Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dol­no­ślą­scy pra­co­daw­cy na spo­tka­niu w KSON

stabilne szkolenie straż granicznax400Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych reali­zu­je we współ­pra­cy z PFRON dwa pro­jek­ty w ramach pro­gra­mu „Sta­bil­ne zatrud­nie­nie — oso­by nie­peł­no­spraw­ne w admi­ni­stra­cji i służ­bie publicz­nej”. Pole­ga­ją one na akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi poprzez sta­że zawo­do­we w jed­nost­kach admi­ni­stra­cji publicz­nej. Adre­sa­tem sta­ży są oso­by w wie­ku pro­duk­cyj­nym, nie­za­trud­nio­ne, a nowo­ścią w tym pro­jek­cie jest to, że nie pre­fe­ru­je się żad­nych grup nie­peł­no­spraw­no­ści, czy­li jest to pro­gram dla wszyst­kich nie­peł­no­spraw­nych! Ofer­ty sta­ży przy­go­to­wa­no w opar­ciu o zapo­trze­bo­wa­nie jed­no­stek admi­ni­stra­cji publicz­nej w woje­wódz­twach: mazowieckim(Warszawa),opolskim, lubu­skim, łódz­kim, ślą­skim (Kato­wi­ce) i dol­no­ślą­skim (Wro­cław, Lubań i Szklar­ska Porę­ba). Po okre­sie sta­żu nie­peł­no­spraw­ni sta­ży­ści mają szan­sę na pod­ję­cie pra­cy, któ­ra nie­ko­niecz­nie doty­czy, jak to dotych­czas czę­sto bywa­ło, pod­rzęd­nych sta­no­wisk, bo np. w Mini­ster­stwach są to odpo­wie­dzial­ne, czę­sto wyspe­cja­li­zo­wa­ne sta­no­wi­ska urzęd­ni­cze. Taki­mi sta­ża­mi obej­mie­my: mówi Moni­ka Żak- koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu, oko­ło 250 nie­peł­no­spraw­nych sta­ży­stów, a potem mam nadzie­ję, pra­cow­ni­ków tych urzędów.

W dniu 07.02.2020 r. zor­ga­ni­zo­wa­no w KSON pierw­sze szko­le­nie, na któ­rym obec­nych było 9 przed­sta­wi­cie­li przy­szłych pra­co­daw­ców repre­zen­tu­ją­cych: Urząd Woje­wódz­ki we Wro­cła­wiu, Powia­to­wy Inspek­to­rat Nad­zo­ru Budow­la­ne­go w Kro­śnie Odrzań­skim i Ośro­dek Szko­leń Spe­cja­li­stycz­nych Stra­ży Gra­nicz­nej w Luba­niu i Szklar­skiej Porę­bie. Celem głów­nym szko­le­nia było zwięk­sze­nie wie­dzy i pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści na temat nie­peł­no­spraw­no­ści i spo­łecz­ne­go funk­cjo­no­wa­nia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz pro­mo­cja osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi jako peł­no­war­to­ścio­wych pra­cow­ni­ków, czy­li zwró­ce­nie uwa­gi na moż­li­wo­ści tych osób , a nie tyl­ko na ich ogra­ni­cze­nia. W trak­cie 5 godzin­ne­go szko­le­nia tre­ne­rzy pra­cy i dorad­cy zawo­do­wi wyja­śnia­li też na czym pole­ga isto­ta pro­jek­tu i jak pra­co­wać z oso­ba­mi z róż­ny­mi rodza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści. Przed­sta­wio­no rów­nież zasa­dy poli­tyk hory­zon­tal­nych wobec zatrud­nie­nia nie­peł­no­spraw­nych na otwar­tym ryn­ku pra­cy. Mamy nadzie­ję: mówi spe­cja­li­sta ds. rekru­ta­cji Agniesz­ka Nowak z KSON‑u, że w ślad za naj­więk­szy­mi w Pol­sce pra­co­daw­ca­mi, jaki­mi są jed­nost­ki admi­ni­stra­cji rzą­do­wej pój­dą rów­nież jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Doty­czy to przede wszyst­kim obsza­rów o szcze­gól­nych potrze­bach zatrud­nie­nio­wych osób nie­peł­no­spraw­nych, tj. w Urzę­dach Miast, Gmin, Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go etc. Jest bar­dzo duże zain­te­re­so­wa­nie tym pro­jek­tem. Na począt­ku lute­go br. odby­ło się spo­tka­nie w Urzę­dzie Pra­cy w Luba­niu, na któ­re zapro­szo­no oso­by nie­peł­no­spraw­ne poszu­ku­ją­ce pra­cy. Na 7 zapla­no­wa­nych miejsc sta­żo­wych w Ośrod­ku Szko­leń Spe­cja­li­stycz­nych Stra­ży Gra­nicz­nej w Luba­niu i Szklar­skiej Porę­bie zgło­si­ło się aż 30 osób, z cze­go z żalem musie­li­śmy wybrać 7 naj­lep­szych: mówi pani Agnieszka.

Pro­jekt „Sta­bil­ne zatrud­nie­nie- oso­by nie­peł­no­spraw­ne w admi­ni­stra­cji i służ­bie publicz­nej” trwa do koń­ca roku 2020. Nadal przyj­mu­je­my zgło­sze­nia doty­czą­ce miejsc pra­cy w War­sza­wie, Łodzi, Opo­lu, Kato­wi­cach i oczy­wi­ście na Dol­nym Ślą­sku. Z zasa­da­mi pro­jek­tu moż­na zapo­znać się na stro­nie Inter­ne­to­wej pro­jek­tu www. administracja-praca-kson.pl lub mailo­wo na koordynator@kson.pl, tele­fo­nicz­nie 75752 42 54, 800 700 025 (bez­płat­ne połą­cze­nie) oraz oso­bi­ście w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 do 16:00.