Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cen­trum Sek­tor 3 infor­mu­je — New­slet­ter z dnia 22-07-2020

 Sek­tor 3 infor­mu­je — New­slet­ter z dnia  22-07-2020

 

New­slet­ter z dnia  22-07-2020

Kon­fe­ren­cja Hand in Hand

 Bez­płat­ne szko­le­nia dla NGO w ramach Przy­go­to­wa­nia do jesien­nej edy­cji
“Hand in Hand” już ruszy­ły. W tym roku repre­zen­tan­ci NGO będą mie­li
moż­li­wość wzię­cia udzia­łu w bez­płat­nych szko­le­niach, któ­re
pozwo­lą na efek­tyw­ne funk­cjo­no­wa­nie w śro­do­wi­sku wir­tu­al­nym, jak
rów­nież posze­rzą kom­pe­ten­cje z zakre­su wyko­rzy­sty­wa­nia narzę­dzi
onli­ne.

Już we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku eks­per­ci z lokal­nych firm i
orga­ni­za­cji będą dzie­lić się swo­ją wie­dzą, a my tym­cza­sem
zachę­ca­my do wypeł­nie­nia ankie­ty, aby­śmy jesz­cze lepiej mogli
dosto­so­wać tema­ty­kę zajęć do Waszych potrzeb i oczekiwań.

W związ­ku z sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną doty­czą­cą koro­na­wi­ru­sa,
Kon­fe­ren­cja ”Hand in Hand” nie mogła odbyć się zgod­nie z
zało­że­nia­mi w mar­cu br. Zale­ża­ło nam na orga­ni­za­cji spo­tka­nia dla
repre­zen­tan­tów NGO oraz biz­ne­su, aby podzie­lić się dobry­mi prak­ty­ka­mi
obo­pól­nie korzyst­nej współ­pra­cy opar­tej na wolon­ta­ria­cie oraz mieć
moż­li­wość bez­po­śred­nie­go dia­lo­gu. Nie­ste­ty, zwa­żyw­szy na nadal
utrud­nio­ne warun­ki orga­ni­za­cji więk­szych spo­tkań oraz w tro­sce o
bez­pie­czeń­stwo i kom­fort nas wszyst­kich, pod­ję­ta zosta­ła decy­zja, że
”Hand in Hand” w for­mu­le kon­fe­ren­cyj­nej w tym roku się jed­nak nie
odbę­dzie. Liczy­my, że na wio­snę przy­szłe­go roku uda nam się
zre­ali­zo­wać to przed­się­wzię­cie już bez przeszkód.

Mamy nato­miast przy­jem­ność poin­for­mo­wać w imie­niu orga­ni­za­to­rów
ini­cja­ty­wy ‘Hand in Hand”, Wro­cław­skie­go Cen­trum Wspie­ra­nia
Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych ‘Sek­tor 3’ oraz Hew­lett Pac­kard Enter­pri­se,
że jesien­na edy­cja szko­le­nio­wa odbę­dzie się w mie­sią­cach wrze­sień i
paź­dzier­nik 2020 r., a zakre­sy tema­tycz­ne bez­płat­nych szko­leń, jakie
zapro­po­nu­je­my dla repre­zen­tan­tów Pań­stwa orga­ni­za­cji, będą
foku­so­wa­ły się wokół przy­dat­nych umie­jęt­no­ści do funk­cjo­no­wa­nia w
śro­do­wi­sku wir­tu­al­nym oraz efek­tyw­nym wyko­rzy­sta­niu narzę­dzi onli­ne.
Nasze warsz­ta­ty w tego­rocz­nej edy­cji prze­wi­du­je­my zre­ali­zo­wać zdalnie.

Celem lep­sze­go dosto­so­wa­nia zakre­su tema­tycz­ne­go do Pań­stwa potrzeb i
ocze­ki­wań, pro­si­my o wypeł­nie­nie ankie­ty (link poni­żej). Znaj­dą w
niej Pań­stwo pro­po­zy­cje moż­li­wych do prze­pro­wa­dze­nia szko­leń, jak
rów­nież zachę­ca­my do pro­po­no­wa­nia dodat­ko­wych tema­tów. Na pod­sta­wie
ankiet zosta­nie przy­go­to­wa­ne port­fo­lio dar­mo­wych szko­leń dla NGO, na
któ­re w póź­niej­szym cza­sie otrzy­ma­ją Pań­stwo zaproszenie.

