Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowy pro­jekt: door-to-door i likwi­da­cja barier architektonicznych

logo PFRON wersja podstawowa RGB 01Infor­ma­cja pra­so­wa PFRON

Trans­port typu „door-to-door” dla osób o ogra­ni­czo­nej mobil­no­ści oraz dosto­so­wa­nia archi­tek­to­nicz­ne w budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych – to głów­ne cele dzia­łań, któ­re będzie reali­zo­wał Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Z udo­god­nień sko­rzy­sta­ją jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go (JST), w tym gmi­ny o pro­fi­lu miej­sko-wiej­skim. Reali­za­cja pro­jek­tu to wynik umo­wy pod­pi­sa­nej 7 sierp­nia br. pomię­dzy Mini­ster­stwem Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej a PFRON-em.

Dzię­ki pod­pi­sa­nej w MRPiPS umo­wie z PFRON bene­fi­cjen­ci pro­jek­tu będą mogli sko­rzy­stać z indy­wi­du­al­ne­go trans­por­tu dla osób nie­peł­no­spraw­nych do pla­có­wek zdro­wia czy reha­bi­li­ta­cyj­nych oraz popra­wić dostęp­ność budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych, osie­dlo­wych i publicz­nych. Waż­nym ele­men­tem zmian będzie budo­wa pod­jaz­dów i  moder­ni­za­cja wind, m.in. zosta­ną wypo­sa­żo­ne w sys­te­my dźwię­ko­we z napi­sa­mi braj­low­ski­mi, sys­te­my doty­ko­we i wizualne.

Sys­te­ma­tycz­nie, krok po kro­ku, sta­ra­my się reali­zo­wać kolej­ne pro­jek­ty, któ­re mają zmie­nić prze­strzeń publicz­ną tak, by oso­by nie­peł­no­spraw­ne mogły aktyw­nie uczest­ni­czyć i w życiu zawo­do­wym, i spo­łecz­nym, żeby mogły docie­rać do pla­có­wek zdro­wia czy na reha­bi­li­ta­cję. Teraz dostęp indy­wi­du­al­ny nie jest prak­tycz­nie moż­li­wy. My chce­my to zmie­nić i dla­te­go szu­ka­my nowych pro­jek­tów, wspól­nie z Pań­stwo­wym Fun­du­szem Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych pra­cu­je­my nad nowy­mi pomy­sła­mi po to, by popra­wić jakość życia osób nie­peł­no­spraw­nych i potrze­bu­ją­cych wspar­cia – powie­dział pod­czas brie­fin­gu Krzysz­tof Michał­kie­wicz, peł­no­moc­nik rzą­du ds. osób nie­peł­no­spraw­nych i sekre­tarz sta­nu w MRPiPS. W imie­niu MRPiPS umo­wę pod­pi­sy­wał mini­ster Kazi­mierz Kuber­ski, pod­se­kre­tarz stanu.

Pro­ble­ma­ty­ka zwią­za­na z tak sze­ro­ko poj­mo­wa­ną dostęp­no­ścią doty­ka wszyst­kie gru­py osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, nie­za­leż­nie od wie­ku czy posia­da­nych scho­rzeń. W dys­po­zy­cji nasze­go resor­tu, w obsza­rze wspar­cia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój znaj­du­je się ponad 400 mln zł. Łącz­na war­tość pro­jek­tów reali­zo­wa­nych przez PFRON to 148 mln zł, co sta­no­wi 37 % tych środ­ków. Jed­nym z pro­jek­tów zapro­po­no­wa­nych przez PFRON jest pro­jekt pt. „Usłu­gi indy­wi­du­al­ne­go trans­por­tu door-to-door oraz popra­wa dostęp­no­ści archi­tek­to­nicz­nej wie­lo­ro­dzin­nych budyn­ków miesz­kal­nych” o łącz­nej war­to­ści ok. 54 mln zł, w tym ze środ­ków EFS —  45 mln zł oraz środ­ków budże­tu pań­stwa – 9 mln zł — powie­dział Kazi­mierz Kuberski.

Door-to-door – nowa usłu­ga trans­por­to­wa dla osób niepełnosprawnych

Pro­jekt pod szyl­dem „door-to-door” ma wpro­wa­dzić nową jakość usług trans­por­to­wych w jed­nost­kach samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, szcze­gól­nie na obsza­rach wiej­skich, w któ­rych dostęp do pla­có­wek zdro­wia czy pla­có­wek reha­bi­li­ta­cji, a nawet do zakła­dów pra­cy na otwar­tym ryn­ku jest utrud­nio­ny. Dzi­siaj oso­ba nie­peł­no­spraw­na musi korzy­stać z środ­ków trans­por­tu zbio­ro­we­go, któ­ry nie zapew­nia w wystar­cza­ją­cym stop­niu bez­po­śred­nie­go dotar­cia do danych pla­có­wek. – Dota­cje na uru­cho­mie­nie usług trans­por­tu „door-to-door” dla osób o ogra­ni­czo­nej mobil­no­ści oraz na dosto­so­wa­nia archi­tek­to­nicz­ne w budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych to dzia­ła­nia mają­ce bez­po­śred­ni wpływ na życie codzien­ne osób bory­ka­ją­cych się z taki­mi trud­no­ścia­mi w naszym kra­ju. Oso­by doświad­cza­ją­ce pro­ble­mów w prze­miesz­cza­niu się są nara­żo­ne na wyklu­cze­nie i rza­dziej podej­mu­ją aktyw­ność spo­łecz­ną czy zawo­do­wą. W ramach nowe­go pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go przez PFRON jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go będą mogły sko­rzy­stać z gran­tów, w ramach któ­rych zli­kwi­do­wa­ne zosta­ną prze­szko­dy archi­tek­to­nicz­ne i pro­ble­my trans­por­to­we – zauwa­ża pre­zes zarzą­du PFRON Mar­le­na Maląg. Jak doda­je, Fun­dusz sta­ra się się­gać rów­nież po te pro­gra­my, któ­re moż­na reali­zo­wać ze środ­ków euro­pej­skich. – Się­ga­my po środ­ki euro­pej­skie, by zmie­niać stan­dar­dy, zwięk­szać dostęp­ność, ale przede wszyst­kim popra­wiać aktyw­ność osób nie­peł­no­spraw­nych – mówi Mar­le­na Maląg.

Likwi­da­cja barier architektonicznych 

Uspraw­nie­nia archi­tek­to­nicz­ne w budyn­kach miesz­kal­nych powin­ny pole­gać na dosto­so­wa­niu obiek­tu w taki spo­sób, by oso­by nie­peł­no­spraw­ne mogły samo­dziel­nie korzy­stać z jego czę­ści wspól­nych. Zakres uspraw­nień jest sze­ro­ki i obej­mu­je m.in. mon­taż barie­rek, pod­jaz­dów, pod­no­śni­ków, wpro­wa­dze­nie roz­wią­zań bez­pro­go­wych, mon­taż lek­ko otwie­ra­ją­cych się drzwi czy auto­ma­tycz­ne­go oświe­tle­nia. Wśród innych zmian moż­na wymie­nić insta­la­cję włącz­ni­ków na wyso­ko­ści umoż­li­wia­ją­cej korzy­sta­nie z nich przez oso­by na wóz­kach, uspraw­nie­nia dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych (np. ozna­cze­nia szkla­nych drzwi, przy­ci­ski kla­wi­szo­we, ozna­cze­nia doty­ko­we, napi­sy braj­low­skie lub ozna­cze­nia wypu­kłe). Uspraw­nie­nia powin­ny być przy­go­to­wy­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem zasad uni­wer­sal­ne­go projektowania.

Cały pro­jekt z budże­tem się­ga­ją­cym ponad 53,7 mln zł jest kolej­nym kro­kiem dla reali­za­cji rzą­do­we­go Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus, w ramach któ­re­go pod­ję­te zosta­ną kolej­ne dzia­ła­nia zmniej­sza­ją­ce wyklu­cze­nie spo­łecz­ne powo­do­wa­ne barie­ra­mi. – Ten pro­jekt jest już kolej­nym w cią­gu ostat­nie­go mie­sią­ca, któ­ry wzmac­nia dzia­ła­nia na rzecz pro­gra­mu Dostęp­ność Plus. Przed kil­ko­ma dnia­mi pod­pi­sa­na zosta­ła umo­wa doty­czą­ca szko­le­nia pra­cow­ni­ków trans­por­tu zbio­ro­we­go, co ma na celu rów­nież popra­wę jako­ści usług dla osób nie­peł­no­spraw­nych – doda­je Mar­le­na Maląg. PFRON reali­zu­je tak­że wła­sny pro­gram pod nazwą „Wyrów­ny­wa­nia róż­nic”, w któ­rym podob­ne dzia­ła­nia reali­zo­wa­ne przy współ­pra­cy z samo­rzą­da­mi są wzmac­nia­ne budże­tem się­ga­ją­cym ponad 65 mln zł.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds