Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE NR 02/11/2018

hoteldoty­czą­ce usłu­gi hote­lo­wo-gastro­no­micz­nej wraz z wyna­ję­ciem sal szko­le­nio­wych w ramach pro­jek­tu „Oswo­ić sta­rość” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w ramach pro­gra­mu ASOS 2012–2020

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (zwa­ny dalej: Zama­wia­ją­cym) 58–500 Jele­nia Góra os. Robot­ni­cze 47a, zwra­ca się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty cenowej.

1. OKRE­ŚLE­NIE TRY­BU ZAMÓ­WIE­NIA: Niniej­sze postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­ne jest zgod­nie z zasa­dą konkurencyjności

2. LOKA­LI­ZA­CJA WYKO­NA­NIA USŁU­GI: obiekt poło­żo­ny na mie­ście Czę­sto­cho­wa /lub w odle­gło­ści do 30 km/

3. OPIS PRZED­MIO­TU ZAMÓ­WIE­NIA: Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest usłu­ga hote­lo­wo-gastro­no­micz­na dla 20 osób zgod­nie ze specyfikacją:

• 1 noc­leg dla 20 osób w ter­mi­nie 24.11–25.11. 2018 r. w poko­jach: dwu­oso­bo­wych [poko­je z oddziel­ny­mi łóż­ka­mi, z peł­nym węzłem sani­tar­nym (WC, kabi­na prysznicowa/wanna, umy­wal­ka)
W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści podzie­le­nia uczest­ni­ków pomię­dzy poko­je dwu­oso­bo­we, np. z powo­du nie­rów­ne­go podzia­łu wg płci, wyko­naw­ca zapew­ni poko­je jed­no­oso­bo­we.
Wyży­wie­nie dla 20 osób w ter­mi­nie 24.11.–25.11.2018
- 1 dzień: obiad + kola­cja
-2 dzień: śnia­da­nie (szwedz­ki stół)
Zapew­nie­nie noc­le­gu i wyży­wie­nia (jw.) dla 1 oso­by – opie­ku­na gru­py, gra­tis (łącz­na licz­ba prze­by­wa­ją­cych osób to 21 – przy czym kal­ku­la­cję-ofer­tę pro­szę przed­sta­wić na 20 osób).
Spe­cy­fi­ka­cja posił­ków:
Obiad skła­dać się ma co naj­mniej z dwóch dań i napo­ju.
Kola­cja skła­dać się ma co naj­mniej z dwóch dań cie­płych, zim­nych przy­sta­wek, gorą­ce­go napo­ju i wody.
Śnia­da­nie – bufet.
Spe­cy­fi­ka­cja obiek­tu:
- stan­dard co naj­mniej trzy­gwiazd­ko­wy
- obiekt musi być przy­sto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych
- zapew­nie­nie bez­płat­nych miejsc par­kin­go­wych
- hotel z dobrym dostę­pem do komu­ni­ka­cji publicz­nej,
Kod CPV 55110000–4 – Hote­lar­skie usłu­gi noc­le­go­we ; 55300000–3 — Usłu­gi restau­ra­cyj­ne i doty­czą­ce poda­wa­nia posił­ków ; 55120000–7 – Usłu­gi hote­lar­skie w zakre­sie spo­tkań i kon­fe­ren­cji obej­mu­ją­ce najem sali konferencyjnej

5. TER­MIN WYKO­NA­NIA USŁU­GI: Usłu­ga hote­lo­wo-gastro­no­micz­na będzie reali­zo­wa­na w ter­mi­nie od 24.11.2018 do 25.11.2018 r.

6. WARUN­KI UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU: O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą się ubie­gać Wyko­naw­cy któ­rzy:
a) Posia­da­ją upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści, jeśli prze­pi­sy pra­wa nakła­da­ją obo­wią­zek posia­da­nie takich upraw­nień;
b) Dys­po­nu­ją poten­cja­łem tech­nicz­nym do wyko­na­nia zamó­wie­nia.
Nie­speł­nie­nie cho­ciaż­by jed­ne­go z wymie­nio­nych wyżej warun­ków skut­ko­wać będzie wyklu­cze­niem poten­cjal­ne­go Wyko­naw­cy z postę­po­wa­nia (ofer­tę Wyko­naw­cy wyklu­czo­ne­go uwa­ża się za odrzuconą).

7. WYŁĄ­CZE­NIE POD­MIO­TÓW POWIĄ­ZA­NYCH Z ZAMA­WIA­JĄ­CYM Z UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU: Zama­wia­ją­cy infor­mu­je, że nie może udzie­lać zamó­wie­nia pod­mio­tom powią­za­nym z nim oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo. Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy Zama­wia­ją­cym lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy a wyko­naw­cą, pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na:
a) Uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki oso­bo­wej;
b) Posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji;
c) Peł­nie­niu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, peł­no­moc­ni­ka;
d) Pozo­sta­wa­niu w związ­ku mał­żeń­skim, w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia opie­ki lub kurateli.