Uwa­ga! Wypeł­nie­nie ankie­ty nie jest trak­to­wa­ne jak zgło­sze­nie na
szko­le­nie.
Ankie­ta jest ano­ni­mo­wa.
Ter­min uzu­peł­nia­nia ankiet upły­wa z dniem 31 lip­ca 2020 r.

 Wię­cej infor­ma­cji [2]
 Link do ankie­ty [3]

Dora­dza­my

 Zabez­pie­cze­nie poli­so­we dla NGO — bez­płat­ne kon­sul­ta­cje w Cen­trum
Sek­tor 3 Zapra­sza­my wszyst­kie orga­ni­za­cje zain­te­re­so­wa­ne kwe­stia­mi
ubez­pie­czeń dzia­łań pro­jek­to­wych i sta­tu­to­wych, oraz człon­ków,
wolon­ta­riu­szy i mająt­ku NGO na kon­sul­ta­cje w Cen­trum Sek­tor 3!

Kon­sul­ta­cje i doradz­two oso­bi­ste lub onli­ne (do wybo­ru) z zakre­su;
Zabez­pie­cze­nia dzia­łań pro­jek­to­wych i sta­tu­to­wych, oraz człon­ków,
wolon­ta­riu­szy i mająt­ku NGO, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem oraz
ryzy­kiem wystę­pu­ją­cym dla NGO, rów­nież w zakre­sie prze­nie­sie­nia
cho­rób zakaź­nych włącznie.

Obo­wią­zu­ją zapi­sy poprzez kon­takt tele­fo­nicz­ny z sekre­ta­ria­tem
Cen­trum: 71 359 75 00.

Naj­bliż­szy ter­min kon­sul­ta­cji: 23.07.2020 r. (czwar­tek) — godz. 16.00 -
17.00.
W przy­pad­ku duże­go zain­te­re­so­wa­nia ist­nie­je moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia
dodat­ko­wych terminów.

 link do stro­ny [4]

Nasz pro­jekt

 Sko­rzy­staj z pomo­cy Asy­sten­tów Zmień Piec Od 1 lip­ca, na kil­ku
wro­cław­skich osie­dlach — Ołbin, Nad­odrze, Przed­mie­ście Oław­skie,
Przed­mie­ście Świd­nic­kie oraz Plac Grun­waldz­ki — uru­cho­mio­ne zosta­ły
sta­łe, bez­płat­ne dyżu­ry Asy­sten­tów akcji “Zmień piec”. Pomo­gą oni
miesz­kań­com w pro­ce­sie wymia­ny pie­ca na eko­lo­gicz­ną for­mę ogrze­wa­nia.
Będzie ich moż­na tak­że spo­tkać w mobil­nych punk­tach w róż­nych
czę­ściach miasta.

Asy­sten­ci obja­śniać będą miesz­kań­com, jak krok po kro­ku sko­rzy­stać
z dota­cji, otrzy­mać zwol­nie­nie z czyn­szu czy dopła­ty do rachun­ków.
Asy­sten­ci będą do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców w dni robo­cze, zgod­nie z
har­mo­no­gra­mem spo­tkań konsultacyjnych.

 Wię­cej infor­ma­cji [5]
 Har­mo­no­gram Asy­sten­tów Zmień Piec [6]

Dołącz!

 Janu­sze i Gra­ży­ny — tria­th­lon nad zale­wem Suli­stro­wic­kim Janu­sze i
Gra­ży­ny Tria­th­lo­nu inten­syw­nie tre­nu­ją, bo już za mie­siąc sta­ną na
star­cie jedy­nej takiej impre­zy w Pol­sce — orga­ni­zo­wa­ne­go nad
dol­no­ślą­skim Zale­wem Suli­stro­wic­kim Tria­th­lo­nu dla Janu­szy i Grażyn.

To wyda­rze­nie łączy sport, ale na weso­ło, z przy­mru­że­niem oka, a
tak­że aspekt cha­ry­ta­tyw­ny oraz inte­gra­cję zawod­ni­ków peł­no­spraw­nych
i z niepełnosprawnościami!

