Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

RADIO KSON wyróż­nio­ne na 17 tar­gach reha­bi­li­ta­cyj­nych w Warszawie

radio kson idol 2x400Tego­rocz­na, XVII edy­cja Kon­fe­ren­cji REHA FOR THE BLIND IN POLAND — kra­jo­wych tar­gów dla osób sła­bo­wi­dzą­cych i nie­wi­do­mych odby­ła się pod hono­ro­wym Patro­na­tem Mał­żon­ki Pre­zy­den­ta RP Aga­ty Korn­hau­ser-Dudy w paź­dzier­ni­ku tego roku.

KSON www stopka proo niwKon­fe­ren­cja odby­wa­ła się na Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go oraz w Cen­trum Nauki Koper­nik w War­sza­wie. W czte­rech salach trwa­ły pre­zen­ta­cje i pane­le dys­ku­syj­ne doty­czą­ce potrzeb osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych. Tar­gi odwie­dzi­ło ponad 1000 osób z całej Pol­ski, któ­rzy mie­li szan­se wzię­cia udzia­łu w jed­nym z pane­li tema­tycz­nych doty­czą­cych: współ­cze­snej medy­cy­ny w służ­bie odzy­ski­wa­nia widze­nia; wycho­wa­nia, kształ­ce­nia oraz reha­bi­li­ta­cji osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych; wspar­cia dla inno­wa­cji w dzie­dzi­nie niwe­lo­wa­nia skut­ków nie­peł­no­spraw­no­ści wzro­ku oraz  współ­cze­snych wymo­gów doty­czą­cych insty­tu­cji i orga­ni­za­cji spo­łecz­nych. W tym samym cza­sie odwie­dza­ją­cy tar­gi mogli obej­rzeć wysta­wy tema­tycz­ne poświę­co­ne dzia­łal­no­ści insty­tu­cji i Orga­ni­za­cji Pożyt­ku Publicz­ne­go, „Świat doty­ku i dźwię­ku” oraz boga­tą pre­zen­ta­cję nowo­cze­snych tech­no­lo­gii uła­twia­ją­cych codzien­ne życie osób nie­wi­do­mych i niedowidzących.

Wśród pre­zen­to­wa­nych urzą­dzeń dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ła się  przy­staw­ka do oku­la­rów roz­po­zna­ją­ca twa­rze i czy­ta­ją­ca tekst, powięk­szal­ni­ki tek­stu oraz lupy elek­tro­nicz­ne, „gada­ją­ce wagi”, urzą­dze­nie do roz­po­zna­wa­nia kolo­rów i wie­le innych inno­wa­cji tech­no­lo­gicz­nych, o któ­rych jak się wyda­je śro­do­wi­sko inwa­li­dów wzro­ku nie ma poję­cia. Na tar­gach oprócz innych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych był obec­ny tak­że Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Zgło­si­li­śmy – mówi Remi­giusz Ste­fa­niak z KSON — chęć zor­ga­ni­zo­wa­nia podob­nej wysta­wy w Jele­niej Górze, w roku 2020.radio kson idol 1x400

Inau­gu­ra­cja Kon­fe­ren­cji mia­ła miej­sce w Cen­trum Nauki Koper­nik w War­sza­wie, gdzie Kapi­tu­ła Ogól­no­pol­skie­go Ple­bi­scy­tu Idol 2019 roz­da­ła tego­rocz­ne nagro­dy. W kate­go­rii Media trze­cie miej­sce zdo­by­ło Radio KSON, a wyróż­nie­nie w imie­niu Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych i zespo­łu redak­cyj­ne­go ode­bra­li: Remi­giusz Ste­fa­niak i Rafał Kon­dra­ciuk z Radia KSON. War­to zauwa­żyć, że tą inter­ne­to­wą roz­gło­śnię radio­wą w znacz­nym stop­niu two­rzą oso­by nie­do­wi­dzą­ce, któ­re czę­sto w swo­ich audy­cjach poru­sza­ją spra­wy wyrów­ny­wa­nia szans dla inwa­li­dów wzro­ku. Radio nada­je w cyklu 24 godzin­nym pre­zen­tu­jąc pięć pre­mier tygo­dnio­wo. Sta­ra­my się – mówi Rafał Kon­dra­ciuk – doty­kać naj­bar­dziej istot­nych ele­men­tów życia w Jele­niej Górze, regio­nie, ale i w kra­ju. To radio infor­ma­cyj­ne prze­ka­zu­ją­ce rów­nież naj­waż­niej­sze tre­ści dla osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym, łącz­nie z komu­ni­ka­ta­mi Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych i innych kra­jo­wych oraz regio­nal­nych insty­tu­cji państwowych.

radio kson idol 3x400Dużym suk­ce­sem Radia KSON było pozy­ska­nie dofi­nan­so­wa­nia na reali­za­cję pro­jek­tu „Przez media do sta­bil­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i inte­gra­cji we wszyst­kich aspek­tach życia”, sfi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści – Cen­trum Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go. Zdo­by­te dofi­nan­so­wa­nie daje radiu tech­nicz­ne i  reali­za­tor­skie pod­sta­wy do dal­sze­go roz­wo­ju rozgłośni.

Radia KSON moż­na słu­chać za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej www.radiokson.pl, przez wybra­nie przy­ci­sku „SŁU­CHAJ (>) RADIO KSON” lub w dzia­le Audy­cji uru­cha­mia­jąc odtwa­rzacz dowol­nej audy­cji archi­wal­nej. Nie­ustan­nie zespół redak­cyj­ny poszu­ku­je pasjo­na­tów i dzien­ni­ka­rzy zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą z Radiem KSON. Zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do kon­tak­tu pod adre­sem mailo­wym radio@kson.pl.

KSON www stopka proo niw

KSON