Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­mo­wy o regio­nie — Deba­ta przed­wy­bor­cza cz. 1

poster ROZx200W deba­cie pro­wa­dzo­nej przez Jac­ka Rogul­skie­go spo­tka­li się Krzysz­tof Mróz, Jerzy Pokój i Kazi­mierz Kli­mek — kan­dy­da­ci do Sen­tu. Czy ist­nie­je moż­li­wość współ­pra­cy na sce­nie poli­tycz­nej? Czy komu­ni­ka­cja Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej z pozo­sta­ły­mi regio­na­mi Pol­ski może być wygod­niej­sza i szybsza?

http://radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/23-audycje/proo-rozmowy-o-regionie/295‑2019-10–09-rozmowy-o-regionie-debata-przedwyborcza-cz‑1

http://www.radiokson.pl/index.php

KSON www stopka proo niwx600