15 sierp­nia orga­ni­zu­je je Fun­da­cja Aktyw­ni Ślę­ża­nie, zaś Fun­da­cja
Potra­fię Pomóc jest part­ne­rem impre­zy i koor­dy­nu­je wyda­rze­nie
towa­rzy­szą­ce — atrak­cje dla dzie­ci, połą­czo­ne ze zbiór­ką na
pierw­sze w Pol­sce Cen­trum Dia­gno­stycz­no-Tera­peu­tycz­ne Cho­rób Rzadkich.

W tym roku po raz pierw­szy w rywa­li­za­cję włą­czy się szta­fe­ta z
Ada­mem Koma­rem, pre­ze­sem Fun­da­cji Potra­fię Pomóc, na cze­le (pre­zes
już inten­syw­nie ćwi­czy!). Na star­cie sta­nie też aż pięć tan­de­mów
łączą­cych oso­bę peł­no­spraw­ną z oso­bą z nie­peł­no­spraw­no­ścią, w
tym amba­sa­do­rzy Fun­da­cji Potra­fię Pomóc!

Istot­ne i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dą Pań­stwo w lin­kach poniżej.

 stro­na wyda­rze­nia — Aktyw­ni Ślę­ża­nie [7]
 stro­na wyda­rze­nia — Face­bo­ok [8]
 infor­ma­cja pra­so­wa [9]

Pro­jekt

 Bez­piecz­ne Lato w Mie­ście — pre­wen­cja epi­de­mio­lo­gicz­na W ramach
pro­jek­tu “Bez­piecz­ne LATO W MIE­ŚCIE” Dro­go­we Ochot­ni­cze Pogo­to­wie
Ratun­ko­we
słu­ży wie­dzą i doświad­cze­niem w zakre­sie zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa
epi­de­mio­lo­gicz­ne­go
(COVID-19) uczest­ni­kom i orga­ni­za­to­rom (ngo­’s, rady osie­dli, para­fie,
etc.) róż­nych form
wypo­czyn­ku i roz­ryw­ki w okre­sie waka­cyj­nym we Wro­cła­wiu i oko­li­cy, w
szcze­gól­no­ści
reali­za­to­rom akcji let­nich skie­ro­wa­nych do dzie­ci i młodzieży.

Ofer­ta obej­mu­je:
- sta­ły, codzien­ny dyżur tele­fo­nicz­ny tel. 577 924 112 pro­wa­dzo­ny w
godz. 10.00 — 18.00,
- udzie­la­nie odpo­wie­dzi na pyta­nia prze­sy­ła­ne pocz­tą elek­tro­nicz­ną na
e‑mail:
‘afular@dopr.org.pl’,
- udzie­la­nie konsultacji/ prze­pro­wa­dza­nie szko­leń w for­mie wyjaz­dów do
sie­dzib
orga­ni­za­to­rów bądź w miej­scach reali­za­cji ich zadań na tere­nie
Wro­cła­wia po wcze­śniej­szym
tele­fo­nicz­nym usta­le­niu ter­mi­nu i godz.

Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny w ter­mi­nie 15.07 — 31.08.2020 r.

Zada­nie publicz­ne Bez­piecz­ne LATO W MIE­ŚCIE jest współ­fi­nan­so­wa­ne ze
środ­ków Gmi­ny
Wro­cław.

Szko­le­nie

 Żyj kolo­ro­wo — zapi­sy jesz­cze trwa­ją na warsz­ta­ty z kolo­ro­te­ra­pii
Infor­mu­je­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, ze nadal trwa­ją zapi­sy na
warsz­ta­ty poznaw­czo-inte­gra­cyj­ne z KOLO­RO­TE­RA­PII orga­ni­zo­wa­ne przez
FUN­DA­CJĘ “MIESZ­KO”, któ­re pla­no­wa­ne są u nas, w Cen­trum Sek­tor 3 w
dniu 31 lipca.

