Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jak dożyć w zdro­wiu póź­nej sta­ro­ści — jeli­ta nasz dru­gi mózg

beataMiło nam poin­for­mo­wać i zapro­sić Pań­stwa na wykład Beaty Mił­kow­skiej – z ośrod­ka VMe­di­ca we Wro­cła­wiu, któ­re odbę­dzie się w naj­bliż­szą śro­dę, 25 paź­dzier­ni­ka o godz. 15:00 w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.

 

Naukow­cy i leka­rze jed­no­gło­śnie stwier­dzi­li, iż 90% wszyst­kich cho­rób ma bez­po­śred­nią lub pośred­nią przy­czy­nę w nie­pra­wi­dło­wym (czyt. zanie­czysz­czo­nym) prze­wo­dzie pokar­mo­wym. Zaczy­na się mówić wprost, iż jeli­ta to korzeń, przy pomo­cy któ­re­go odży­wia się czło­wiek – jak drze­wo, że są dru­gim mózgiem (mózgiem trzew­nym) mają­cym wpływ na cen­tral­ny układ ner­wo­wy. Cyt: „To wła­śnie w jeli­tach powsta­je 95% sero­to­ni­ny zwa­nej hor­mo­nem szczę­ścia (…) tu znaj­du­je się tak­że ok. 70% komó­rek odpor­no­ścio­wych”. Jeśli więc jeli­ta są w dobrej for­mie to i my czu­je­my się dobrze.

Beata Mił­kow­ska zaj­mu­je się pro­wa­dze­niem Cen­trum Medy­cy­ny Kom­ple­men­tar­nej i Przy­czy­no­wej VMe­di­ca we Wro­cła­wiu, gdzie z wraz z zespo­łem tera­peu­tów kie­ru­je się zasa­da­mi szko­ły BnR, zaj­mu­ją­cej się czło­wie­kiem holi­stycz­nie w opar­ciu o bar­dzo sze­ro­ką wie­dzę z zakre­su medy­cy­ny natu­ral­nej w tym chiń­skiej, komór­ko­wej i informacyjnej.

W pra­cy posłu­gu­je się medycz­nym sprzę­tem dia­gno­stycz­nym w tym Ime­dis – apa­rat Voll’a oraz Clue Medi­cal – urzą­dze­niem stwo­rzo­nym do bada­nia astro­nau­tów w locie na Marsa.

Jest pierw­szą w Pol­sce oso­bą upraw­nio­ną przez pana Pete­ra Win­kle­ra do pro­wa­dze­nia szko­leń dla tera­peu­tów i leka­rzy w zakre­sie tech­nik dopro­wa­dza­nia orga­ni­zmu i psy­chi­ki do sta­nu zdro­wia, w tym do posłu­gi­wa­nia się urzą­dze­niem Clue Medi­cal. Pro­wa­dzi sze­reg wykła­dów na temat zdro­we­go try­bu życia, przy­czyn cho­rób cywi­li­za­cyj­nych, wpły­wu poży­wie­nia na orga­nizm, jak sobie radzić z pro­ble­ma­mi, któ­re nie­sie ze sobą roz­wój cywi­li­za­cji i zatok­sycz­nie­nie wszyst­kie­go co nas otacza.

 

Peter Win­kler, wybit­ny austriac­ki tera­peu­ta, jest jed­nym z pię­ciu na świe­cie, a trzech w Euro­pie, tera­peu­tów andul­la­cyj­nych. W ostat­nich latach wyzna­cza dro­gę dla wie­lu zna­nych świa­to­wych tera­peu­tów i leka­rzy. Twór­ca szko­ły BnR ma na swo­im kon­cie ok. 20.000 osób, któ­rym pomógł wyzdro­wieć z cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Odzna­czo­ne­go Krzy­żem Jero­zo­lim­skim za nie­sa­mo­wi­te zasłu­gi dla ludzkości. 

Beta Milkowska2510