Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mło­dzi zdol­ni – debiut Mate­usza Alek­san­dro­wi­cza „Kar­ko­no­skie Impresje”

21W śro­dę (13.09.2017) w Gale­rii Muflon w Sobie­szo­wie, mło­dy foto­graf (oraz pod­opiecz­ny KSON) Mate­usz Alek­san­dro­wicz zapre­zen­to­wał swo­je zdję­cia, z Kar­ko­no­skich ple­ne­rów. Na swój debiut przy­go­to­wał foto­gra­fie, w któ­rych szcze­gól­ną uwa­gę zwró­cił na deta­le, zazwy­czaj umy­ka­ją­ce nam w codzien­nym życiu.

- Chcia­łem przed­sta­wić na swo­ich foto­gra­fiach upły­wa­ją­cy czas. Dłu­go myśla­łem jak poka­zać go w for­mie sta­tycz­nej. Wybór padł na foto­gra­fie z dłu­gim cza­sem naświe­tla­nia. Uchwy­ce­nie pły­ną­cej wody, któ­ra ma być uka­za­niem pły­ną­ce­go cza­su, przy kon­fron­ta­cji ze sta­tycz­ny­mi ska­ła­mi. Woda przy dłu­gim naświe­tla­niu symu­lu­je swo­istą mgłę, któ­ra otu­la ska­ły i kamie­nie. Efekt zde­cy­do­wa­nie speł­nia moje zało­że­nia — stwier­dził Mateusz.

Mate­usz od roku jest miesz­kań­cem Jele­niej Góry, gdzie przy­wę­dro­wał z Wyso­kie­go Mazo­wiec­kie­go. Tere­ny Kar­ko­no­szy miał jed­nak oka­zję poznać już11a wcze­śniej, przy­jeż­dża­jąc do bab­ci, Jele­nio­gó­rzan­ki na waka­cje. Ta nie ukry­wa­ła zado­wo­le­nia i dumy z naj­star­sze­go wnuka.

- Cho­ro­ba dała mu w kość, ale chło­pak się nie zała­mał, dalej pra­cu­je nad swo­ją pasją — powie­dzia­ła bab­cia mło­de­go fotografa.

17aMate­usz jest tak­że człon­kiem Towa­rzy­stwa Foto­gra­ficz­ne­go, gdzie jak mówi otrzy­mał wie­le cen­nych lek­cji i rad od star­szych bar­dziej doświad­czo­nych kolegów.

– Pew­no­ści nabra­łem dzię­ki wuj­ko­wi — Krzysz­to­fo­wi Lesz­czyń­skie­mu — z któ­rym uczęsz­czam do Towa­rzy­stwa Foto­gra­ficz­ne­go w Jele­niej Górze. Stwier­dzi­łem że to dobry moment i że jestem goto­wy na swo­ją pierw­szą wysta­wę. Uda­ło się — powie­dział Mate­usz. Na obec­ną chwi­lę foto­graf nie pla­nu­je kolej­nych wystaw ale jak mówi. — Dalej pla­nu­ję trzy­mać się obra­ne­go kie­run­ku, for­my i je udo­sko­na­lać, nabie­rać wpra­wy, ale nie zamy­kam się na inne tech­ni­ki czy projekty.

Zapy­ta­ny o emo­cje doty­czą­ce wysta­wy stwier­dził że jest trud­ną oso­bą i zale­ży mu na suro­wym podej­ściu do sytu­acji. Cie­szyć się będzie kie­dy wysta­wa obro­ni się pozy­tyw­nym odbio­rem. — Czu­ję dumę lecz nie chcę osiąść na lau­rach — dodał.14a

Chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim któ­rzy pomo­gli mi urze­czy­wist­nić to marze­nie. A szcze­gól­nie reali­za­to­rom pro­gra­mu KSON „Pra­ca jestem na tak’’, Pani Regi­nie Chrze­ści­jań­skiej z fir­my ADREM w Jele­niej Górze oraz Miej­skie­mu Domo­wi Kul­tu­ry „Muflon”.

Wysta­wę moż­na oglą­dać w MDK Muflon w Sobie­szo­wie bez­płat­nie do 11 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w godz. 8:00 – 20:00.

Afro­dy­ta Daskalakis