Celem szko­le­nia jest przy­bli­że­nie uczest­ni­kom wła­ści­wo­ści kolo­rów i
ich wpły­wu na czło­wie­ka. Dowie­cie się o sto­so­wa­niu tera­pii kolo­ra­mi w
medy­cy­nie nie­kon­wen­cjo­nal­nej, a tak­że sto­so­wa­niu i zna­cze­niu barw w
życiu codzien­nym i ich wpły­wie na nasze zdro­wie. Na warsz­ta­tach
poru­szo­ny zosta­nie temat prak­tycz­ne­go zasto­so­wa­nia kolo­rów i
umie­jęt­no­ści dobo­ru kolo­ry­sty­ki, m.in: w biżu­te­rii, gar­de­ro­bie,
wnę­trzach domu i biu­ra (dobór kolo­ru ścian, tapet, zasłon, mebli i
drob­nych przed­mio­tów etc.).

Zaję­cia odby­wać się będą w for­mie inte­rak­tyw­nych wykła­dów oraz
cie­ka­wych ćwi­czeń, pozwa­la­ją­cych uczest­ni­kom opa­no­wać tech­ni­ki
tera­pii kolorem.

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na — o uczest­nic­twie decy­du­je kolej­ność
zgło­szeń.

Ter­min 31 lip­ca 2020 r.
Warsz­ta­ty odby­wa­ją się od godzi­ny 10.00 do 16.00 z uwzględ­nie­niem
prze­rwy.

Miej­sce:
Wro­cław­skie Cen­trum Wspie­ra­nia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych SEK­TOR 3 ul.
Legnic­ka 65, Wro­cław
Wszel­kie infor­ma­cje o warun­kach uczest­nic­twa i rekru­ta­cji udzie­la­ne są
tele­fo­nicz­nie,
pod nume­rem 502 384 387.

SER­DECZ­NIE ZAPRASZAMY!

 wię­cej infor­ma­cji [10]

Roz­ma­ito­ści

 Sąsiedz­ki spa­cer z audio­de­skryp­cją — osie­dle Bro­chów we Wro­cła­wiu
Fun­da­cja Kata­ryn­ka i Stre­fa Kul­tu­ry Wro­cław zapra­sza­ją na spa­cer z
audio­de­skryp­cją po Brochowie!

W sobo­tę, 1 sierp­nia, pozna­cie osie­dlo­we ple­ne­ry, cie­ka­wą
archi­tek­tu­rę i nie­zna­ne histo­rie, któ­re orga­ni­za­to­rzy będą opi­sy­wać
przy pomo­cy audio­de­skryp­cji. Odwie­dzi­cie m.in. wyre­mon­to­wa­ny dwo­rzec
kole­jo­wy, naj­star­szy park we Wro­cła­wiu oraz licz­ne podwór­ka i
zaka­mar­ki Brochowa.

Wyciecz­kę popro­wa­dzi prze­wod­nik Szy­mon Mara­szew­ski, któ­ry Sąsiedz­kim
spa­ce­rom prze­wo­dzi już od kil­ku lat.

Spa­cer roz­pocz­nie się o godzi­nie 11:00. Udział jest bez­płat­ny, w
związ­ku z ogra­ni­czo­ną licz­bą miejsc orga­ni­za­to­rzy pro­szą o
wcze­śniej­sze zapi­sy na adres mailo­wy: ‘bezbarier@strefakultury.pl’
Miej­sce zbiór­ki i szcze­gó­ło­wy regu­la­min zosta­nie prze­sła­ny w
odpo­wie­dzi zwrotnej.

Pod­czas spa­ce­ru zosta­ną zapew­nio­ne odbior­ni­ki do odsłu­cha­nia
audio­de­skryp­cji, ale orga­ni­za­to­rzy pro­szą o zabra­nie ze sobą wła­snych
słu­cha­wek. Jeśli nie możesz przyjść z asy­sten­tem, chęt­nie pomo­gą
? zgłoś im, jeśli potrze­bu­jesz oso­by towa­rzy­szą­cej, posta­ra­ją się
pomóc.

Orga­ni­za­to­rzy pro­szą rów­nież o zaopa­trze­nie się w środ­ki ochro­ny
oso­bi­stej (np. zabra­nie i nosze­nie masecz­ki), a tak­że zacho­wa­nie
2‑metrowej odle­gło­ści mię­dzy spacerowiczami.

Wasze zdro­wie jest najważniejsze!

Na zgło­sze­nia orga­ni­za­to­rzy cze­ka­ją do piąt­ku 31.07 do godzi­ny 16:00.

