Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­oby­wa­tel­skie Radio KSON — ponie­dzia­łek 17.08.2020 | 17.00

W ponie­dział­ko­wej audy­cji Pro­oby­wa­tel­skie Radio KSON:
- Mate­usz Bro­dow­ski, ini­cja­tor pro­jek­tu #Nie­ro­zu­miem­te­atru, w roz­mo­wie z Igo­rem Kociu­biń­skim opo­wie o inter­ne­to­wych spo­tka­niach, któ­re pozwa­la­ją oswo­ić się z języ­kiem i for­mą teatral­ne­go prze­ka­zu. Tak, by widzo­wie opusz­cza­jąc widow­nię nie zada­wa­li sobie pyta­nia — co autor miał na myśli.
- Gabrie­la Ste­fa­no­wicz roz­ma­wia z Vin­cen­tem Sever­skim, pisa­rzem, ale i jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych pol­skich szpie­gów. Sever­ski odwie­dził Jele­nią Górę i  opo­wia­da o swo­jej książ­ce Chri­sti­ne, poświę­co­nej Kry­sty­nie Skar­bek, pol­skiej agent­ce bry­tyj­skiej taj­nej służ­by, nazy­wa­nej przez Chur­chi­la “ulu­bio­nym wywiadowcą ”