Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ogól­no­pol­ski Tur­niej Osób Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych w krę­glach klasycznych

Prze­my­ski Klub „Pod­kar­pa­cie” wraz z klu­ba­mi „Ikar” Lublin i „Sude­ty” Kłodz­ko, będą orga­ni­za­to­ra­mi cyklu 8 tur­nie­jów ogól­no­pol­skich w ramach pro­jek­tu „Sport szan­są na roz­wój 7” dofi­nan­so­wa­ne­go przez Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych.

 

KOMU­NI­KAT ORGANIZACYJNY

OGÓL­NO­POL­SKI TUR­NIEJ OSÓB NIE­WI­DO­MYCH
I SŁA­BO­WI­DZĄ­CYCH W KRĘ­GLACH KLASYCZNYCH

O „PUCHAR PODKARPACIA”

26 — 28.06.2020 r. Brzesko

 

Tur­niej dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków PFRON w ramach zada­nia
 „Sport szan­są na roz­wój 7”

ORGA­NI­ZA­TOR

Prze­my­ski Klub Spor­tu i Rekre­acji Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych „Pod­kar­pa­cie”

CEL

Popu­la­ry­za­cja krę­gli kla­sycz­nych wśród osób z dys­funk­cją narzą­du wzro­ku w stop­niu znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym, pod­nie­sie­nie ran­kin­gu, reha­bi­li­ta­cja społeczna.

TER­MIN i MIEJSCE

Tur­niej zosta­nie roze­gra­ny w dniach 26 – 28.06.2020r. w Brzesku.

Miej­sce roz­gry­wek: Krę­giel­nia BOSiR ul. Bro­war­na 13a

Miej­sce zakwa­te­ro­wa­nia i wyży­wie­nia: Szkol­ne Schro­ni­sko Mło­dzie­żo­we
ul. Pia­stow­ska 2b, Brzesko

Stro­na inter­ne­to­wa: https://www.ssm-brzesko.pl/

Zgło­sze­nia  uczest­ni­ków tur­nie­jów przyj­mu­je  kie­row­nik pro­jek­tu e‑mailem klubpodkarpacie@wp.pl  w ter­mi­nie do 16.06.2020r.

W zgło­sze­niu podać: imię i nazwi­sko zawod­ni­ka, PESEL, sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści, adres zamiesz­ka­nia, nr tele­fo­nu, nazwę klu­bu oraz kate­go­rię startową.

Przy­jazd uczest­ni­ków w dniu 26.06.2020 r. w godzi­nach popołudniowych.

Dodat­ko­we infor­ma­cje uzy­skać moż­na pod nume­rem tele­fo­nu 609 807 201 lub 16 670 24 44.

UCZEST­NI­CY

Uczest­ni­ka­mi tur­nie­ju są oso­by posia­da­ją­ce sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny z powo­du dys­funk­cji wzro­ku, zgło­sze­ni przez swo­je kluby.

Reali­zo­wa­ny pro­jekt prze­wi­du­je orga­ni­za­cje cyklu ośmiu tur­nie­jów. Uczest­nik pro­jek­tu może wziąć udział tyl­ko w jed­nym tur­nie­ju z ośmiu orga­ni­zo­wa­nych przez Prze­my­ski Klub „Pod­kar­pa­cie” w pozo­sta­łych tur­nie­jach może wziąć udział opła­ca­jąc peł­ną kwo­tę za pobyt.

WSZY­SCY ZAKWA­LI­FI­KO­WA­NI UCZEST­NI­CY NA TUR­NIEJ PRZY­WO­ŻĄ KSE­RO ORZE­CZE­NIA O NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NO­ŚCI
Z TYTU­ŁU NARZĄ­DU WZROKU !!!

ODPŁAT­NOŚĆ

Każ­dy uczest­nik zobo­wią­za­ny jest do uisz­cze­nia opła­ty w wyso­ko­ści 40,00 zł

Wpi­so­we płat­ne przed roz­po­czę­ciem tur­nie­ju na kon­to Prze­my­skie­go Klu­bu „Pod­kar­pa­cie”
91 9093 1020 2007 0700 0901 0004
lub gotów­ką u koor­dy­na­to­ra pod­czas odpra­wy technicznej.

SYS­TEM ROZGRYWEK

Tur­niej odby­wać się będzie zgod­nie z Regu­la­mi­nem PZK w Krę­glach Kla­sycz­nych. Zawod­ni­cy star­tu­ją z podzia­łem na kate­go­rie B1, B2 i B3 osob­no kobie­ty i męż­czyź­ni. Zawod­ni­cy w kate­go­rii B1 star­tu­ją w opa­trun­kach medycz­nych oraz goglach. Orga­ni­za­tor zabez­pie­cza opa­trun­ki medyczne.

Przy­po­mi­na­my, iż star­tu­ją­cy zawod­ni­cy win­ni posiadać:

  • · strój sportowy;
  • · obu­wie spor­to­we (prze­zna­czo­ne wyłącz­nie do startu),

Klu­by bio­rą­ce udział w Tur­nie­ju pro­si się o wypo­sa­że­nie swo­ich zawod­ni­ków w stro­je klubowe.

Asy­stent – prze­wod­nik oso­by cał­ko­wi­cie nie­wi­do­mej może uczest­ni­czyć
w tur­nie­ju za spe­cjal­ną zgo­dą organizatora.

Orga­ni­za­tor nie ubez­pie­cza od nie­szczę­śli­wych wypad­ków i utra­ty rze­czy oso­bi­stych zawod­ni­ków oraz asystentów.

Dla zwy­cięz­ców tur­nie­ju prze­wi­dzia­ne są pucha­ry. Za ewen­tu­al­ne zmia­ny i popraw­ki do niniej­sze­go komu­ni­ka­tu odpo­wie­dzial­ny jest kie­row­nik projektu.

UWA­GA! W związ­ku z obec­ną sytu­acją w Pol­sce, tur­niej orga­ni­zo­wa­ny będzie zgod­nie z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi zasa­da­mi
i ogra­ni­cze­nia­mi zwią­za­ny­mi z sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną
w kraju.

W dniu przy­jaz­du każ­dy zawod­nik i asy­stent zobo­wią­za­ny będzie
do pod­pi­sa­nia oświad­cze­nia o sta­nie zdro­wia i bra­ku prze­ciw­wska­zań
do udzia­łu w ogól­no­pol­skim tur­nie­ju dla osób nie­wi­do­mych
i słabowidzących.

Kie­row­nik projektu

Jerzy Andrej­ko