 Wię­cej infor­ma­cji — Face­bo­ok [11]

Współ­pra­ca

 Kolek­tyw Rze­czy­wi­ste Doświad­cze­nia zapra­sza NGO na kon­sul­ta­cje stron
inter­ne­to­wych! Rze­czy­wi­ste Doświad­cze­nia two­rzą spe­cja­li­ści user
expe­rien­ce. Orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we oraz ruchy spo­łecz­ne mogą liczyć
na wspar­cie pro bono od eks­per­tów w zakre­sie roz­wo­ju kana­łów
cyfro­wych.

Kolek­tyw Rze­czy­wi­ste Doświad­cze­nia pro­po­nu­je bez­płat­ne kon­sul­ta­cje
indy­wi­du­al­ne (bez­po­śred­nio lub on-line) w celu stwo­rze­nia od pod­staw
lub popra­wie­nia stron inter­ne­to­wych orga­ni­za­cji. Przyj­mu­je tak­że
zle­ce­nia na prze­pro­wa­dze­nie audy­tu, z któ­re­go NGO otrzy­ma raport wraz z
reko­men­da­cja­mi zmian.

Kon­takt do Lokal­nych Lide­rek
(dzia­ła­nie bez­po­śred­nie na tere­nie Wro­cła­wia, zdal­nie na tere­nie
całe­go woje­wódz­twa dolnośląskiego):

- Mał­go­rza­ta Iwań­ska: ‘m.iwanska@rzeczywiste.org’
- Mar­ta Dama­sie­wicz: ‘m.damasiewicz@rzeczywiste.org

Wolon­ta­riat

 Rekru­ta­cja wolon­ta­riu­szy do sto­wa­rzy­sze­nia Mara­to­nu Pomy­słów
Spo­łecz­nych! Sto­wa­rzy­sze­nie Mara­ton Pomy­słów Spo­łecz­nych szu­ka
dodat­ko­wych rąk do pracy!

Dołącz do wolon­ta­ria­tu jako GROWTH HAC­KER!
To oso­ba, któ­ra szu­ka, kom­bi­nu­je, testu­je sku­tecz­ność pro­mo­cji w
social mediach. Lek­kie pió­ro i zapał do dzia­ła­nia będą dodat­ko­wym
atu­tem!
Two­im zada­niem będzie pro­mo­cja naszych dzia­łań w social mediach,
two­rze­nie kre­atyw­nych tre­ści na naszym fan­pa­ge­’u i prze­ję­cie ste­rów
new­slet­te­ra.

Razem z Mara­to­nem Pomy­słów spo­łecz­nych możesz:
- zyskać doświad­cze­nie w pra­cy w orga­ni­za­cji
- poznać kre­atyw­ny zespół
- mieć real­ny wpływ na kie­ru­nek roz­wo­ju pro­jek­tu
- współ­two­rzyć wyda­rze­nie inno­wa­cyj­ne w ska­li kra­ju
korzy­stać z zaso­bów orga­ni­za­cji (G‑Suite) i dostęp­nych szkoleń

Jeśli chcesz pod­jąć ręka­wi­cę — napisz krót­ką wia­do­mość:
- o Tobie i Two­ich zain­te­re­so­wa­niach
- o Two­im doświad­cze­niu
- jak tra­fi­łeś na Mara­ton
i wyślij na adres ‘kamila.grela@maratonpomyslow.pl’

Przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­sze­nia umó­wią się z Tobą na spo­tka­nie, na
któ­rym poznasz ich dzia­ła­nia od kuch­ni i będziesz mieć oka­zję do
zada­nia nur­tu­ją­cych cię pytań.

 Wię­cej infor­ma­cji — stro­na www [12]
 Wię­cej infor­ma­cji — Face­bo­ok [13]

Prze­ka­zu­je­my

 Jakie zmia­ny są potrzeb­ne w pol­skiej szko­le? RAPORT Fun­da­cja
Uni­wer­sy­tet Dzie­ci już od 5 lat orga­ni­zu­je spo­tka­nia (Śnia­da­nia
Przy­ja­ciół), na któ­rych gro­ma­dzą się przed­sta­wi­cie­le śro­do­wi­ska
edu­ka­cyj­ne­go, aka­de­mic­kie­go oraz biz­ne­so­we­go. Na każ­dym spo­tka­niu wraz
z zapro­szo­ny­mi gość­mi roz­ma­wia­li­śmy na tema­ty zwią­za­ne z pol­ską
edu­ka­cją. Każ­de ze spo­tkań przy­nio­sło nam ogrom wnio­sków na temat
tego, co moż­na zro­bić by umoż­li­wić dzie­ciom lep­szy start w
przy­szłość.

