Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pil­nie potrzeb­na pomoc dla Szymona!

UWA­GA! Do koń­ca zbiór­ki zosta­ło już nie­wie­le. Pomoc onli­ne https://roksanapietrzak.pl/  
 
Witam,

Nazy­wam się Rok­sa­na Pie­trzak, mam 24 lata i stu­diu­je. Zwra­cam się do Pań­stwa z nadzie­ją, że pomo­że­cie mojej rodzi­nie. Mój bra­ci­szek Szy­mon Świer­go­lik uro­dził się 28.02.2018 w Mysło­wi­cach jako zdro­we dziec­ko z 9 pkt w ska­li Apgar, z wagą 3800 kg. W 9 godzi­nie życia przwie­zio­no dziec­ko do Zabrza na Oddział Inten­syw­nej Tera­pii z podej­rze­niem nie­droż­no­ści prze­wdu pokar­mo­we­go. Szcze­gó­ło­we bada­nia wyka­za­ły zespół wad wro­dzo­nych. W II dobie życia Szy­mo­nek pod­da­ny został pierw­szej ope­ra­cji zakoń­czo­nej pomyślnie.

Szy­mon to mały wojow­nik, wal­czy dziel­nie i nie pod­da­je sie prze­ciw­no­ścią losu. Jego obec­ny stan zdro­wia wyma­ga bar­dzo inten­syw­nej, wie­lo­po­zio­mo­wej reha­bi­li­ta­cji, a to są kosz­ty prze­kra­cza­ją­ce moż­li­wo­ści mojej rodzi­ny. Wszy­scy dla Szym­ka robi­my dużo, nawet bar­dzo dużo, lecz nasze moż­li­wo­ści finan­so­we nie pozwa­la­ją na dal­sze lecze­nie. Poma­ga nam jed­na z lokal­nych fun­da­cji, lecz fun­da­cja ta ma wie­lu pod­opiecz­nych i zebra­nie kon­kret­nej sumy w dość szyb­kim cza­sie mija się z celem. Dla­te­go też zwra­cam się do Pań­stwa z proś­bą o wpła­tę dowol­nej sumy, wedle Pań­stwa moż­li­wo­ści. Jeste­śmy całą rodzi­ną zde­spe­ro­wa­ni i szu­ka­my pomo­cy gdzie się da. Będzie­my wdzięcz­ni za wpła­tę jakiej­kol­wiek kwoty.