Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

29-07-2020 | Jele­nio­gó­rza­nie w USA w cza­sie pan­de­mii — autor­ka Gabrie­la Stefanowicz

Audy­cja do wysłu­cha­nia na stro­nie www.radiokson.pl w zakład­ce Audy­cje Proobywatelskie

http://radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie

W rela­cji wypo­wia­da­ją się jele­nio­gó­rza­nie, któ­rych pan­de­mia zasta­ła na tere­nie Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Jakie obostrze­nia tam obo­wią­zy­wa­ły, do jakich norm trze­ba było się dosto­so­wać ? Jak wyglą­da­ły pró­by powro­tu do kra­ju i rela­cje z bli­ski­mi w Polsce?