Fun­da­cja ser­decz­nie zapra­sza do zapo­zna­nia się z aktu­al­no­ścią na
naszej stro­nie wraz z rapor­tem PDF do pobra­nia. Jest to raport ze
spo­tkań zor­ga­ni­zo­wa­nych w latach 2019–2020. Zbie­ra on wszyst­kie
wytycz­ne potrzeb­ne do wpro­wa­dze­nia zmian w pol­skiej edu­ka­cji, opra­co­wa­ne
na pod­sta­wie roz­mów z przed­sta­wi­cie­la­mi róż­no­rod­nych środowisk.

-Jakie kom­pe­ten­cje potrzeb­ne są w XXI wie­ku?
-Jak prze­ka­zy­wać wie­dzę, roz­wi­jać kom­pe­ten­cje i mode­lo­wać posta­wy?
-Jaką rolę w edu­ka­cji odgry­wa­ją rela­cje?
-Jakie zda­nie na temat edu­ka­cji w Pol­sce mają uczniowie?

Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­du­je się w przy­go­to­wa­nym
przez Fun­da­cję Uni­wer­sy­tet Dzie­ci w/w raporcie.

Wszyst­kim z Pań­stwa, któ­rzy chęt­nie dzie­li­li się swo­imi opi­nia­mi
pod­czas spo­tkań, ser­decz­nie dziękujemy.

 Wię­cej infor­ma­cji [14]
 Raport [15]

Cie­ka­we

 Muzy­ka w naszym ogro­dzie. Cykl kon­cer­tów-spo­tkań z arty­sta­mi Pomysł
na pro­jekt Muzy­ka w naszym ogro­dzie naro­dził się z potrze­by
prze­nie­sie­nia muzy­ki
w nową prze­strzeń. W cza­sie, gdy sale kon­cer­to­we zosta­ły zamknię­te,
a arty­ści stra­ci­li
moż­li­wość wystę­po­wa­nia przez publicz­no­ścią ?na żywo?,
posta­no­wi­li­śmy zna­leźć miej­sce,
któ­re mogło­by stać się prze­strze­nią kon­cer­to­wą. Dzię­ki pro­gra­mo­wi
Kul­tu­ra w sie­ci
idea mia­ła szan­sę nabrać real­nych kształ­tów. Wyso­ka oce­na wnio­sku
świad­czy o tym, że
jest to potrzeb­ne, co też dostrze­gli też inni.

Cykl kon­cer­tów podzie­lo­ny został na 7 odcin­ków, a każ­dy z nich ma
swój temat prze­wod­ni. Tak
jak w ogro­dzie panu­je róż­no­rod­ność, tak w pro­jek­cie poka­za­ne jest,
że
muzy­ka kla­sycz­na też ma róż­ne obli­cza. Zapro­sze­nie arty­stów do tego
pro­jek­tu mia­ło na celu
wyko­rzy­sta­nie jak naj­więk­szej ilość barw instru­men­tów. Będzie
kwin­tet dęty, kwar­tet
smycz­ko­wy, soli­ści, śpie­wa­cy oraz orkie­stra kameralna.

Począw­szy od 10 lip­ca kolej­ne odcin­ki będą udo­stęp­nia­ne raz w
tygo­dniu na stro­nie
http://muzykawnaszymogrodzie.pl/ . Nie tyl­ko melo­ma­ni znaj­dą coś dla
sie­bie. Pro­jekt, będą­cy odpo­wie­dzią na zapo­trze­bo­wa­nie obco­wa­nia z
kul­tu­rą w cza­sach
pan­de­mii, skie­ro­wa­ny jest dla wszyst­kich osób poszu­ku­ją­cych cie­ka­wych
wyda­rzeń
kul­tu­ral­nych w sieci.

