wyróż­nio­no rów­nież orga­ni­za­cje i oso­by zaj­mu­ją­ce się upo­wszech­nia­niem tury­sty­ki dla senio­rów i osób nie­peł­no­spraw­nych wśród któ­rych zna­lazł się rów­nież KSON. W Trak­cie obcho­dów­Świa­to­we­go Dnia Tury­sty­ki wiel­ko­pol­scy gastro­no­mi­cy zapro­po­no­wa­li „waria­cje na temat kuch­ni poznań­skiej”. Moż­na było spró­bo­wać zapo­mnia­nych już potraw tj. gzik z pyra­mi, śle­pe ryby,czyli waria­cje na temat zupy ziem­nia­cza­nej i tra­dy­cyj­ną już gęsi­nę z modrą kapu­stą. Auto­rzy tych dzieł, mło­dzi poznań­scy sze­fo­wie kuch­ni i gastro­no­mi­cy, lau­re­aci wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów kulinarnych,barwnie opo­wia­da­li o swo­jej pasji two­rze­nia wik­tu­aliów, apo­nad­go­dzin­ny czas na posi­łek przy­po­mniał sta­re wiel­ko­pol­skie tra­dy­cje, że obiad był wyda­rze­niem rodzin­nym i nie musiał trwać jak dzi­siaj 10 minut. Myśli­my, mówi Sta­ni­sław Schu­bert, aby wspól­nie z kar­ko­no­ski­mi gastro­no­mi­ka­mi zapre­zen­to­wać regio­nal­ną kuch­nię, któ­ra dopeł­ni ofer­tę tury­stycz­ną nadal bar­dzo atrak­cyj­nej Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej. W KSON-ierów­nież aktyw­nie pra­cu­je zespół regio­na­li­stów, rze­mieśl­ni­ków, han­dlow­ców i prze­wod­ni­ków wypra­co­wu­jąc meto­dę na wytwa­rza­nie i dys­try­bu­cję  regio­nal­nej pamiąt­ki z Kar­ko­no­szy, któ­ra mogła­by z cza­sem zastą­pić pod­ha­lań­skie kape­lu­sze i ciu­pa­gi z napi­sem made in Chi­na sprze­da­wa­ne pod Śnież­ką. Zespól regio­na­li­stów pra­cu­je rów­nież nad przy­go­to­wa­niem „zeszy­tów regio­nal­nych” tj. kom­pen­dium wie­dzy doty­czą­cej histo­rii, geo­gra­fii, przy­ro­dy i kul­tu­ry Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej, któ­re mogły­by być roz­po­wszech­nia­ne w pla­ców­kach oświa­to­wych, przy­czy­niać się do budo­wa­nia toż­sa­mo­ści miesz­kań­ców z zie­mią jeleniogórską.