8.KRYTERIA WYBO­RU OFER­TY: Kry­te­ria wybo­ru ofer­ty sta­no­wią: — cena: 50% ( max 100 pkt. ), — warun­ki poby­tu i loka­li­za­cji: 50% (max 50 pkt.). Spo­sób przy­zna­wa­nia punk­ta­cji Osta­tecz­ną licz­bę punk­tów sta­no­wić będzie suma punk­tów za cenę plus punk­ty za warun­ki poby­tu i loka­li­za­cji tj.
PUNK­TA­CJA wg wzo­ru: K = ( A x 50%)+(B x 50%)
Gdzie: A — Cena ofer­ty B — Warun­ki poby­tu i loka­li­za­cji K — Uzy­ska­na licz­ba punk­tów
Ofe­rent, któ­ry zapro­po­no­wał naj­niż­szą cenę otrzy­mał 100 pkt za kry­te­rium „A” nato­miast pozo­sta­li ofe­ren­ci odpo­wied­nio mniej punk­tów wg wzo­ru: A=( Am : Ac) x 100 pkt.
gdzie: A- licz­ba punk­tów za kry­te­rium cena Am- naj­niż­sza cena wyni­ka­ją­ca ze zło­żo­nych ofert Ac- cena ofer­ty bada­nej Poda­na cena musi obej­mo­wać cenę brut­to.
Cena musi być poda­na w zło­tych pol­skich. B — Warun­ki poby­tu i loka­li­za­cji.
Mak­sy­mal­na ilość punk­tów, jaką moż­na uzy­skać w tym kry­te­rium jest rów­na 50 pkt.
Punk­ta­cja w tym kry­te­rium zosta­ła przy­zna­na według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku:
I. 15 pkt. – trzy­gwiazd­ko­wym, 25 pkt. — czte­ro­gwiazd­ko­wym.,
II. dostęp­ność komu­ni­ka­cji publicz­nej: 10 pkt. – duża dostęp­ność, 5 pkt. – śred­nia, 0 pkt. – mała.
III. Dodat­ko­we atrak­cje w cenie: stre­fa spa, basen, orga­ni­za­cja cza­su wol­ne­go, inne: 0–15 pkt.
Nie dopusz­cza się moż­li­wo­ści powie­rze­nia przez Wyko­naw­cę zamó­wie­nia pod­wy­ko­naw­com. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia kwo­ty, jaką Zama­wia­ją­cy dys­po­nu­je na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia, dopusz­cza się nego­cja­cji ofe­ro­wa­nej ceny. W przy­pad­ku, gdy pomi­mo nego­cja­cji stro­ny nie dopro­wa­dzą do zawar­cia umo­wy, zamó­wie­nie może zostać powie­rzo­ne (po uprzed­nich nego­cja­cjach) Wyko­naw­cy, któ­ry zło­żył kolej­ną pod wzglę­dem punk­to­wym ofertę.

9.PRZESŁANKI ODRZU­CE­NIA OFER­TY Zama­wia­ją­cy odrzu­ci ofer­tę, jeże­li:
1. Jej treść nie będzie odpo­wia­dać tre­ści zapy­ta­nia ofer­to­we­go,
2. Zosta­nie zło­żo­na po ter­mi­nie skła­da­nia ofert,
3. Będzie zawie­ra­ła rażą­co niską cenę (przed­mio­to­wa prze­słan­ka zosta­nie speł­nio­na, gdy cena ofer­ty będzie niż­sza mini­mum o 20% od kwo­ty któ­rą Zama­wia­ją­cy zamie­rza prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia),
4. Będzie nie­waż­na na pod­sta­wie odręb­nych przepisów.

10. UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘ­PO­WA­NIA Zama­wia­ją­cy unie­waż­ni postę­po­wa­nie, gdy: cena naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty prze­wyż­szy kwo­tę, któ­rą Zama­wia­ją­cy może prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia lub w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści osią­gnię­cia kom­pro­mi­su w nego­cja­cjach lub postę­po­wa­nie obar­czo­ne jest wadą unie­moż­li­wia­ją­cą zawar­cie waż­nej umowy.

11. DOKU­MEN­TY WYMA­GA­NE OD WYKO­NAW­CY Zama­wia­ją­cy ocze­ku­je, że ofer­ta będzie zawie­ra­ła opis pro­po­no­wa­ne­go przed­mio­tu zapy­ta­nia oraz jego cenę brut­to za noc­leg, wyży­wie­nie, wyna­jem sali. Ofer­ta powin­na zawie­rać zał nr 1.

12. OSO­BA UPRAW­NIO­NA DO KON­TAK­TU Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu, wyłącz­nie dro­gą mailową:koordynator@kson.pl

13. MIEJ­SCE, TER­MIN I SPO­SÓB SKŁA­DA­NIA OFERT Ofer­tę wraz z załącz­ni­ka­mi nale­ży prze­słać pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres: koordynator@kson.pl . W odpo­wie­dzi na ofer­tę nale­ży podać cenę brut­to za 1 usłu­gę – całość (tj. cenę brut­to za wyży­wie­nie, cenę brut­to za noc­leg,).
Ofer­tę nale­ży prze­słać w ter­mi­nie do 13.11.2018 roku do godz. 12.00.
Wybór Wyko­naw­cy nastą­pi do dnia 14.11.2018r. do godz. 15.00. Ofer­ty, któ­re wpły­ną do Zama­wia­ją­ce­go po wyzna­czo­nym ter­mi­nie skła­da­nia ofert nie będą roz­pa­try­wa­ne. Ofer­ty muszą posia­dać ceny brut­to uwzględ­nia­ją­ce wszyst­kie kosz­ty Wyko­naw­cy-Ofe­ren­ta.
Spo­sób płat­no­ści za wyko­na­nie ww. usług – prze­lew na kon­to w cią­gu 14 dni po przed­ło­że­niu faktury/rachunku.

14. Załącz­ni­ki:
- załącz­nik nr 1 Wzór: For­mu­larz oferty

Spo­rzą­dzi­ła: Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu 07.11.2018 r.
Sta­ni­sław Schu­bert, Pre­zes KSON

Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia do zło­że­nia zamówienia