Pro­jekt reali­zu­je Fun­da­cja Forum Artis im. Mar­ka Tra­cza z Wrocławia.

 Pla­kat [16]

Poszu­ku­je­my

 Meble do odda­nia! W związ­ku ze zmia­ną biu­ra Fun­da­cja Uni­wer­sy­tet
Dzie­ci ma do odda­nia 10 krze­seł z roz­kła­da­nym sto­li­kiem (zdję­cie
poni­żej).

Krze­sła są uży­wa­ne, ale w sta­nie dobrym.
Krze­sła są do odbio­ru na ul. Pił­sud­skie­go we Wrocławiu.

Zain­te­re­so­wa­ne orga­ni­za­cje pro­si­my o kontakt:

Mar­ta Kocha­no­wicz
p.o. Dyrek­tor Wolon­ta­ria­tu
tele­fon: 694 696 535
mail: ‘marta.kochanowicz@ud.edu.pl’

 Pla­kat fun­da­cji [17]
 Zdję­cia krze­seł [18]

 Kon­takt do nas
› ul. Legnic­ka 65, Wro­cław
› tel. +48 71 359 75 00
› e‑mail: ‘biuro@sektor3.wroclaw.pl’
› www.sektor3.wroclaw.pl [1]
› www.fundacja-umbrella.org.pl [19]
 [20]

 [21] [19] [22]
 CZŁO­WIEK — NAJ­LEP­SZA INWE­STY­CJA
New­slet­ter jest jed­ną z form wspar­cia ofe­ro­wa­nych przez Wro­cław­skie
Cen­trum Wspie­ra­nia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych SEK­TOR 3. Cen­trum
pro­wa­dzo­ne jest przez Fun­da­cję “Umbrel­la”, współ­fi­nan­so­wa­ne ze
środ­ków Gmi­ny Wro­cław oraz środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach
Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego.

Links:
——
[1] http://www.sektor3.wroclaw.pl
[2] http://www.sektor3.wroclaw.pl/jesienna-edycja-hand-in-hand-przed-nami/
[3] https://bit.ly/HandInHand2020_ANKIETA
[4] http://www.sektor3.wroclaw.pl/bezplatne-konsultacje-w-centrum-sektor-3-zabezpieczenie-polisowe-dla-ngo/
[5] https://zmienpiec.pl/asystenci-zmien-piec?fbclid=IwAR1GRSHibt-14MImf3H_ezEze3twJNRQhX3vQdSTd0_bDXzEJKIHdTVIDTk
[6] http://www.sektor3.wroclaw.pl/hero-cms/uploads/media/8788.png
[7] https://www.aktywnislezanie.pl/index.php/triathlon-dla-januszy-i-grazyn-2020/
[8] https://www.facebook.com/TRIJanusziGrazyna/
[9] http://www.sektor3.wroclaw.pl/hero-cms/uploads/media/8782.pdf
[10] http://www.koloroterapia.fundacjamieszko.pl/
[11] https://www.facebook.com/events/2648945288689614
[12] https://maratonpomyslow.pl/
[13] https://www.facebook.com/MaratonPomyslow
[14] https://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/aktualnosci/jakie-zmiany-sa-potrzebne-w-polskiej-szkole/?fbclid=IwAR0z4M2e50c4EMdUJiD30FY7Vt1R6Wcbjv_obb-WD3QIoRMG1NcgCZqkIm8
[15] https://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/plik-do-pobrania/98
[16] http://www.sektor3.wroclaw.pl/hero-cms/uploads/media/8791.jpg
[17] http://www.sektor3.wroclaw.pl/hero-cms/uploads/media/8792.png
[18] http://www.sektor3.wroclaw.pl/hero-cms/uploads/media/8793.jpg
[19] http://www.fundacja-umbrella.org.pl
[20] http://pl-pl.facebook.com/CentrumSektor3
[21] http://www.efs.gov.pl/
[22] http://www.wroclaw.pl
[23] //www.sektor3.wroclaw.pl/hero-cms/includes/newsletter_signout.php?e=biuro@kson.pl&www.sektor3.wroclaw.pl/hero-cms/includes/newsletter_signout.php?e=biuro@kson.pl&

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds