Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sąsiedz­ki spa­cer z audio­de­skryp­cją — osie­dle Bro­chów we Wrocławiu

Fun­da­cja Kata­ryn­ka i Stre­fa Kul­tu­ry Wro­cław zapra­sza­ją na spa­cer z audio­de­skryp­cją po Brochowie!

  W sobo­tę, 1 sierp­nia, pozna­my osie­dlo­we ple­ne­ry, cie­ka­wą archi­tek­tu­rę i nie­zna­ne histo­rie, któ­re opi­sy­wać będzie­my przy pomo­cy audio­de­skryp­cji. Odwie­dzi­my m.in. wyre­mon­to­wa­ny dwo­rzec kole­jo­wy, naj­star­szy park we Wro­cła­wiu oraz licz­ne podwór­ka i zaka­mar­ki Brochowa.

  Wyciecz­kę popro­wa­dzi prze­wod­nik Szy­mon Mara­szew­ski, któ­ry Sąsiedz­kim spa­ce­rom prze­wo­dzi już od kil­ku lat.

  Spa­cer roz­pocz­nie się o godzi­nie 11:00. Udział jest bez­płat­ny, wzwiąz­ku z ogra­ni­czo­ną licz­bą miejsc pro­si­my o wcze­śniej­sze zapi­sy na adres mailo­wy: bezbarier@strefakultury.pl. Miej­sce zbiór­ki i szcze­gó­ło­wy regu­la­min prze­śle­my w odpo­wie­dzi zwrotnej.

  Pod­czas spa­ce­ru zapew­nia­my odbior­ni­ki do odsłu­cha­nia audio­de­skryp­cji, ale pro­si­my o zabra­nie ze sobą wła­snych słu­cha­wek Jeśli nie możesz przyjść z asy­sten­tem, chęt­nie pomo­że­my – zgłoś nam jeśli potrze­bu­jesz oso­by towa­rzy­szą­cej, posta­ra­my się pomóc.

  Bar­dzo pro­si­my też o zaopa­trze­nie się w środ­ki ochro­ny oso­bi­stej (np. zabra­nie i nosze­nie masecz­ki), a tak­że zacho­wa­nie 2‑metrowej odle­gło­ści mię­dzy spa­ce­ro­wi­cza­mi. Wasze zdro­wie jest dla nas najważniejsze!

Na zgło­sze­nia cze­ka­my do piąt­ku 31.07 do godzi­ny 16:00.
Wyda­rze­nie na Face­bo­oku:
https://www.facebook.com/events/2648945288689614
– 

http://fundacjakatarynka.pl/
http://adapter.pl/

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds