Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O nie­peł­no­spraw­nych w rapor­cie PFRON

statystykaDane sta­ty­stycz­ne w przed­mio­cie dot. Pola­ków z nie­peł­no­spraw­no­ścią zawie­ra­ją wie­le wad i trud­no z nich choć­by dla celów prak­tycz­nych czy nauko­wych wycią­gnąć wnioski.

O ile dane dot. ogó­łu z podzia­łem na poszcze­gól­ne stop­nie i gru­py nie­peł­no­spraw­no­ści, są dostęp­ne, to już abso­lut­nie nie moż­na dowie­dzieć się o danych dot. ilo­ści nie­peł­no­spraw­nych według rodza­jów niepełnosprawności.

Nie wie­my zatem ile w Pol­sce jest nie­peł­no­spraw­nych z poszcze­gól­nych grup, tj. inwa­li­dzi słu­chu, ruchu etc. Jak sądzi­my wyni­ka to z błęd­nych zało­żeń i pytań wyko­rzy­sty­wa­nych w cza­sie ostat­nie­go spi­su powszechnego.

Wie­dzę tę na pew­no roz­ja­śni zamiesz­czo­ny poni­żej raport koń­co­wy z “Bada­nia potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych”, przy­go­to­wa­ny przez PFRON w 2017 roku. Bar­dziej docie­kli­wych zapra­sza­my do lek­tu­ry cało­ści rapor­tu na stro­nie PFRON. Poni­żej link.

http://www.pfron.org.pl/instytucje/badania-i-analizy-naukowe/raport-koncowy-z-badania-potrzeb-osob-niepelnosprawnych/

Życzy­my wytrwa­ło­ści w czy­ta­niu ze zro­zu­mie­niem i traf­nych wniosków.

Redak­cja